Kallelse till årsstämma i Impact Coatings AB (publ)

Aktieägarna i Impact Coatings AB (publ), org. nr. 556544-5318 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 18 maj 2022 kl. 14.00 i Spektrum, Fridtunagatan 41 i Linköping. Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear AB förda...

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I IMPACT COATINGS AB (PUBL)

Aktieägarna i Impact Coatings AB (publ), org. nr. 556544-5318 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 18 maj 2021.___________________________ Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19 kommer stämman att hållas på ett...

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMPACT COATINGS AB (PUBL)

Aktieägarna i Impact Coatings AB (publ), org.nr 556544-5318 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 7 oktober 2020 kl. 09.00 hos Bolagets Certified Adviser, Redeye AB, Mäster Samuelsgatan 42 i Stockholm. ___________________________ Med...