Kallelse till extra bolagsstämma i Impact Coatings AB (publ)

2023-01-10

Aktieägarna i Impact Coatings AB (publ), org. nr. 556544-5318 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 16 februari 2023 klockan 09.00 hos KANTER Advokatbyrå på Engelbrektsgatan 3 i Stockholm.

Aktieägare som önskar delta på stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 8 februari 2023, dels till Bolaget anmäla sin avsikt att delta senast fredagen den 10 februari 2023.

Anmälan om deltagande på stämman sker per e-post till anmalan@impactcoatings.com eller brev till Impact Coatings AB, Westmansgatan 29G, 582 16 Linköping. Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress samt telefonnummer, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav.

Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta på stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets webbplats, www.impactcoatings.com. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakten, som måste vara daterad, får inte vara äldre än ett år, om det inte särskilt i fullmakten anges att den gäller för en längre period, max fem år.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga på stämman, begära att tillfälligt registreras i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken så att aktieägaren blir upptagen i aktieboken per den 8 februari 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begäras hos förvaltaren i god tid. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den 10 februari 2023 beaktas vid framställning av aktieboken.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

  1. Öppnande av stämman
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Fastställande av dagordning
  5. Val av en eller två justeringspersoner
  6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Beslut om ändring av bolagsordningen
  8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
  9. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att företa smärre justeringar av beslut fattade vid stämman i samband med registrering hos Bolagsverket

FÖRSLAG TILL BESLUT

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7)
För att möjliggöra företrädesemissionen i enlighet med pressmeddelandet som offentliggjordes av Bolaget den 22 december 2022, som genomförs med stöd av emissionsbemyndigandet som styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om i enlighet med punkten 8 nedan, föreslår styrelsen att bolagsstämman fattar beslut om ändring av gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen (4 §) från ”lägst 2 500 000 kronor och högst 10 000 000 kronor” till ”lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor” samt att bolagsstämman fattar beslut om ändring av gränserna för antalet aktier i bolagsordningen (5 §) från ”lägst 20 000 000 och högst 80 000 000” till ”lägst 40 000 000 och högst 160 000 000”.

Stämmans beslut enligt denna punkt är villkorad av att stämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 8 nedan.

För giltigt beslut enligt denna punkt fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt 8)
För att möjliggöra företrädesemissionen i enlighet med pressmeddelandet som offentliggjordes av Bolaget den 22 december 2022 föreslår styrelsen att extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, med företrädesrätt för aktieägarna, att betalas kontant eller med apportegendom eller genom kvittning, av högst 30 877 664 nya aktier.

Stämmans beslut enligt denna punkt är villkorad av att stämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 7 ovan.

För giltigt beslut enligt denna punkt fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att företa smärre justeringar av beslut fattade vid stämman i samband med registrering hos Bolagsverket (punkt 9)
Stämman föreslås bemyndiga styrelsen eller den styrelsen utser att företa smärre justeringar av besluten fattade vid stämman för det fall behov skulle uppstå vid registreringen hos Bolagsverket.

UPPLYSNINGAR, HANDLINGAR OCH ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Samtliga handlingar i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats www.impactcoatings.com senast torsdagen den 26 januari 2023. Dessa handlingar kommer även att skickas till aktieägare som så begär och lämnar sin postadress.

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse är det totala antalet aktier och röster i Bolaget 56 609 051 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear Sweden AB:s webbplats, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

___________________________
Linköping i januari 2023
Impact Coatings AB (publ)
Styrelsen