KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I IMPACT COATINGS AB (publ)

2013-03-26

Aktieägarna i Impact Coatings AB (publ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 26:e april 2013 kl 13.00 i Bolagets lokaler, Westmansgatan 29 i Linköping.

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken den 20:e april 2013, dels till Impact Coatings anmäla sin avsikt att deltaga senast den 19:e april 2013 kl 16.00.

Anmälan om deltagande på stämman sker per e-post till anmalan@impactcoatings.se eller brev till Impact Coatings AB, Westmansgatan 29, 582 16 Linköping. Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress samt telefonnummer.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga på bolagsstämman, begära att tillfälligt registreras i den av Euroclear AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 19:e april.

Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Fastställande av dagordning.

5. Val av sekreterare och två justeringsmän.

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. VD-anförande

8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.

9. Beslut om

   a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,

   b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda

     balansräkningen, samt

   c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.

10. Fastställelse av arvoden åt styrelse- och revisorer.

11. Val av valberedningskommitté.

12. Val av styrelse.

13. Val av revisor.

14. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.

16. Stämman avslutas

Förslag till beslut

Utdelning (punkt 9b)

Styrelsen och VD föreslår att Bolagets resultat disponeras så att 28.616.220 kronor överförs i ny räkning, som då inkluderar årets resultat.

Styrelsearvode (punkt 10)

Årsstämman föreslås fastställa ett arvode till styrelsen om SEK 450 000 att fördelas enligt styrelsens eget beslut samt att revisor erhåller ersättning enligt bok och räkning.

Val av valberedningskommitté (punkt 11)

Huvudägarna föreslår följande kandidater att utgöra valberedningskommitté; Torsten Rosell och Bo Gustavsson.

Val av styrelse (punkt 12)

Årsstämman föreslås omval av; Torsten Rosell, Göran Holmgren, Lars-Erik Nordell och Alessandro Perrotta.

Val av revisor (punkt 13)

Styrelsen föreslår omval av Kjell Hansson, Ernst&Young AB som revisor.

Styrelsens bemyndigande (punkt 15)

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att intill nästa årsstämma, utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission om sammanlagt högst 2,5 miljoner Euro. Syftet med bemyndigandet är att säkerställa bolagets kapitalbehov. Betalning skall kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller med villkor.

Styrelsen i Impact Coatings AB (publ) 


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.