KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I IMPACT COATINGS AB (publ)

2014-03-26

Aktieägarna i Impact Coatings AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 24:e april 2014 kl 13.00 i Bolagets lokaler, Westmansgatan 29 i Linköping.Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken den 16:e april 2014, dels till Impact Coatings anmäla sin avsikt att delta senast den 18:e april 2014 kl 16.00.Anmälan om deltagande på stämman sker per e-post till anmalan@impactcoatings.se eller brev till Impact Coatings AB, Westmansgatan 29, 582 16 Linköping. Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress samt telefonnummer.Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga på bolagsstämman, begära att tillfälligt registreras i den av Euroclear AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 15:e  april.

Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Fastställande av dagordning.

5. Val av sekreterare och en eller  två justeringsmän.

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. VD-anförande

8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.

9. Beslut om

   a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,

   b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda

       balansräkningen, samt

   c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.

10. Beslut om ändring av bolagsordningen

11. Fastställelse av arvoden åt styrelse- och revisorer.

12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

13. Val av styrelse.

14. Val av revisor.

15. Val av valberedningskommitté.

16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.

17. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

18. Stämman avslutas

Förslag till beslut

Disponering av fritt eget kapital (punkt 9b)

Styrelsen och VD föreslår att Bolagets fria egna kapital, inkluderande årets resultat disponeras så att 15.117.863 kronor överförs i ny räkning,

Beslut om ändring av Bolagsordningen (punkt 10)

Årsstämman föreslås anta en ny bolagsordning innebärande att:

·         §4 ändras till – Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 500 000 kronor och högst 10 000 000 kronor

·         § 5 ändras till – Antalet aktier skall utgöra lägst 20 000 000 aktier och högst 80 000 000 aktier.

·         §7 ändras till – För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor med eller utan revisorssuppleant.

Styrelsearvode (punkt 11)

Årsstämman föreslås fastställa ett arvode till styrelsen om SEK 250 000 att fördelas enligt styrelsens eget beslut samt att revisor erhåller ersättning enligt bok och räkning.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 12)

Årsstämman förslås fastställa antalet styrelseledamöter till 3 och antalet suppleanter till 0.

Val av styrelse (punkt 13)

Årsstämman föreslås omval av; Torsten Rosell, Göran Holmgren och Lars-Erik Nordell.

Val av revisor (punkt 14)

Styrelsen föreslår nyval av Ernst&Young AB som revisor representerad av Magnus Eriksson, samt att någon revisorssuppleant inte utses.

Val av valberedningskommitté (punkt 15)

Huvudägarna föreslår följande kandidater att utgöra valberedningskommitté; Torsten Rosell och Bo Gustavsson.

Styrelsens bemyndigande (punkt 16)

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission om sammanlagt högst 2,5 miljoner Euro. Syftet med bemyndigandet är att säkerställa bolagets kapitalbehov. Betalning skall kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller med villkor.

 Styrelsen i Impact Coatings AB (publ) 


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.