Kommuniké från Impact Coatings AB (publ) årsstämma

Årsstämma har idag hållits i Impact Coatings AB (publ), vars aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. På årsstämman deltog 24 personer representerande 13,65% av det totala röstetalet. Verkställande direktören Torbjörn Sandbergs presentation som hölls vid...

Report from the Annual General Meeting of Impact Coatings AB (publ)

The Annual General Meeting (AGM) of shareholders of Impact Coatings AB (publ), which is listed on Nasdaq First North Growth Market, was held today. There were 24 participants representing 13.65% of the total outstanding votes. The presentation given by CEO Torbjörn...

Kallelse till årsstämma i Impact Coatings AB (publ)

Aktieägarna i Impact Coatings AB (publ), org. nr. 556544-5318 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 18 maj 2022 kl. 14.00 i Spektrum, Fridtunagatan 41 i Linköping. Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear AB förda...

REPORT FROM THE ANNUAL GENERAL MEETING OF IMPACT COATINGS AB (PUBL)

The Annual General Meeting (AGM) of Shareholders of Impact Coatings AB (publ), which is listed on Nasdaq First North Growth Market, was held today. As a result of the COVID-19 pandemic, the meeting was conducted, with the support of temporary statutory rules, by...

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I IMPACT COATINGS AB (PUBL)

Årsstämma har idag hållits i Impact Coatings AB (publ), vars aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. Med anledning av COVID-19-pandemin genomfördes stämman, med stöd av tillfälliga lagregler, genom förhandsröstning (poströstning). 6 personer...