Kommuniké från Impact Coatings AB (publ) årsstämma

2024-05-22

Årsstämma har idag hållits i Impact Coatings AB (publ), vars aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. På årsstämman deltog 18 personer representerande 35,02% av det totala röstetalet.

Verkställande direktören Jonas Nilssons presentation som hölls vid årsstämman finns tillgänglig på bolagets webbplats www.impactcoatings.com.

På årsstämman beslutades bland annat:

Att fastställa av styrelsen föreslagen resultat- och balansräkning för 2023.

Att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag.

Att styrelseledamöter och verkställande direktörerna Torbjörn Sandberg Kanon och Jonas Nilsson beviljas ansvarsfrihet.

Att till styrelse välja Mark Shay, Christian Sahlén, Sukhwan Yun och Per Wassén, samt att till styrelseordförande omvälja Mark Shay.

Att arvode om 200 000 SEK ska utgå till styrelsens ordinarie ledamöter och arvode om 300 000 SEK ska utgå till styrelsens ordförande, med inget ytterligare arvode för utskottsarbete.

Att till revisor välja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (”PwC”), med huvudansvarig revisor Johan Palmgren.

Att anta valberedningens förslag till procedur för att utse kommande valberedning.

Att godkänna styrelsens förslag om införande av ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för nyckelpersoner.

Att godkänna aktieägares förslag om införande av ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för styrelseledamot.

Att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Att bemyndiga styrelsen att företa smärre justeringar av beslut fattade vid stämman i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.