KOMMUNIKÉ FRÅN IMPACT COATINGS AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA

2019-11-22

Extra bolagsstämma har idag hållits i Impact Coatings AB (publ), vars aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. På den extra bolagsstämman deltog 22 personer representerande 11,1% av det totala röstetalet.

På den extra bolagsstämman beslutades:

Att godkänna den av styrelsen beslutade riktade nyemission till Hyundai Motor Company och Accendo Capital SICAV SIF.

Att utöka antalet styrelseledamöter från fem till sex i enlighet med styrelsens förslag, samt att till ny styrelseledamot välja Dr. Sukhwan Yun.

Att den nya styrelseledamoten ska ha rätt till ett årligt arvode om 180 000 kronor vilket motsvarar det arvode som övriga styrelseledamöter erhåller.

För mer information kontakta:

Mark H. Shay, CFA
Styrelseordförande
Tel. +46 765 96 62 38 eller e-mail: mark@accendofund.com

Denna information är sådan information som Impact Coatings AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 november 2019, kl. 11:00 CET.

——————————————————