KOMMUNIKÉ FRÅN IMPACT COATINGS AB (PUBL) ÅRSSTÄMMA

2020-05-14

Årsstämma har idag hållits i Impact Coatings AB (publ), vars aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. Med anledning av COVID-19 pandemin genomfördes stämman i enklast tänkbara form, men med bibehållen möjlighet för aktieägarna att utöva sina rättigheter. På årsstämman deltog tre personer representerande 12,1% av det totala röstetalet.

På årsstämman beslutades bland annat:

Att fastställa av styrelsen föreslagen resultat- och balansräkning för 2019.

Att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag medförande att ett fritt eget kapital, inklusive årets resultat, om 81 504 641 SEK överförs i ny räkning.

Att styrelseledamöter och verkställande direktör Torbjörn Sandberg beviljas ansvarsfrihet.

Att till styrelse omvälja Mark Shay, Christian Sahlén, Lars-Gunnar Skötte, Tanja Vainio och Sukhwan Yun, att till ny styrelseledamot välja Göran Malm, samt att till styrelseordförande omvälja Mark Shay.

Att arvode om 180 000 SEK ska utgå till styrelsens ordinarie ledamöter och arvode om 300 000 SEK ska utgå till styrelsens ordförande, med inget ytterligare arvode för utskottsarbete.

Att till revisor välja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (”PwC”), med huvudansvarig revisor Johan Palmgren.

Att anta valberedningens förslag till procedur för att utse kommande valberedning.

Att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av teck-ningsoptioner och/eller konvertibler.

Att bemyndiga styrelsen att företa smärre justeringar av beslut fattade vid stämman i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

 

För mer information kontakta:

Mark H. Shay, CFA
Styrelseordförande
Tel. +46 765 96 62 38 eller e-mail: mark@accendofund.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 maj 2020, kl. 15:00 CEST.

————————————————————————-