IMPACT COATINGS AB (PUBL), DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2019

2019-04-25

FINANSIELL UTVECKLING FÖRSTA KVARTALET 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 2 947 TSEK (6 443)
· Rörelseintäkter uppgick till 6 452 TSEK (7 141)
· Rörelseresultatet uppgick till -10 320 TSEK (-6 101)
· Resultat efter finansnetto uppgick till -10 323 TSEK (-6 121)
· Kassaflödet uppgick till -8 685 TSEK (-3 767)
· Soliditeten uppgick till 59% (77)
· Värdet av orderboken för beläggningssystem vid periodens slut uppgick till 4 059 TEUR

VÄSENTLIGA HÄNDELSER FÖRSTA KVARTALET 2019

· Order på beläggningssystem från Beijing Shouhang Resources Saving Co., Ltd.
· Order på beläggningssystem från skandinavisk glasögontillverkare
· Marie Dhayer Teikmans anställd som ordinarie CFO

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

· Leverans av beläggningssystem till Henan Yuqing Power Co., Ltd.
· Leverans av beläggningssystem till schweizisk klocktillverkare

VD-KOMMENTAR

I och med starten av 2019 fortsätter Impact Coatings att verkställa den strategi som fastställdes under 2018. Det marknadsmässiga fokuset ligger på segmenten dekorativa, metalliserande och reflekterande beläggningar (D/M/R) och på segmentet bränsleceller (FC). Vi intensifierar aktiviteter inom försäljning och marknadsföring, samtidigt som vi fortsätter att effektivisera och kvalitetssäkra verksamheten, med det uttalade målet att skapa ett självfinansierande och växande industribolag.

Under kvartalet utförde Det Norske Veritas certifieringsrevision av Impact Coatings kvalitetsledningssystem, vilket resulterade i certifiering enligt ISO 9001:2015.

I början av året erhöll bolaget ordrar på två beläggningssystem. Den ena ordern kom från den noterade kinesiska koncernen Beijing Shouhang Resources Saving Co. Ltd, som är aktiv inom hållbara energilösningar. Kunden ska använda utrustningen både för utveckling och produktion av PVD-beläggningar. Den andra ordern kom från en skandinavisk glasögontillverkare som beställde ytterligare ett beläggningssystem för produktion av dekorativa beläggningar. Kunden tillverkar och säljer glasögon med eget varumärke till huvudmarknader i Europa, Nordamerika, Mellanöstern och Östasien.

Som vi meddelade i förra kvartalsrapporten presenterar vi med start i denna rapport värdet av orderboken vid periodens utgång, vilken sedan kan följas från kvartal till kvartal. Den redovisade orderboken gäller ordrar på beläggningssystem, inklusive kommande avtalade hyresintäkter för system. Däremot inkluderas inte löpande aktivitet från eftermarknad och beläggningstjänster i det rapporterade värdet.

Värdet på orderboken för beläggningssystem var drygt 4 miljoner Euro vid första kvartalets utgång. Två beläggningssystem, som är inkluderade i orderboken, har under april levererats till kund. Det handlar om ett system till Henan Yuqing Power Co., Ltd. och ett system till en schweizisk klocktillverkare, två ordrar som offentliggjordes i september i fjol.

Under de kommande kvartalen har vi fullt fokus på att leverera beställda beläggningssystem samt att fortsätta göra framsteg i arbetet med försäljning till både nya och befintliga kunder.

Jag ser fram emot att träffa våra aktieägare på bolagsstämman den 15 maj i Linköping. Välkomna!

Torbjörn Sandberg

FINANSIELL UTVECKLING

Första kvartalet 2019

Rörelseintäkterna uppgick till 6 452 TSEK (7 141). Minskningen förklaras delvis av vinstavräkningsmetoden som användes första kvartalet 2018. Under 2019 och framåt redovisas intäkter för beläggningssystem normalt vid leverans till kund. Nettoomsättningen för första kvartalet 2019 uppgick till 2 947 TSEK och minskade jämfört med föregående år (6 443).

Rörelsekostnaderna ökade till -16 772 TSEK (-13 242). Ökningen förklaras delvis av högre personalkostnader och högre avskrivningar, vilket reflekterar investeringar som Impact Coatings gjort för att utvecklas som industriellt bolag. Finansnettot blev -3 TSEK (-19). Resultatet blev -10 323 TSEK (-6 121).

Någon uppskjuten skattefordran har, i likhet med tidigare finansiella rapporter, inte redovisats.

Finansiell ställning och likviditet

Likvida medel uppgick vid periodens slut till 37 984 TSEK (61 620). Räntebärande skulder uppgick vid periodens slut till 0 TSEK (0). Soliditeten uppgick till 59% (77).

Kassaflödet från den löpande verksamheten under första kvartalet 2019 uppgick till -8 685 TSEK (-3 767). Från investeringsverksamheten uppgick kassaflödet till 0 TSEK (0). Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 0 TSEK (-70). Totalt kassaflöde för perioden var -8 685 TSEK (-3 767).

Den finansiella ställningen och likviditeten är goda.

Orderbok beläggningssystem

Värdet på orderboken för beläggningssystem var vid perioden utgång 4 059 TEUR. Två av de inkluderade beläggningssystemen levererades efter periodens utgång.

Orderboken för beläggningssystem exkluderar löpande aktivitet kring eftermarknad och beläggningstjänster, men inkluderar avtalade hyresintäkter från beläggningssystem.

Som vi meddelade i bokslutskommunikén för 2018 kommer vi från och med den här delårsrapporten att redovisa värdet av orderboken vid periodens slut, vilket investerare och andra intressenter sedan kan följa från kvartal till kvartal.

HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

Den 4 februari offentliggjorde bolaget en affär med Beijing Shouhang Resources Saving Co., Ltd. (Kina). Kunden, som är noterad på Shanghai-börsen, har lagt en beställning på ett beläggningssystem som ska användas för utveckling och produktion av PVD-beläggningar. Ordervärdet är cirka 11,2 miljoner kronor. Impact Coatings har erhållit förskottsbetalning och en Irrevocable Letter of Credit tillsammans motsvarande 90% av ordervärdet. Betalning av sista 10% erhålls efter att maskinen är installerad och slutgiltigt godkänd hos kund. Leverans är planerad till tredje kvartalet 2019.

Ytterligare en order på ett beläggningssystem offentliggjordes den 19 februari. En skandinavisk glasögontillverkare har beställt en kundanpassad INLINECOATER™D som ska användas för dekorativa beläggningar. Ordervärdet är cirka 10,8 miljoner kronor och leveransen är planerad till fjärde kvartalet 2019.

Den 19 mars tillträdde Marie Dhayer Teikmans som ordinarie CFO för bolaget. Marie har gedigen erfarenhet inom ekonomistyrning och industriell produktion från Sverige, Italien och Frankrike. Hon kommer senast från rollen som CFO för Twister Group, en internationell, snabbt växande koncern som ägs av Polaris Private Equity. Tidigare har Marie varit Head of Business Controlling på Alstom Power/GE Power Services i Sverige, CFO för Whirpool Sverige och har totalt tio års erfarenhet av finansiellt ledarskap och ekonomistyrning inom Whirpool Corporation. Marie ersatte Rosina Gartz som varit interim CFO under rekryteringsprocessen.

Ett fokuserat kvalitetsarbetet under lång tid har resulterat i att Impact Coatings nu är certifierat enligt ISO 9001:2015. Certifieringsrevision och certifiering av bolagets kvalitetsledningssystem genomfördes under första kvartalet av Det Norske Veritas.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

Två beläggningssystem har levererats till kunder under april, för beställningar som båda gjordes i tredje kvartalet 2018. En INLINECOATER™FC för beläggning av bränslecellsplattor levererades till Henan Yuqing Power Co., Ltd. (Kina). Den andra maskinen, en INLINECOATER™D för dekorativa beläggningar, levererades till en välkänd schweizisk klocktillverkare.

REVISORNS GRANSKNING OCH REDOVISNINGSPRINCIPER

Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorns granskning.

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Årsstämma 2019                                  15 maj 2019

Delårsrapport andra kvartalet 2019      16 augusti 2019

Delårsrapport tredje kvartalet 2019      25 oktober 2019

Bokslutskommuniké för 2019               14 februari 2020

För mer information kontakta:

Torbjörn Sandberg, VD
Tel: 0768-43 43 76

Marie Dhayer Teikmans, CFO
Tel: 070-812 71 96

E-mail: investors@impactcoatings.se

Denna information är sådan information som Impact Coatings AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 april 2019, kl. 08:00 CEST.

———————————————————————