IMPACT COATINGS AB (PUBL), DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2018

2018-04-20

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

· Beläggningsproduktion till Michelins bränslecellstillverkning
· Senarelagd leverans till kinesiska Huaqing Power Technology

FINANSIELLA SIFFROR FÖRSTA KVARTALET 2018

· Rörelseintäkter uppgick till 7 141 TSEK (18 451)
· Rörelseresultatet uppgick till -6 102 TSEK (-404)
· Resultatet efter finansnetto uppgick till -6 121 TSEK (-406)
· Kassaflödet uppgick till -3 766 (-12 159)
· Soliditeten uppgick till 88,9% (69,3)

VD-KOMMENTAR 

Under den gångna perioden har vi fortsatt arbetet med vår intensifierade satsning på främst bränslecellsmarknaden i Kina, men även i övriga Asien, Europa och Nordamerika. 

Vi möts av ett fortsatt starkt intresse för vårt erbjudande och vi får alltfler bevis på att vi har den bästa beläggningen för bränsleceller på marknaden. Detta genom att vi får verifieringar från fordonstillverkare som testar vår beläggning. 

Viktig europeisk order 
Intresset är fortsatt störst i Kina och det är på den marknaden som det går fortast. Vi ser dock ett ökat intresse även på den europeiska marknaden, vilket tydliggjordes genom ordern från Michelin gällande produktion av Ceramic MAXPHASE™-beläggningar på bränslecellsplattor till deras bränslecellstillverkning. Michelinordern är liten men viktig och ger oss medvind i diskussioner med andra aktörer såväl i Europa som i Asien.

Vi ser även ett stort intresse från den europeiska fordonsindustrin för våra beläggningssystem för fordonsreflektorer. 

Långa ledtider 
Det tar dock tid innan diskussioner och verifieringar leder till konkreta affärer. Internationella fordonstillverkare har ledtider på mellan fem och sju år från att utvecklingen av ett nytt modellprogram startar till produktionsstart. På den kinesiska marknaden går det fortare, men det handlar ändå om ett par år. 

Marknaden lider stundtals av långa ledtider för att ta fram nykonstruerade metallplattor till bränsleceller, det vill säga de plattor som vi belägger. Det kan ta fyra till tolv månader från ritbord till leverans. Flera tillverkare av metallplattor adresserar denna problematik och arbetar för att korta ned ledtiderna. 

Vad gäller Kina har det dessutom varit förhållandevis lugnt under inledningen av året. Det är normalt då det är svårt att slutföra affärer i Kina i början av året. Det kinesiska nyåret inträffar mitt under vårt första kvartal och orsakar lugna perioder både före och efter.  

Ovanstående har medfört att vi inte har kunnat rapportera någon ny större order under kvartalet. Som vi rapporterade i januari har vi även fått vissa förskjutningar i leveransen av beläggningssystem till kinesiska bränslecellstillverkaren Huaqing Power Technology. 

Tydligare affärsupplägg 
Under inledningen av året har vi arbetat med att skapa ett tydligare affärsupplägg med våra kunder för att undvika negativa överraskningar på nya marknader. 

Upplägget innebär att avtal inte är gällande förrän förskottsbetalning är erlagd, ett Letter of Credit finns eller när betalningen på annat sätt är tryggad. I avtalen inkluderas endast de beläggningssystem som ska levereras i närtid och där kunderna har verifierat betalning genom förskott eller där betalningen på annat sätt är tryggad. 

Satsning på democenter och försäljning 
Under perioden har vi kommit igång med vår satsning på marknadsföring och försäljning inklusive utveckling av ett democenter. 

Det planerade arbetet med att skapa ett representativt democenter i Linköping har påbörjats. Vi bygger två nya maskiner, en för att kunna demonstrera beläggning av bränslecellsplattor och en för fordonsreflektorer. Maskinerna är även tänkta att kunna levereras till kund vid behov av snabb leverans. 

Vi har under perioden förstärkt marknadsföringen av vårt erbjudande och påbörjat rekrytering av säljare för att stärka försäljningsarbetet. Vi har även renodlat vår varumärkesstrategi och marknadsför hädanefter alla våra beläggningsmaskiner under familjenamnet INLINECOATER™ och våra beläggningsprocesser under familjenamnet MAXPHASE™. 

Vår samarbetspartner och distributör Optorun intensifierar sitt arbete för att leva upp till målsättningen i vårt avtal. Det japanska bolaget har under det senaste kvartalet påbörjat en rekryteringsprocess för att ytterligare stärka försäljningskåren och på så sätt öka försäljningen av våra beläggningssystem. 

Med alla dessa åtgärder och aktiviteter på plats ser vi en ljus framtid.  

Linköping 2018-04-20
Henrik Ljungcrantz
, VD Impact Coatings

EKONOMISK UTVECKLING 

Rörelseintäkterna under perioden uppgick till 7 141 TSEK (18 451). Rörelsekostnaderna uppgick till -13 243 TSEK (18 855). Resultatet före avskrivningar och övriga rörelsekostnader blev -6 102 TSEK (-404). Resultatet före skatt uppgick till  -6 121 TSEK (-406). Kassaflödet uppgick till -3 766 TSEK (-12 159).

Någon avsättning för uppskjuten skattefordran har, i likhet med tidigare års redovisning, inte skett. 

Finansiell ställning och likviditet
Likvida medel uppgick vid periodens slut till 61 620 TSEK (9 988). Pågående ej fakturerade arbeten uppgick vid periodens slut till 12 983 TSEK (10 280). Motsvarande fakturerad ej upparbetad intäkt uppgick till 9 778 TSEK (1 842). 

Soliditeten uppgick till 88,9% (69,3). 

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till -3 696 TSEK (-12 159). 

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -70 TSEK (0). Totalt kassaflöde för perioden var -3 766 TSEK (-12 159). 

FÖRSÄLJNING & MARKNAD

I samband med bränslecellsmässan FC Expo i Tokyo i februari lanserades INLINECOATER™FC på den asiatiska marknaden. Beläggningssystemet är markant förbättrat avseende produktivitet och är optimerat för beläggning av bränslecellsplattor i volymproduktion. Lanseringen kommer att fortsätta under Hannovermässan som hålls den 23-27 april 2018. 

Samarbetet med Optorun fortlöper och såväl befintliga som nya potentiella kunder bearbetas. Med stöd från Impact Coatings i Sverige formeras kunderbjudanden vilka motsvarar marknadens efterfrågan på avancerade beläggningssystem.

Under det senaste kvartalet har Optorun påbörjat en rekryteringsprocess för att ytterligare stärka försäljningskåren för att intensifiera försäljningen av Impact Coatings beläggningssystem och kunna nå den överenskomna målsättningen i samarbetsavtalet. Optorun har nyligen genomfört en lyckad IPO och är nu noterat på den japanska börsen. 

Nedan redovisas läget inom de marknadssegment som Impact Coatings fokuserar mest på, Bränsleceller och Reflektorer. Bolaget arbetar även aktivt inom Metallisering/Dekorativa beläggningar och Elektriska kontakter.

Som ett steg i att fokusera marknadsföringen av beläggningssystem och beläggningar har delvis nya produktnamn införts under kvartalet. Alla bolagets beläggningssystem går nu under familjenamnet INLINECOATER™. 

Bränsleceller 
Huaqing Power Technology har fått senarelägga sin produktionsstart. Som tidigare har informerats i pressmeddelande medför det att leveransen av avtalade beläggningssystem skjuts framåt.

China Hydrogen Energy, till vilka våra leveranser tidigare fördröjts, ligger i förhandlingar med en större aktör som planeras ta en majoritet av ägandet i bolaget. Dessa förhandlingar pågår och när de är avslutade kommer en ny tidsplan för produktion och leverans av Impact Coatings beläggningssystem att avtalas. 

Telos Auto, med vilka Impact Coatings har samarbetsavtal, planerar att gå över till bränsleceller med metallplattor. Impact Coatings testbelägger nu plattor från Telos Auto för verifiering av Ceramic MAXPHASE™ i deras bränslecellssystem. 

Impact Coatings har levererat belagda plattor enligt kommunicerad order till en ledande ostasiatisk biltillverkare. Tidsplanen är mycket pressad och alla parter hjälps åt för att utvärdera beläggningen så fort som möjligt. 

Beläggningsproduktion åt Michelin har påbörjats i Impact Coatings anläggning i Linköping. Det avser startskedet i en process för att Michelin ska kunna leverera sina första bränslecellssystem till kunder. Volymerna förväntas öka framöver. 

Symbio FCell har också mottagit beläggningar från Impact Coatings under perioden. 

Antalet potentiella kunder har ökat efter FC Expo i Tokyo, vilken är världens största bränslecellsmässa. Just nu följs mässan upp med att presumtiva kunderna besöker Impact Coatings i Linköping och produktion för utvärdering av beläggningar påbörjas. Flera av dessa potentiella kunder behöver skalbara produktionslinor för beläggningar inom en nära framtid.   

Reflektorer 
Impact Coatings ser ett fortsatt ökande intresse från fordonsindustrin för sitt beläggningssystem för reflektorer. Framförallt är det möjligheten att integrera Impact Coatings system i produktionsflödet som skapar intresse. Bolaget förhandlar med ett flertal reflektorproducenter, vilka i sin tur levererar till fordonstillverkare. 

Impact Coatings har under perioden utvecklat en ny applikation gällande beläggning av radaremblem. Radaremblem är en baskomponent i en applikation som integreras i bilar för att öka säkerheten genom att undvika att bilen kör på fotgängare, hinder eller andra fordon. Radarn är placerad bakom emblemet i bilens grill och emblemet behöver därför en speciell transparent beläggning. Impact Coatings har en konkurrenskraftig teknologi för att belägga radaremblem och marknaden och kunderna är företrädesvis desamma som för reflektorer. 

FORSKNING & UTVECKLING

Impact Coatings strategi är att vara den ledande aktören inom valda segment. Således är forskning och utveckling ett prioriterat område.

Vi fortsätter därför arbetet med att effektivisera de beläggningar som krävs för att leverera världsledande spetsprodukter. Ytterligare projekt har därför startats för att ta fram nästa generation av beläggningar och beläggningssystem.

Impact Coatings utvecklingsarbete koncentreras även till att stödja tillverkningen och produktifieringen av beläggningsmaskinerna. Det läggs också stor vikt vid att stödja säljorganisationen genom riktad utveckling och tester inom de prioriterade marknadssegmenten – Reflektorer och Bränsleceller.  

PRODUKTION

Beläggningsverksamheten som utförs i Impact Coatings lokaler i Linköping har fått ett utökat ansvar att understödja försäljningen av beläggningssystem. Det är en stor fördel att snabbt och med hög kvalitet kunna leverera kundprover, stödja kundens utveckling och att leverera förproduktion av mindre serier, inte minst inom marknadssegmentet Bränsleceller. 

Bolaget fortsätter även att utveckla den rena legoproduktion som sker inom de olika marknadssegmenten. Beläggning av bränslecellsplattor är nu den största applikationen och förväntas succesivt öka under 2018 och 2019. Bland annat har produktion av beläggningar på bränslecellsplattor åt Michelin påbörjats under kvartalet. 

Beläggningsmaskinen som tas fram till Borit NV och som utvecklats inom EuroStar-projektet Pro-FC kommer att vara klar för testkörningar under april. Maskinen kommer att först köras i Impact Coatings lokaler för att trimma in beläggningsprocesserna. Därefter beräknas den flyttas över till Borits egen produktionsmiljö under årets tredje kvartal. 

Produktionen av beläggningsmaskinen till Xin Point följer plan och kommer att skeppas från Sverige med fartyg i juni till Xin Point i Kina.  

Produktion av två nya demomaskiner har påbörjats.   

Linköping 2018-04-20 

Henrik Ljungcrantz
VD 

REVISORNS GRANSKNING OCH REDOVISNINGSPRINCIPER

Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorns granskning. 

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Årsstämma 2018:                                                    17:e maj 2018                                         

Delårsrapport för andra kvartalet 2018:                  17:e augusti 2018 

Delårsrapport för tredje kvartalet 2018:                   26:e oktober 2018 

Bokslutskommuniké för 2018:                                 15:e februari 2019            

För mer information kontakta:
Henrik Ljungcrantz, VD
Tel: 070-663 55 80
 

Denna information är sådan information som Impact Coatings AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 april 2018, kl. 08:00 CET.

————————————————————————————–