Bolagsstämmor

Årsstämman är Impact Coatings högsta beslutande organ där aktieägarna utövar sitt inflytande på bolaget. Extra bolagsstämma kan också hållas när det är påkallat. Kallelse till bolagsstämmor offentliggörs genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats, i enlighet med Bolagsordningen.

Årsstämma 2024

Tid: Onsdagen den 22 maj, 2024, kl. 14.00
Plats: Spektrum, Fridtunagatan 41, Linköping

Dokument

Protokoll årsstämma 2024

VD-presentation

Kallelse till årsstämma

Fullmakt för ombud

Årsredovisning 2023

Förslag till beslut TO-program för nyckelpersoner (2024/2027:1)

Fullständiga villkor TO-program 2024/2027:1

Förslag till beslut TO-program för styrelseledamot (2024/2027:2)

Fullständiga villkor TO-program 2024/2027:2

Årsstämma 2023

Tid: Onsdagen den 24 maj, 2023, kl. 14.00
Plats: Spektrum, Fridtunagatan 41, Linköping

Dokument

Protokoll årsstämma 2023

VD-presentation

Kallelse till årsstämma

Fullmakt för ombud

Årsredovisning 2022

Extra bolagsstämma 2023

Tid: Torsdagen den 16 februari 2023 kl. 09.00
Plats: Hos KANTER Advokatbyrå på Engelbrektsgatan 3 i Stockholm

Dokument

Protokoll från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmakt för ombud

Årsstämma 2022

Tid: Onsdagen den 18 maj, 2022, kl. 14.00
Plats: Spektrum, Fridtunagatan 41, Linköping

Dokument

Protokoll årsstämma 2022

Kallelse till årsstämma 2022

Fullmakt för ombud 2022

Årsredovisning 2021

VD-presentation årsstämma 2022

Årsstämma 2021

Tid: Tisdagen den 18 maj, 2021

Mot bakgrund av den extraordinära situation som rådde till följd av covid-19 hölls stämman på ett annat sätt än vanligt. För att minska risken för smittspridning och med hänsyn till myndigheternas föreskrifter och råd om undvikande av sammankomster genomfördes stämman, med stöd av tillfälliga lagregler, genom förhandsröstning (poströstning). Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud ägde inte rum.

Dokument

Protokoll årsstämma 2021

Kallelse till årsstämma 2021

Formulär för poströstning årsstämma 2021

Fullmakt för ombud 2021

Förslag optionsprogram 2021_2024_1 anställda

Förslag optionsprogram 2021_2024_2 styrelseledamöter

Villkor optionsprogram 2021_2024_2 styrelseledamöter (Appendix A)

Formulär för poströstning årsstämma 2021

Årsredovisning 2020

Extra bolagsstämma 2020

Tid: Onsdagen den 7 oktober 2020 kl. 09.00
Plats: Hos Bolagets Certified Adviser, Redeye AB, med lokaler på Mäster Samuelsgatan 42 i Stockholm.

Dokument

Protokoll extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmakt för ombud

Årsstämma 2020

Tid: Torsdagen den 14 maj, 2020 kl. 14.00
Plats: Scandic Frimurarehotellet, S:t Larsgatan 14, Linköping

Med anledning av pågående COVID-19-pandemi beslutade Bolaget att justera arrangemanget så att hänsyn kunde tas till deltagares och medarbetares hälsa, men med bibehållen möjlighet för aktieägarna att utöva sina rättigheter. Årsstämman hölls därför i enklast tänkbara form. Mer information om hur arrangemanget förändrades finns att läsa i kallelsen till årsstämma.

Dokument

Protokoll årsstämma 2020

Kallelse till Årsstämma 2020

Årsredovisning för 2019

Extra bolagsstämma 2019

Tid: Fredagen den 22 november, 2019 kl. 09.00
Plats: Hos Bolagets Certified Adviser, Redeye AB, med lokaler på Mäster Samuelsgatan 42 i Stockholm.

Dokument

Protokoll Extra Bolagsstämma 2019

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmakt för ombud

Årsredovisning 2018

Styrelsen redogörelse över väsentliga händelser

Beslutsbilaga nyemission

Årsstämma 2019

Tid: Onsdagen den 15 maj, kl 13.30
Plats: Linköping Konsert & Kongress, Konsistoriegatan 7, 582 22 Linköping. Sal: Solot.

Dokument

Protokoll årsstämma 2019

Kallelse till Årsstämma 2019

Fullmakt för ombud 2019

Impact Coatings AB Årsredovisning för 2018