Kommuniké från Impact Coatings AB (publ) årsstämma

2023-05-24

Årsstämma har idag hållits i Impact Coatings AB (publ), vars aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. På årsstämman deltog 26 personer representerande 36,57% av det totala röstetalet.

Verkställande direktören Torbjörn Sandberg Kanons presentation som hölls vid årsstämman finns tillgänglig på bolagets webbplats www.impactcoatings.com.

På årsstämman beslutades bland annat:

Att fastställa av styrelsen föreslagen resultat- och balansräkning för 2022.

Att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag.

Att styrelseledamöter och verkställande direktör Torbjörn Sandberg Kanon beviljas ansvarsfrihet.

Att minska antalet styrelseledamöter från fem till fyra, att till styrelse välja Mark Shay, Christian Sahlén, Sukhwan Yun och Per Wassén, samt att till styrelseordförande omvälja Mark Shay.

Att arvode om 200 000 SEK ska utgå till styrelsens ordinarie ledamöter och arvode om 300 000 SEK ska utgå till styrelsens ordförande, med inget ytterligare arvode för utskottsarbete.

Att till revisor välja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (”PwC”), med huvudansvarig revisor Johan Palmgren.

Att anta valberedningens förslag till procedur för att utse kommande valberedning.

Att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Att bemyndiga styrelsen att företa smärre justeringar av beslut fattade vid stämman i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.