KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I IMPACT COATINGS AB (PUBL)

2016-04-15

Aktieägarna i Impact Coatings AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 17:e maj 2016 kl 13.00 i Bolagets lokaler, Westmansgatan 29 i Linköping.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken den 9:e maj 2016, dels till Impact Coatings anmäla sin avsikt att delta senast den 11:e maj 2016 kl 16.00.

Anmälan om deltagande på stämman sker per e-post till anmalan@impactcoatings.se eller brev till Impact Coatings AB, Westmansgatan 29, 582 16 Linköping. Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress samt telefonnummer.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga på bolagsstämman, begära att tillfälligt registreras i den av Euroclear AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 6:e maj.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämman öppnas.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Fastställande av dagordning.

5. Val av sekreterare och en justeringsperson att jämte ordförande justera protokollet.

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. VD-anförande

8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.

9. Beslut om

   a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,

   b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda

       balansräkningen, samt

   c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.

10. Fastställelse av arvoden åt styrelse- och revisorer.

11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

12. Val av styrelse.

13. Val av revisor.

14. Val av valberedningskommitté.

15. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

16. Stämman avslutas

FÖRSLAG TILL BESLUT

Disponering av fritt eget kapital (punkt 9b)

Styrelsen och VD föreslår att Bolagets fria egna kapital, inkluderande årets resultat disponeras så att 185 830,70 kronor överförs i ny räkning.

Styrelsearvode (punkt 10)

Årsstämman föreslås fastställa ett arvode till styrelsen om SEK 400 000 att fördelas enligt styrelsens eget beslut samt att revisor erhåller ersättning enligt bok och räkning.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 11)

Årsstämman förslås fastställa antalet styrelseledamöter till 4 och antalet suppleanter till 0.

Val av styrelse (punkt 12)

Årsstämman föreslås omval av; Jan-Eric Sundgren, Henric Ljungcrantz och Lars-Erik Nordell samt nyval av Christian Sahlén.

Val av revisor (punkt 13)

Styrelsen föreslår omval av Ernst & Young AB som revisor representerad av Magnus Eriksson, samt att någon revisorssuppleant inte utses.

Val av valberedningskommitté (punkt 14)

Huvudägarna föreslår följande kandidater att utgöra valberedningskommitté; Torsten Rosell, Henrik Ljungcrantz och Bo Gustavsson.

Styrelsen i Impact Coatings AB (publ)

OBS: Denna kallelse till årsstämma är ett förtydligande av kallelse skickad kl. 8.30 den 15:e april, d.v.s. tidigare samma dag.  Tidigare kallelse innehöll identisk information, men i en bilaga till utskicket.

—————————————————–


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.