KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I IMPACT COATINGS AB (PUBL)

2018-04-13

Aktieägarna i Impact Coatings AB (publ), org. nr. 556544-5318 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 17 maj 2018 kl. 13.00 i Bolagets lokaler, Westmansgatan 29 i Linköping.

Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken fredagen den 11 maj 2018, dels till Bolaget anmäla sin avsikt att delta senast den 11 maj 2018.

Anmälan om deltagande på stämman sker per e-post till anmalan@impactcoatings.se eller brev till Impact Coatings AB, Westmansgatan 29, 582 16 Linköping. Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress samt telefonnummer, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.impactcoatings.com. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakten får inte vara äldre än fem år.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga på stämman, begära att tillfälligt registreras i den av Euroclear AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 11  maj 2018 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum

Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Fastställande av dagordning

5. Val av en eller två justeringsmän

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

7. VD-anförande

8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

9. Beslut om

   a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,

   b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt

   c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.

10. Fastställelse av arvoden åt styrelse och revisorer

11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

12. Val av styrelse

13. Val av revisor

14. Val av valberedning

15. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

16. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om att förvärva och överlåta egna aktier

17. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler

18. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att företa smärre justeringar av beslut fattade vid stämman i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB

19. Stämman avslutas

FÖRSLAG TILL BESLUT

Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9b)

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att årets resultat och det balanserade resultatet behandlas enligt förslaget i årsredovisningen. Förslaget innebär att ingen utdelning ska ske.

Fastställelse av arvoden åt styrelse och revisorer (punkt 10)

Stämman föreslås fastställa ett arvode till styrelsen om sammanlagt SEK 1 020 000 att fördelas med SEK 300 000 till styrelsens ordförande och med SEK 180 000 till var och en av styrelsens övriga ledamöter, samt att revisor erhåller ersättning enligt bok och räkning.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 11)

Årsstämman förslås fastställa antalet styrelseledamöter till fem (5) och antalet suppleanter till noll (0).

Val av styrelse (punkt 12)

Valberedningen föreslår omval av Christian Sahlén och Jan-Eric Sundgren, samt nyval av Mark Shay, Lars-Gunnar Skötte och Tanja Vainio. Till styrelseordförande föreslås Mark Shay väljas. Lars-Erik Nordell och Göran Felldin har avböjt omval.

Presentation av de till nyval föreslagna ledamöterna.

Mark H. Shay, CFA
Född
: 1972
Utbildning: MBA, M.I.T. Sloan School of Management (USA); B.Sc., M.Sc., Electrical Engineering, Northwestern University (USA); Chartered Financial Analyst (CFA).
Övriga styrelseuppdrag: Hexatronic Group AB (tom 19/4-2018), Accendo Capital Managers SARL
Yrkeserfarenhet: Senior Partner, Accendo Capital; CEO, MHS Research; Senior Equity Analyst, Coghill Capital Management; Manager, Accenture.
Aktieinnehav i Impact Coatings: 0 aktier (egna/närstående), 2 380 953 aktier (Accendo Capital)
Oberoende: Oberoende (bolaget/bolagsledningen), oberoende (större ägare i bolaget).

Lars-Gunnar Skötte
Född
: 1960
Utbildning: Civilingenjör Maskinteknik, Chalmers Tekniska Högskola
Övriga styrelseuppdrag: Ventab Styr AB (Ordförande), Ventab Styr Holding AB.
Yrkeserfarenhet: Oberoende managementkonsult inom fordonsindustrin; VD, Elanders Sverige AB; Divisionschef, Autoliv Electronics; Marknads- och utvecklingsdirektör, Autoliv Europa; VD, Autoliv Sverige;  VD, Autoliv Tyskland-Östeuropa-England-Holland-Belgien-Sverige; Projektledare, Volvo Personvagnar AB.
Aktieinnehav i Impact Coatings: 0 aktier 
Oberoende: Oberoende (bolaget/bolagsledningen), oberoende (större ägare i bolaget).

Tanja Vainio
Född
: 1974
Utbildning
: MBA, M.I.T. Sloan School of Management (USA); M.Sc. Supply Chain Management, M.I.T.; M.Sc. Mechanical Engineering, Tampere University of Technology (Finland) och RWTH Aachen University (Tyskland).
Övriga styrelseuppdrag: –
Yrkeserfarenhet: Country Managing Director, ABB Czech Republic & ABB Slovakia; Country Managing Director, ABB Hungary; VP & General Manager Service Power Electronics, ABB Switzerland; VP Supply Chain Management, ABB Switzerland; Project Manager, ABB USA; Consultant, ABB Finland
Aktieinnehav i Impact Coatings: 0 aktier
Oberoende: Oberoende (bolaget/bolagsledningen), oberoende (större ägare i bolaget).

Val av revisor (punkt 13)

Styrelsen föreslår omval av Ernst &Young AB som revisor. Ernst & Young har anmält avsikten att auktoriserade revisorn Magnus Eriksson skall vara huvudansvarig revisor.

Val av valberedning (punkt 14)

Valberedningen föreslår stämman att besluta om följande principer för utseende av valberedning.

Valberedningen ska bestå av tre (3) ledamöter som representerar Bolagets till röstetalet tre största aktieägare. Bolagets styrelseordförande ska vara adjungerad till valberedningen.

De till röstetalet tre största aktieägarna ska fastställas på grundval av en av Euroclear Sweden AB tillhandahållen förteckning över registrerade aktieägare per den sista handelsdagen i september och dessa kommer snarast därefter att kontaktas av Bolagets styrelseordförande.

För det fall någon av de tre största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse representant i valberedningen, eller inte inom en vecka efter ovannämnda kontakt lämnar besked, övergår rätten till den aktieägare som därnäst har det största aktieinnehavet per nämnda datum. Namnen på ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder ska offentliggöras så snart valberedningen formerats, dock senast sex månader innan datum för årsstämman.

Valberedningens mandattid ska sträcka sig fram till dess en ny valberedning utses. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara representanten för den till röstetalet största aktieägaren.

Valberedningen ska kvarstå oförändrad med mindre,

(i) en ledamot önskar avgå i förtid, varvid en sådan begäran ska skickas till valberedningens ordförande (eller för det fall det är ordföranden som önskar avgå, till annan ledamot i valberedningen) och mottagandet innebär att begäran har blivit verkställd,

(ii) en nominerande aktieägare önskar ersätta sin representant i valberedningen med en annan person, varvid en sådan begäran (innehållande de två relevanta namnen) ska skickas till valberedningens ordförande (eller för det fall det är ordföranden som ska ersättas, till annan ledamot i valberedningen) och mottagandet innebära att begäran har blivit verkställd,

(iii) en nominerande aktieägare säljer hela eller delar av sitt aktieinnehav i Bolaget så att aktieägaren inte längre är till röstetalet en av de tre största aktieägarna, varvid en ny ledamot ska utses enligt samma principer som ovan, eller

(iv) valberedningen i sitt fria val bestämmer att erbjuda icke tillsatta platser i valberedningen till aktieägare eller representant för aktieägare för att valberedningen därigenom ska återspegla ägarbilden i Bolaget. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat sin post. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen. Vid behov ska Bolaget kunna svara för skäliga kostnader för valberedningens arbete samt för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Valberedningen ska lägga fram förslag i nedanstående frågor inför årsstämma:

(i) förslag till stämmoordförande,

(ii) förslag till styrelseledamöter,

(iii) förslag till styrelseordförande,

(iv) förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan styrelsens ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete,

(v) förslag till revisor eller revisorer samt förslag till arvode för bolagets revisor, samt

(vi) förslag till riktlinjer för tillsättande av valberedning

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 15)

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om följande ändringar av bolagsordningens 8 § (Kallelse till bolagsstämma) och 9 § (Årsstämma).

8 § Kallelse till bolagsstämma

Styrelsen föreslår att hänvisningen till att föranmälan till bolagsstämma ska ske senast klockan 16 den dag som anges i kallelse till stämman tas bort, eftersom aktiebolagslagen endast medger att föranmälan ska ske ”senast den dag” som anges i kallelsen. I övrigt ska 8 § kvarstå oförändrad.

9 § Årsstämma

Styrelsen föreslår att årsstämma, liksom annan bolagsstämma, även ska kunna hållas i Stockholm varför 9 § föreslås få följande inledande tillägg.

Årsstämma, liksom annan bolagsstämma, ska förutom i Linköping även kunna hållas i Stockholm.

I övrigt ska 9 § kvarstå oförändrad.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om att förvärva och överlåta egna aktier (punkt 16)

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2019 fatta beslut om förvärv av egna aktier i enlighet med följande villkor:

  1. Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i Bolaget.
  2. Förvärv får endast ske på Nasdaq Stockholm och får endast ske till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Bemyndigandet att förvärva egna aktier syftar till att ge styrelsen medel att förvärva Bolagets aktier att nyttjas som erlagd köpeskilling i samband med framtida företagsförvärv, skapa en säkring av åtaganden för Bolagets aktuella eller framtida aktiebaserade eller optionsbaserade incitamentsprogram, och skapa flexibilitet beträffande Bolagets medel för att distribuera kapital till aktieägarna.

Styrelsen föreslår vidare att stämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2019 fatta beslut om överlåtelser av egna aktier i enlighet med följande villkor:

  1. Överlåtelser av egna aktier får ske på Nasdaq Stockholm.
  2. Överlåtelse får också ske på annat sätt, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor.
  3. Överlåtelser får ske av högst så många aktier som Bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelse.
  4. Överlåtelser på Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
  5. Vid överlåtelser på annat sätt än på Nasdaq Stockholm ska priset fastställas så att det inte understiger vad som är marknadsmässigt, varvid dock en marknadsmässig rabatt i förhållande till börskurs får tillämpas.

Bemyndigandet att överlåta egna aktier syftar till att möjliggöra företagsförvärv, produktförvärv eller samarbetsavtal, anskaffning av rörelsekapital eller breddning av ägarkretsen eller säkring av åtaganden inom ramen för Bolagets optionsprogram.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler (punkt 17)

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att styrelsen bemyndigas att, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Det totala antalet nyemitterade aktier och det antal aktier som kan komma att tillkomma genom utbyte av konvertibler eller nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner ska sammanlagt kunna uppgå̊ till  högst 10 procent av det vid tidpunkten för emissionsbeslutet registrerade aktiekapitalet i Bolaget och i övrigt inom ramen för bolagsordningens gränser.

Emission med stöd av bemyndigandet ska kunna genomföras som kontant-, apport- eller kvittningsemission. Emission får endast ske till marknadsmässigt pris.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska endast kunna ske i samband med företagsförvärv. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget vid företagsförvärv snabbt kan komma att behöva tillgång till kapital alternativt behöva erlägga betalning med Bolagets aktier, s.k. apportemission.

Om utnyttjandet av bemyndigandet avseende nyemission kombineras med utnyttjandet av bemyndigande avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier, i syfte att finansiera hela eller del av köpeskillingen vid ett och samma företagsförvärv får antalet aktier som överlåts och finansiella instrument som emitteras i samband med det enskilda förvärvet, tillsammans högst motsvara en tiondel av samtliga aktier i Bolaget vid tidpunkten för beslutet.

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att företa smärre justeringar av beslut fattade vid stämman i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB (punkt 18)

Stämman föreslås bemyndiga styrelsen eller den styrelsen utser att företa smärre justeringar av besluten fattade vid stämman för det fall behov skulle uppstå vid registreringen hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster

För giltigt beslut enligt punkterna 15 – 17 ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på Bolagets ekonomiska situation.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan och motiverat yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget senast tre veckor före stämman på Bolagets webbplats www.impactcoatings.com. Dessa handlingar kommer även att skickas till aktieägare som så begär och lämnar sin postadress.

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse är det totala antalet aktier och röster i Bolaget 42 551 908 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

___________________________

Linköping i april 2018
Impact Coatings AB (publ)
Styrelsen

För mer information kontakta: 
Lars-Erik Nordell, Styrelsens ordförande
Telefon: 0705 649655, eller e-mail: Lars-Erik@Nordellpartner.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 april 2018, kl. 14:00 CET.

———————————————