IMPACT COATINGS AB (PUBL), DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

2017-04-21

· Summa intäkter uppgick under första kvartalet till 18 451 TSEK (11 399 TSEK)
· Resultatet blev -405 TSEK (140 TSEK)
· Kassaflödet för perioden uppgick till -12 159 TSEK (24 403 TSEK)
· Soliditeten var 69,3% (66,7%)
· Leverans av en InlineCoater™ 400
· Leverans av en PlastiCoater™ 200
· Produktion av fem beläggningssystem parallellt
· Flera nyrekryteringar genomförda

ALLMÄNT

Bolagets intäkter för perioden uppgick till 18 451 TSEK (11 399 TSEK) och resultatet blev -405 TSEK (140 TSEK). Kassaflödet för perioden blev -12 159 TSEK (24 403 TSEK). Kostnader som resulterat i ett negativt resultat har bl.a. uppkommit på grund av Impact Coatings omställning från styckstillverkning till serieproduktion av beläggningssystem.

Det har inneburit en genomgång från grunden av InlineCoater™-familjens uppbyggnad och konstruktion med syftet att optimera reproducerbarhet i volym. Dessa åtgärder är av engångskaraktär och utgör en viktig komponent i den planerade produktionsvolymsökningen.

Det snabbt ökande behovet av resurser har inneburit att bolaget haft mer inhyrd personal, konsulter och arbete utlagt på underleverantörer än planerat. Detta har inneburit extra kostnader som kommer att minska när bolagets egen produktionskapacitet nu är uppnådd.

Parallellt med leveranser av kundorder har framtagningen av nästa generation beläggningssystem för bränslecellsplattor intensifierats. Utvecklingsprojektet, som omfattas av ett produktionsfärdigt koncept och ett första beläggningssystem, aktiverades första gången som utvecklingskostnad 2016. Då bolaget enbart aktiverar utvecklingskostnader i samband med årsbokslutet framstår detta projekt mer som en kostnad under löpande kvartal, än den investering för framtiden den i praktiken är.

Leverans har i januari skett av en InlineCoater™ 400 till en välkänd schweizisk klocktillverkare. Beläggningssystemet kommer att användas för att ytbelägga komponenter till armbandsur och är nu godkänd för produktion.

Leverans har också genomförts av en PlastiCoater™ 200 till det tyska företaget A.Maier Präzision GmbH. Maskinen belägger nu interiöra dekorativa plastdetaljer till europeisk bilindustri.

Under perioden pågick färdigställande av inte mindre än fem system parallellt i bolagets lokaler. Det är inte bara ett ”all time high” utan också en volym som vi under 2016 påbörjade anpassningen av organisationen för. En ökning av personalen sedan Q3 2016 med nästan 40 procent, har nu genomförts. Alla är inte ännu på plats, men till sommaren ser vi att vi har nått den resursmässiga kapacitet vi eftersträvat.

Förundersökningen mot bolagets CTO, Henrik Ljungcrantz, angående olovlig röjande av insiderinformation är nu nedlagd. Därmed fortsätter det tidigare inledda bytet på VD-posten. Henric Ljungcrantz efterträder Göran Felldin som VD i Impact Coatings den 20 april 2017. Göran Felldin kommer att fortsätta att arbeta med bolagets marknadsföring och varumärkespositionering och kommer också att föreslås som ny styrelsemedlem vid årsstämman.

SALES & MARKETING

Bearbetningen av marknadsvertikalerna Fuel Cells, Electrical Contacts, Reflectors och Seed Layers har fortsatt. Impact Coatings planerar att delta på ett flertal viktiga mässor under året och närvaron vid FC-EXPO i Japan under mars blev uppstarten.

Fuel Cells

Kina är numera det land som driver bränslecellsmarknaden. I Kinas femårsplan har vikten av bränsleceller ytterligare understrukits. Det är främst eldrivna bussar och lastbilar som nu driver utvecklingen. För dessa blir lösningar baserade på batterier för tunga, vilket gör att lastkapaciteten blir för liten. På så sätt är bränsleceller enda lösningen.

Kinas mål är att tillverka 100 000 – 200 000 bränslecellsfordon 2020. En buss brukar ha två bränslecellsstackar med vardera 30 kW. I varje stack ingår det ca 300 plattor, eller 600 halvplattor då en bipolär platta är sammansatt av två halvor. Halvplattorna sätts samman antingen före eller efter beläggning. Impact Coatings teknologi för högproduktiv beläggning fungerar både för att belägga hel- och halvplattor.

I dag finns ingen inhemsk teknologi för att tillverka bränslecellsplattor utan de kinesiska bränslecellsföretagen köper lösningar från Europa och Japan. Men även utanför Kina har Impact Coatings en unik position att leverera beläggningssystem och efterföljande förbrukningsmaterial.

Impact Coatings deltagandet på mässan FC-EXPO i Japan visade tydligt att den största marknaden just nu är Kina. Ett stort antal besökare bekräftade detta. Flera av dessa företag har planer att påbörja mindre produktion redan under slutet av 2017.

Produktion av bränslecellsplattor till franska Symbio FCell har fortsatt under Q1 men volymerna är än så länge små. Plattorna tillverkas av Borit NV i Belgien och skickas därefter till Impact Coatings för beläggning.

Impact Coatings har sedan 2015 levererat beläggningar på bränslecellsplattor till en biltillverkare i premiumsegmentet som nu tagit fram en första prototypbil med enbart bränslecellsdrift. Beläggningen på bränslecellsplattorna har klarat alla tester och valideringar som utförts under utvecklingsarbetet. Ett flertal bränslecellsstackar har producerats och ingått i utvärderingen.

Electrical Contacts

Under året har behovet att PVD-beläggningar för korrosionsbeständiga kontakter ökat. Bolaget utför småskalig beläggning av kontakter för handburen elektronik där Impact Coatings korrosionståliga Ultra MaxPhase™ efterfrågas.

Reflectors

Intresset för beläggningar och beläggningssystem för reflektorer till fordonsbelysning har ökat under kvartalet. Flera andra automotive-leverantörer i Europa har visat intresse för just den lösningen som Iskra Mehanizmi beställde av bolaget under 2016.

Även aktörer på den kinesiska marknaden har visat intresse för Impact Coatings beläggningslösningar för fordonsreflektorer. Idag tillverkas ungefär fyrtio procent av alla världens bilar i Kina och marknaden är växande. Bolagets teknologi erbjuder billigare produktion, mindre lager och även mindre kassation. Bolaget undersöker nu aktivt vilka marknadskanaler som är mest lämpliga för denna marknad.

Seed Layers

Denna applikation är nu under utveckling och vi har märkt ett gryende intresse från potentiella kunder. Vår innovativa lösning innebär att hantering av det miljöfarligt sexvärt krom kan elimineras vid traditionell våtplätering på plast.

RESEARCH & DEVELOPMENT

Bolaget deltar i två offentligt delfinansierade utvecklingsprojekt inriktade mot bränsleceller.

I EuroStar-projektet Pro-FC utvecklas ett nytt produktionssystem för bränslecellsplattor. Det helt nyutvecklade beläggningssystemet beräknas vara klart i slutet av 2017.

Projektet Cobra utvecklar nästa generations PVD-beläggningar. Det omfattar bl.a. under 2017 fullskalig utvärdering av beläggningar, däribland Ceramic MaxPhase™, för bränsleceller till olika fordonstyper.

Avdelningen stöder även framtagning av kundprover inom Impact Coatings alla affärsområden.

OPERATIONS

Operations ansvarar för bolagets operativa verksamhet med huvudområdena legobeläggning, tillverkningen och leverans av beläggningssystem, samt eftermarknad.

Utöver Ceramic MaxPhase™-beläggningar för bränsleceller legoproducerades både dekorativa och funktionella beläggningar för olika metall- och plastprodukter.

Under perioden har pilotproduktion i bolagets lokaler påbörjats för att belägga korrosionstålig Ultra MaxPhase™ på elektriska kontakter till handhållen elektronik.

Två beläggningssystem levererades under perioden, en InlineCoater™ 400 till en välkänd schweizisk klocktillverkare och en PlastiCoater™ 200 till A.Maier GmbH för beläggning på visare för analoga klockor i bilar. Utöver dessa finns en orderstock på mer än tio system, varav minst fem med planerad leverans under 2017.

HÄNDELSER EFTER PERSIODENS SLUT

Henrik Ljungcrantz ersätter Göran Felldin som VD för bolaget den 20 april 2017.

Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorns granskning.

Linköping 2017-04-20

Göran Felldin
VD

Nästa rapporttillfälle är 18 augusti 2017.

Kontaktperson hos Impact Coatings:
Göran Felldin, VD
0708-35 91 40, goran.felldin@impactcoatings.se.

Denna information är sådan information som Impact Coatings AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 april 2017, kl. 08:45 CET.

———————————————————————————–