DELÅRSRAPPORT FÖR JULI-SEPTEMBER 2014

2014-10-23

· Summa intäkter uppgick under tredje kvartalet till 1 532 tkr (1 538 tkr)
· Resultatet blev -4 689 tkr (-4 347 tkr)
· Kassaflödet för perioden uppgick till -6 686 tkr (-6 880 tkr)
· Soliditeten var 86,9 % (89,8 %)
· Beslut om bolagisering av MaxPhase- respektive system-verksamheten
· Avtal tecknat med FCI
· Framgångsrik utställning på FAKUMA under oktober

Allmänt

Bolagets intäkter uppgick till 1 532 tkr (1 538 tkr) och resultatet blev -4 689 tkr (-4 347 tkr). Kassaflödet för perioden blev -6 686 tkr (-6 880 tkr) och soliditeten var vid periodens slut 86,9 % (89,8 %).

Den positiva händelseutvecklingen inom Bolagets verksamhetsområden till trots befinner sig bolaget fortfarande i en svag försäljningsutveckling.

Bolagets två huvudområden, att exploatera MaxPhase-teknologi respektive System-teknologi, har olika tidsperspektiv och kräver delvis olika marknadshantering och marknadsbearbetning. För att bättre möta marknadens och kundernas förväntningar beslutade styrelsen att bearbetningen av respektive marknadssegment skall förstärkas genom en uppdelning av nuvarande verksamheten i två tydliga grenar. Denna uppdelning genomfördes under perioden inom ramen för Bolaget.

De nya helägda dotterbolagen är bildade men kommer att förbli vilande under 2014. De båda verksamhetsgrenarna kommer att överföras till respektive dotterbolag efter årsskiftet 2014/15.

Nuvarande noterade bolag, Impact Coatings AB (publ), kommer i den nya konstellationen att fungera som ett Holdingbolag där finansiella och gemensamma resurser kommer att vara samlade.

För holdingbolaget har Bolagets CFO, Claes Pettersson utsetts till VD. För de två operativa bolagen har Henrik Ljungcrantz utsetts som VD för Impact Coatings MaxPhase AB och Torsten Rosell som VD för Impact Coatings systems AB.

MaxPhase-verksamheten

Elektriska kontakter

Under perioden tecknades ett viktigt avtal med FCI, en av de stora, globalt etablerade leverantörerna av elektriska kontakter. Avtalet innebär att FCI, tillsammans med Bolaget, kommer att marknadsföra sina produkter ytbelagda med Impact Coatings Silver MaxPhase som ett alternativ till guldplätering.

Den gemensamma marknadsföringen fokuserar på miljöfördelen av att använda Silver MaxPhase för att minska guldpläteringens negativa miljöpåverkan vid tillverkning av kontakter.

Ett antal noga utvalda primärkunder till FCI, kommer att bearbetas med avsikten att FCI senare investerar i beläggningssystem och köper förbrukningsmaterial från Impact Coatings för att tillfredsställa dessa kunders behov.

För det inledande marknadssamarbetet betalar FCI Impact Coatings ca 1,5 mkr inkluderande en begränsad exklusiv rätt till den teknologi som marknadsförs. Begränsningen bedöms inte påverka Impact Coatings andra affärsmöjligheter negativt. Istället utgör avtalet en viktig referens för Impact Coatings och vår teknologi.

Bränsleceller

Bränslecellsmarknaden leds av fordonsindustrin. Ett antal bilmärken planerar nya modeller 2017/2018, men de större volymerna beräknas komma med de modeller som lanseras från 2020.

Redan nu sker kvalificering av komponenter. Uppbyggnad av produktionslinor förväntas ske ca 2-4 år innan en bilmodell lanseras. Parallellt görs långtidstester av bränslecellerna vilket genererar begränsade, men ändå viktiga produktionsvolymer redan idag.

Förhandlingar angående mål, omfattning och finansiering för nästkommande steg i den gemensamma kvalificerings- och produktionsuppbyggnadsprocessen, fortgår med den fordonstillverkare som i somras genomförde en mer omfattande utvärdering av Ceramic MaxPhase.

Ytterligare en fordonstillverkare respektive en komponenttillverkare till fordonsindustrin, har uppnått mycket goda resultat vid sina initiala utvärderingar av Ceramic MaxPhase.

Bolaget deltog under oktober på mässan FCell i Stuttgart, Tyskland, som ett led i positionering och marknadsföring av Ceramic MaxPhase på bränslecellsplattor. Mässan representerade bränslecellskunder från portabla, stationära och fordonsindustrin dock främst från Tyskland. Tyskland är ett föregångsland inom förnyelsebar energi och har för tillfället Europas största marknad.

System-verksamheten

Ett antal potentiella kunder befinner sig nu i slutfasen av sin beslutsprocess angående investering i beläggningssystem från Impact Coatings. Läget är positivt, men hittills okända störmoment kan dock tillkomma ända till kontrakten är påskrivna.

Det ifrågasättande av Impact Coatings som leverantör och strategisk partner, som tidigare varit en begränsande faktor, har påtagligt minskat efter sommarens framgångsrika nyemission.

Flera av Bolagets potentiella kunder har ett behov som omfattar komplett, integrerad utrustning för både PVD-metallisering och tillhörande skyddslackering.

De lackeringslösningar som marknaden idag erbjuder är inte optimerade för integration på det sätt Impact Coatings metalliseringsmaskiner möjliggör.

Impact Coatings har sedan en tid tillbaka, tillsammans med partners, arbetat med utvecklingen av en sådan optimerad maskin, SprayCoater. Under perioden startades sammansättningen av en första fungerande prototyp. Konceptet har börjat marknadsföras och olika dellösningar detaljstuderas. Parallellt sker ett antal studier för kundanpassade konfigureringar.

I oktober deltog Bolaget på plastmässan FAKUMA, en av Bolagets största enskilda marknadsaktiviteter under verksamhetsåret. Årets mässdeltagande är det mest framgångsrika hittills.

Demonstrationen av ett Lean-PVD flöde, från plastgranulat till slutinspekterad produkt, var mycket uppmärksammad och samarbetet med Ehlebracht och Pi4 mottogs positivt. Kunder som önskade köpa metalliserade plastprodukter kunde vända sig direkt till Ehlebracht, som formsprutar plastdetaljer och har för avsikt att investera i utrustning från Impact Coatings när efterfrågan säkrats. Kunder som önskar integrera metallisering i sin egen befintliga produktion vände sig direkt till Impact Coatings. De som dessutom önskade automation och inspektion kunde vända sig till Pi4 och de som önskade kompletta produktionsceller, hänvisades till Engel, som tillhandahöll en formspruta på utställningen. Engels delaktighet förstärkte Impact Coatings relation till marknadens mest betydelsefulla leverantörer av maskiner till plastindustrin.

Händelser efter periodens slut

Undantaget ovan rapporterade mässdeltaganden har inga väsentliga händelser skett efter perioden slut.

Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorns granskning.

Linköping 2014-10-23

Claes Pettersson

VD

För mer information, kontakta Claes Pettersson, tel 070-536 36 76

Nästa rapporttillfälle är 26 februari 2015.


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.