DELÅRSRAPPORT FÖR JULI-SEPTEMBER 2009

2009-10-22

• Summa intäkter uppgick under tredje kvartalet till 5.397 tkr (3.768 tkr) • Resultatet blev –7.434 tkr (-5.138 tkr) • Kassaflödet för perioden uppgick till -4.730 tkr (-7.119 tkr) • Soliditeten var 91,7 % vid periodens slut • Avtal med mobiltelefontillverkare om industrialisering av Maxfas • Industriell validering av levererade InlineCoater 500 Allmänt Under kvartalet har fokus legat på effektivisering av tillverkningsprocessen för InlineCoater 500 inför förväntad volymupprampning hos den kund som köpt 2 enheter och tecknat överenskommelse om ytterligare 18 enheter. För att möta kundens efterfrågan har också omfattande processutveckling bedrivits. Ett viktigt avtal för storskalig kommersialisering av Maxfas tecknades med en mobiltelefontillverkare och dennes kontaktdonstillverkare under perioden. Avtalet avser anpassning och industrialisering av Maxfas för kontakter som idag pläteras med guld. Aktuella applikationer har en potential på flera miljarder kontakter. Ingen av dessa två affärsprocesser har medfört någon fakturering av betydelse under perioden, varför de totala intäkterna varit blygsamma. Ekonomisk översikt Januari-september 2009 Bolagets nettoomsättning under perioden ökade med 287 procent till 44 839 (11 583) tkr. Summa intäkter vilket även inkluderar aktiverat arbete, förändringar i pågående arbete och övriga rörelseintäkter, steg till 49 469 (11984) tkr. Bolagets kostnader ökade till 49 953 (25 251) tkr och rörelseresultatet för årets första nio månader uppgick till -484 (-13 267) tkr. Finansnettot uppgick till -33 (586) tkr, skattekostnaden till noll (0) tkr och resultat efter skatt till -517 (-12 681) tkr. Juli-september 2009 Bolagets nettoomsättning under perioden ökade med 138 procent till 4 491 (1 887) tkr. Summa intäkter vilket även inkluderar aktiverat arbete, förändringar i pågående arbete och övriga rörelseintäkter, steg till 5 397 (3 768) tkr. Bolagets kostnader ökade till 12 641 (9 035) tkr och rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -7 244 (-5 267) tkr. Finansnettot uppgick till -190 (129) tkr, skattekostnaden till noll (0) tkr och resultat efter skatt till -7 434 (-5 138) tkr. Finansiell ställning och likviditet Likvida medel, inklusive kortfristiga placeringar uppgick vid periodens slut till 15 021 (46 576) tkr. Innehav i aktier och andelar i värdepappersfond samt räntefonder redovisas som kortfristiga placeringar. Räntebärande skulder uppgår till 0 (250) tkr. Koncernens soliditet uppgick till 91,7 (91,6) %. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under de första nio månaderna till -18 717 (-16 115) tkr. Det negativa kassaflödet är främst hänförligt till lageruppbyggnad för att korta leveranstiderna samt kundfordringar. Medarbetare Inga nya medarbetare har rekryterats under kvartal 3. Per den sista september 2009 var antalet anställda 41 (27) personer. Utvecklingen inom respektive applikationsområde: Elektriska kontakter Under perioden tecknades avtal med en ledande mobiltelefontillverkare avseende industrialisering av Maxfas för ersättning av guldplätering. Samarbetet har inletts och avancerar enligt plan syftande till att inleda massproduktion av Maxfasbelagda kontakter under 2010. Det avtal med en annan mobiltelefontillverkare som presenterades 2008, är under omförhandling, bl a på grund av förändrade volymförhållanden. Det utvecklingsprojekt för en Maxfasbaserad släpvagnskontakt för personbilar, som Impact driver tillsammans med bl a Volvo Cars, har avancerat fram till ett skarpt fältprov som kommer att genomföras vintern 2009/2010. Elektroder Tidigare bedömningar om att löpande produktion av beläggningar på bränsleceller skulle inledas under 2009, har inte kunnat infrias. Impact Coatings deltar dock i ett antal utvecklingsprojekt med partners som bedöms ha realistiska möjligheter att kommersialisera bränslecellsteknologin inom sina områden. Det kommer emellertid att dröja innan detta blir volymer av betydelse. Deko Tillsammans med den kund som köpt 2 InlineCoater 500 och tecknat överenskommelse om ytterligare 18 pågår verifiering av olika beläggningar till slutkunder, samt industriell validering av systemen. Flera beläggningar har godkänts, men den beläggning som initialt efterfrågas tillhör en av de svåraste. Takten i kundens beställningar är beroende av Impact Coatings förmåga att leverera den mångfald av beläggningar som marknaden efterfrågar. Denna processutveckling har därför högsta prioritet för närvarande. Linköping 2009-10-22 Henrik Ljungcrantz VD För mer information, kontakta Henrik Ljungcrantz, tel 013-359951 eller 070-6635580 Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 oktober 2009 klockan 09.00. Kommande rapporttillfälle avser bokslutskommunikén vilken kommer att lämnas den 12:e februari 2010.


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.