DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI-MARS 2015

2015-04-28

· Summa intäkter uppgick under första kvartalet till 2 301 tkr (2 123 tkr)
· Resultatet blev -4 452 tkr (-4 868 tkr)
· Kassaflödet för perioden uppgick till -3 755 tkr (-5 533 tkr)
· Soliditeten var 85,9 % (88,7 %)
· Fördjupat samarbete med Michelin avseende ytbeläggning av bränsleceller

Efter periodens slut:

· Order avseende en PC400 från en tysk fordonstillverkare
· Ännu ej pressmeddelad order avseende en IC300
· Kontrakt förhandlas om vunnen upphandling i Tjeckien

Allmänt

Bolagets intäkter uppgick till 2 301 tkr (2 123 tkr) och resultatet blev -4 452 tkr (-4 868 tkr). Kassaflödet för perioden blev -3 755 tkr (-5 533 tkr) och soliditeten var vid periodens slut 85,9 % (88,7 %).

Periodens försäljning består i huvudsak av leveranser av ytbelagda komponenter producerade i Bolagets egna maskiner. Vissa intäkter har också erhållits från de pågående utvecklingsprojekten främst inom bränslecellsområdet.

Trögheten i affärsavslut präglar även denna period. Två av de systemaffärer som förhandlats en längre tid har dock nått avslut efter perioden. 

De bakomliggande perioderna av svag försäljning innebär att bolaget har en mindre kassa än önskvärt. Detta avser Bolaget i första hand att lösa via intäkter från erhållna ordrar och eventuellt även med tillkommande kortfristiga rörelsekrediter. 

Nyemission kan inte heller uteslutas även om det för närvarande inte är en prioriterad lösning.

Division MaxPhase

Elektriska kontakter

Samarbetsprojektet med FCI fortgår. Det är dock ett par månader försenat. Fördröjningen har sin huvudsakliga grund i att det tagit längre tid för FCI att få fram produktionsverktyg för de nya kontakter som skall beläggas med Silver MaxPhase™.  Intern utbildning av FCIs säljare fortgår. Den gemensamma bearbetningen av FCIs nyckelkunder är inledd. Merparten av Bolagets marknadsbearbetning avseende PVD-beläggning av elektriska kontakter är numera kanaliserad genom detta samarbete.

Bränsleceller

Bränslecellsmarknaden utvecklas kontinuerligt. Samarbeten sker än så länge i projektform. Marknaden drivs primärt av fordonsindustrin som för närvarande har de största utvecklingsbudgeterna.

Inom detta område driver Impact Coatings ett antal aktiviteter som syftar till att nå stora intäkter på sikt. Detta arbete ger också möjlighet att fånga upp projekt som kan omsättas i mindre men mer näraliggande intäkter.

Utvecklingsprojektet med den fordonstillverkare som sommaren 2014 gjorde en mer omfattande utvärdering av Bolagets Ceramic MaxPhase, pågår och följer plan. För närvarande sker långtidstester av deras bränsleceller. 

Samarbetet med Michelin löper också vidare med långtidstester av deras  bränsleceller utvecklade för fordonsindustrin. Michelins avsikt är att bränslecellerna ska kunna användas som range extenders, adderas till dagens elbilar som laddenhet eller användas som huvudenergikälla till elmotorer i fordon. 

Flera andra fordonstillverkare testbelägger för närvarande mindre volymer av bipolära plattor hos Bolaget som ett led i sin utveckling av bränslecellslösningar.

Bolaget deltar för tillfället i tre offentligt finansierade projekt inriktade på bränsleceller:

I projektet Forska&Väx utvecklas mer kostnadseffektiva beläggningar till fordonsindustrin. I denna utveckling ingår även utveckling av förbättrade beläggningskällor.

I projektet Cobra utvecklas nästa generations beläggningar. Samtidigt utvärderas andra tekniker för beläggning. Cobra studerar beläggningen och den bipolära plattan som en helhetslösningen för att optimera bränslecellen. I båda dessa projekt är kostnadsaspekten och produktionsteknologin viktig.

Det tredje projektet, FCCF-APU, börja lida mot sitt slut men projektet är försenat då tillverkningen av de bipolära plattorna som Bolaget ska belägga är försenade.

Bolaget ställde ut på världens största bränslecellsmässa, FC-EXPO i Japan, under februari månad. I Japan är intresset för bränsleceller stort och mässan resulterade i flera nya kundkontakter. Även Taiwan satsar mycket inom bränslecellsområdet då de har stor erfarenhet från produktion och utveckling från halvledarindustrin och nya kontakter knöts under mässan.

Bolaget bedriver även viss legoytbeläggning av bipolära plattor i mindre serier.  

Division Systems

För Division Systems har perioden präglats av ett intensivt avtalsförhandlande. Situationen är en effekt av att Bolaget nu börjar erkännas som en etablerad systemleverantör inom vissa kundgrupper, samt att fördelarna med Bolagets produkter börjar bli alltmer kända på marknaden.

De segdragna och svårförutsägbara avtalsförhandlingarna är dock besvärande för verksamhetsplaneringen. Flera av de nu pågående förhandlingarna har varit i avtalsläge sedan innan årsskiftet. Att förhandlingarna tar sådan tid hänger samman med att flera parter är inblandade i affärsavslutet och att beslut krävs i flera led, t ex OEM – Primärleverantör – Sekundärleverantör – Systemleverantör (Impact Coatings) – Underleverantör. En synkroniseringsprocess som lätt drar ut på tiden.

Kundens beslutssituation försvåras ytterligare av att det ofta är första gången lösningen tas i bruk för det aktuella ändamålet och att Impact Coatings och kunden vanligen blir en så kallad single source. En situation där slutkunden blir helt beroende av att teknologin fungerar störningsfritt under lång tid.

I takt med att fler referensinstallationer tillkommer förväntas dock kundernas riskbedömning ändras och därmed dessa fördröjande svårigheter att avta.

Affärsstrategiskt siktar Division Systems därför ofta mot kunder som har förutsättningar att kunna ge repetitionsordrar på sikt. Något som kommer att kunna ge mindre energikrävande framtida affärsprocesser.

Det kan också konstateras att Impact Coatings förlorar ytterst få affärer som kommit till avtalsläget till konkurrenter eller att affärsdiskussionerna helt avbryts.

En allt tydligare trend är att de affärer som når avtalsläge bygger på möjligheten att flytta ytbehandlingen närmare komponenttillverkningen. De potentiella kunderna utgör i allt högre utsträckning företag som vill insourca ytbeläggningen, synkronisera den med bearbetningsmoment före och efter, eller att skapa helt automatiserade och fullintegrerade produktionsflöden inkluderande ytbeläggning.Detta är till stor fördel för Impact Coatings eftersom Bolagets produkter har starka konkurrensfördelar i sådana situationer.

Ur ett affärsperspektiv påverkar naturligtvis även detta tiden för att verkställa en beställning. Investeringen kräver omfattande förändringar av kundens egen strategi, produktionsupplägg, organisation och fabrikslayout innan ett affärsavslut verkställs.

I takt med att Lean produktion inom PVD-området blir alltmer utbrett förväntas även denna fördröjande faktor minska i omfattning.

Händelser efter periodens slut

I slutet av perioden erhöll Bolaget en muntlig och villkorad beställning av en PlastiCoater 400. Bindande avtal om leveransen har nu tecknats med kunden.

Strax efter periodens slut vann Bolaget en offentlig upphandling gällande en renovering och modernisering av en PVD-anläggning i Tjeckien. Kontraktet för detta uppdrag är fortfarande under förhandling.

Strax innan denna delårsrapports offentliggörande erhölls en order på en InlineCoater 300. Mer information om ordern lämnas i separat pressmeddelande.

Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorns granskning.

Linköping 2015-04-28

Claes Pettersson

VD

För mer information, kontakta Claes Pettersson, tel 070-536 36 76

Nästa rapporttillfälle är 20 augusti 2015.


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.