DELÅRSRAPPORT FÖR APRIL – JUNI 2012

2012-08-22

  • Summa intäkter uppgick under andra kvartalet till 3 459 tkr (7 488 tkr)
  • Resultatet blev -6 962 tkr (-5 043 tkr)
  • Kassaflödet för perioden uppgick till -6 364 tkr (-7 071 tkr)
  • Soliditeten var vid periodens slut 84,7 % (91,7 %)
  • Avtal inkluderande bl a en PlastiCoater 400 tecknat med Huber+Suhner
  • Repeatorder på en InlineCoater 300 från glasögontillverkare
  • Två nya legouppdrag avseende flödesplattor till bränsleceller

Allmänt

Bolagets intäkter minskade till 3 459 tkr (7 488 tkr) och resultatet försämrades till -6 962 tkr (-5 043 tkr). Kassaflödet för perioden blev -6 364 tkr (-7 071 tkr) och soliditeten var vid periodens slut 84,7% (91,7 %).

Under det första halvåret 2012 minskade intäkterna till 7 888 tkr (11 361 tkr) och resultatet blev -13 592 tkr (-13 505 tkr). Halvårsperiodens kassaflöde blev -10 580 tkr (-16 110 tkr). Likvida medel, utöver en checkkredit på 1 500 tkr, uppgick vid periodens slut till 9 869 tkr (34 353 tkr).

Periodens resultat inkluderar engångskostnader till följd av de uppsägningar som beslutades i början av året, varför neddragningen inte haft full effekt på periodens resultat.

Det första halvårets försäljningsfokusering ledde till att två systemordrar tecknades i slutet av perioden. Dessa har dock inte haft någon påtaglig påverkan på periodens resultat.

Periodens kassaflöde och även resultatet, har påverkats positivt genom realisering av lagerhållet råmaterial till högre pris än inköpspriset.

 
Elektriska kontakter

I och med systemordern till H+S nåddes ett strategiskt mycket viktigt mål under perioden. Att en första kund av H+S kaliber väljer Silver MaxPhase, SMP för en av sina viktigaste framtidsprodukter har ett starkt referensvärde. Med detta budskap och den senaste tidens verifieringar av SMP inleddes därför en marknadskampanj under kvartalet. Kampanjen syftar till att via artiklar i fackpress skapa en efterfrågan av SMP från kunderna till de kontaktdonstillverkare vi bearbetar. Så här långt har kampanjen fungerat utmärkt. Drygt ett tiotal globalt verksamma facktidsskrifter har infört artiklar om SMP baserade på de kommersiellt inriktade pressmeddelanden vi distribuerat.

Dessa har, tillsammans med de mässaktiviteter som genomförts under perioden, bidragit till ett växande intresse för SMP. Genom att säljstyrkan för Elkon-området utökats, har försäljningen breddats så att fler potentiella kunder kan bearbetas. Samtidigt drivs sedan tidigare ett antal mognare affärsprocesser. Flera av dessa avancerar framåt, men har inte kunnat omsättas till affär under perioden.

Under perioden beslutades att komplettera erbjudandet till potentiella kunder inom Elkon-området med legoproduktion. Kapacitet för detta har förberetts och legoproduktion av SMP till en första kund, H+S, har inletts. Legoproduktionserbjudandet kommer under hösten även att kompletteras med kapacitet att SMP-belägga bandprodukter i den ReelCoater Impact Coatings äger.

Vidare kvalificerades två nya legouppdrag avseende beläggning av flödesplattor till bränsleceller under perioden. Vid en konferens i Trondheim presenterade Impact Coatings sitt koncept för kostnadseffektiv produktion av sådana plattor, vilket tilldrog sig betydande intresse från flera aktörer inom bränslecellsområdet.

 
Dekoplast

Som ett led i vårens kostnadseffektivisering, har affärsområdena Plast och Deko slagits samman till ett gemensamt område, som internt hanteras av ett team. Synergieffekterna har visat sig större än de affärsbegränsande olikheterna, varför såväl marknadsföring och försäljning som utveckling och legoproduktion slagits samman.

Inom Dekoplast sker för närvarande en fokusering på:

Wearings: Glasögon, klockor, smycken och mobiltelefonskal av metall och plast
Automotive trimming
: Interiöra och exteriöra trimdetaljer som idag tillverkas av krompläterad plast.
Optics
: Reflektorer och speglar av plast.

Under kvartalet tecknades avtal om leverans av ett fjärde beläggningssystem till den glasögontillverkare som tidigare köpt tre system från Impact Coatings. Systemet skall användas för en transparent skyddsbeläggning på plast, vilket är ett helt nytt tillämpningsområde med stor potential.

Sedan en tid bearbetas också främst tyska tillverkare av pläterade plastdetaljer till fordonsindustrin. Det finns för närvarande ett ”window of opportunity” för applicering av svarta eller nästintill svarta PVD-beläggningar på sådana detaljer, för bilmodeller som ska lanseras 2013-2015. Impact Coatings är för närvarande den enda aktören i Europa som kan tillmötesgå de färg- och funktionskrav som ställs. En första produkt är kvalificerad och godkänd och ingår nu i ett tillvalsprogram från en tysk tillverkare av premiumbilar. Volymen hanteras inledningsvis genom legoytbeläggning hos Impact Coatings.

Ett intensivt arbete pågår nu för att hitta de rätta formerna för att möta den förväntade snabbväxande efterfrågan inom detta område. Under perioden inleddes också ett samarbete med Svenska Exportrådet i Frankrike, för att etablera kontakt även med de franska aktörerna inom detta område.

Vidare inleddes ett samarbete med ett tyskt företag, för utveckling av ett helintegrerat system för formsprutning, metallisering och skyddslackering av plastdetaljer.

Inom området Optics, skedde under perioden ett genombrott avseende utvecklingen av den kombination med metallisering och Coverform, som utvecklas tillsammans med Krauss-Maffei. Nya prover är under utvärdering hos den tilltänkta slutkunden. Samtidigt har ett nytt projekt inletts med en potentiell slutkund, som också efterfrågar den totalintegrerade lösning som Impact Coatings erbjuder tillsammans med Krauss-Maffei.

Händelser efter periodens slut

Inga händelser av väsentlig art har inträffat efter periodens slut.

 
Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorns granskning.

 
Linköping 2012-08-22

Henrik Ljungcrantz
VD

 
För mer information, kontakta Henrik Ljungcrantz, tel 013-359951 eller 070-6635580
Nästa rapporttillfälle är 25:e oktober.


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.