DELÅRSRAPPORT FÖR APRIL-JUNI 2011

2011-08-25

· Summa intäkter uppgick under andra kvartalet till 7.488 tkr (3.708 tkr)
· Resultatet blev -5.043 tkr (-6.387 tkr)
· Kassaflödet för perioden uppgick till -7.071 tkr (-11.841 tkr)
· Soliditeten var 91,7% vid periodens slut (94%)
· Likviditeten vid periodens slut var 34.353 tkr (65.335 tkr)
· Systembeställning från tyska Fraunhoferinstitutet
· Det tredje systemet till glasögontillverkare levererat och drifttaget
· Metallisering godkänd enligt EN-standards för bl a reflektorer till fordonsindustrin
· All time high för guldpriset ökar intresset för Silver MaxPhase

Omorganisation för ökat kundfokus genomförd

Allmänt

Målet att nå break even baserad på en försäljningsvolym om ett system per månad har inte uppnåtts under kvartalet. Orsakerna till detta har analyserats och en förändring verkställts.   Trots att vissa affärsprojekt bromsats av olika omständigheter finns flera positiva indikationer på att Bolaget är på rätt väg. Verksamheten styrs därför mot att uppnå det uppsatta målet med befintliga medel.

Förutsättningarna för Bolagets Maxfasrelaterade produkter bedöms nu så goda att en del av Bolagets resurser dedikerats för marknadsföring av dessa med avsikten att göra dem till Bolagets kommersiella kärna och plattform för fortsatt tillväxt. Övriga applikationsområden drivs i syfte att erhålla bästa möjliga kommersiella avkastning i det kortsiktiga perspektivet. Det innebär fokus på befintliga produkter och affärsprocesser som kan leda till beställningar inom några månader. Bolagets affärsmodell har ändrats så att erbjudanden om kompletta produktionslösningar för högvolym kompletteras med lösningar som tidigare och till en lägre kostnad tillfredsställer behov av system för utveckling och industrialisering.

Denna omställning har radikalt ökat Bolagets kundfokus och frigjort resurser för säljaktiviteter, bl a mässdeltaganden på ICMCTF i San Diego, HIPPIMS annual conference i Braunschweig, Krauss-Maffei Hausmesse i München och Zulieferer Innovativ i Ingolstadt.

Bakgrunden till de förändringar som nu genomförs är att verksamheten varit inriktad på den planerade affärsprocessen med den sk 20-kunden samt Maxfasindustrialiseringen med den sk mobilkunden. Dessa affärsprocesser har fram till i våras varit mycket lovande men har samtidigt varit mycket resurskrävande. Strukturförändringar i telecombranschen har gjort dessa affärsprocesser alltmer osäkra. Vi har därför valt att flytta över såväl tekniska som marknadsmässiga resurser till andra kunder och områden.

Kvartalets intäkter ökade till 7.488 tkr (3.708 tkr). Kvartalets resultat förbättrades något till 5.043 tkr (-6.387 tkr). Kassaflödet för perioden uppgick till -7.071 tkr (-11.841 tkr) och soliditeten uppgick vid periodens slut till 91,4 % (94%)

Under det första halvåret 2011 ökade intäkterna till 11.361 tkr (5.149 tkr) och resultatet blev -13.505 tkr(-16.512 tkr). Halvårsperiodens kassaflöde blev -16.110 tkr (-56.723 tkr). Likvida medel, utöver en checkkredit på 1.500 tkr var uppgick vid periodens slut till 34.353 tkr (65.335 tkr).

Dekorativa beläggningar

De strukturella förändringarna inom telecom har medfört att mobilskal för närvarande inte betraktas som en potential för systemförsäljning i det korta perspektivet. Istället fokuseras försäljningen mot andra Dekoområden, t ex glasögon och kromade plastdetaljer till bilar. En tredje maskin för dekorativ beläggning av glasögonbågar installerades under perioden hos den glasögontillverkare som sedan tidigare har två InlineCoater 300 i drift. I samband med tillverkningen av denna enhet, har produktionen effektiviserats ytterligare. Driftstagningen har kunnat genomföras på utsatt tid och utan några störningar. Tillverkning av den nya typ av beläggningskällor som kunden också beställt pågår och beräknas installeras i början av september. Parallellt pågår utveckling av nya beläggningsprocesser som skall kunna öka kundens kapacitetsbehov ytterligare.

Tillsammans med Gerhardi, en tysk, väletablerad leverantör av kromade plastdetaljer till fordonsindustrin, penetreras för närvarande marknaden för konceptet ”Black and colored Chrome”. Konceptet innebär att kromade plastdetaljer förses med en avslutande PVD-behandling i syfte att ändra kromets färg så att det bättre matchar bilen lack och inredningskulör. Konceptet visades på Zulieferer Innovativ och har mötts av mycket stort intresse från framförallt tillverkare av exklusiva premiumbilar.

Elektriska kontakter

Även inom området elektriska kontakter har strukturförändringar inom telecom föranlett förändringar av Impact Coatings verksamhetsinriktning. Projektet med den sk mobilkunden och dennes kontaktdonstillverkare är för närvarande ej möjligt att fullfölja. Impact Coatings provar därför alternativa vägar för att kommersialisera den aktuella applikationen baserat på de positiva tekniska resultat som uppnåtts.

En betydande del av marknadsföringen av Maxfasrelaterade produkter riktas därför åt annat håll. Den ihållande höjningen av guldpriset har medfört att flera kontaktdonstillverkare och slutkunder fattat strategiska beslut om att försöka häva sitt beroende av guld. Under många år har ökningen av guldkostnaderna kunnat motverkas genom införande av teknologier som gör det möjligt att lägga guldet tunnare och mer partiellt. Dessa möjligheter bedöms nu i stort sett vara uttömda varför intresset istället riktas till andra materialsystem, bl a Silver MaxPhase. I detta sammanhang har man också en beredskap att byta appliceringsteknologi.

I syfte att tidigarelägga systemförsäljning till dessa kunder har Impact Coatings bytt affärsmodell. Istället för att som tidigare endast erbjuda kompletta produktionsanläggningar för högvolymproduktion, erbjuds nu kunder att i ett tidigare skede köpa eller hyra lite enklare system för att i egen regi men med processupport från Impact Coatings industrialisera sina produkter. Denna modell har mötts av stort intresse från ett antal kontaktdonstillverkare, vilka beslutat sig för att reducera sitt guldberoende.

Metall på plast

Under kvartalet ökades fokuseringen inom Metall på plast mot reflektorer och speglar, det sistnämnda tillsammans med Coverform i samarbete med Krauss-Maffei. Detta har resulterat i ett betydande antal potentiella affärsmöjligheter, där kvalificering av våra beläggningar pågår, samtidigt som vårt erbjudande jämförs ur alla aspekter mot de systemlösningar kunderna sedan tidigare använder i sin produktion.

Trots att det alltid är svårt att byta något välkänt mot något nytt, har Impact Coatings stora förhoppningar på detta område. Den installation som är i drift sedan årsskiftet i Norge verifierar lönsamhetspotentialen i Impact Coatings totalintegrerade koncept och samtliga reflektortillverkare Impact Coatings mött är mycket intresserade av lösningen.

Nyligen har också Impact Coatings metallisering verifierats av tre oberoende tyska kunder mot EN-standarderna 9227, 6270 och 2409 för fordonsapplikationer samt 50017 för att klara ännu tuffare miljöer. Dessa verifieringar är ytterst viktiga för den fortsatta kommersialiseringen.

Då det kan krävas en omfattande modifiering av hela produktionsupplägget för att nyttigöra sig det fulla värdet av det totalintegrerade konceptet, är emellertid införsäljningen en tidskrävande process. Hos ett antal kunder har dock konkreta och aktuella produkter identifierats, vilka kan fungera som demonstratorer för konceptet.

Händelser efter periodens slut

Kundprovsverksamheten har varit hög under sommaren och ett antal kundprover inom samtliga applikationsområden har levererats efter periodens utgång. Dessa är nu på utvärdering hos kund för fortsatta beslut.

Flertalet prover avser kunder i Indien, där Impact Coatings återförsäljare drivit en omfattande marknadskampanj som resulterat i flera potentiella kunder med aktuella upphandlingar av PVD-system.

Framtidsutsikter

Försäljningsutvecklingen är fortsatt otillfredsställande. Milstolpar passeras men i en alltför långsam takt. Verksamheten har därför omorganiserats för att öka försäljning och kundfokusering av hela verksamheten. Detta har medfört att tillräckligt många affärsprocesser avancerat framåt för att målet om en systemförsäljning per månad bör kunna nås innan slutet av 2011.

Bolagets likviditet är tillfredsställande. Genom att dra ner kostnader för aktiviteter som inte omedelbart bidrar till systemaffärer i närtid, kan den nu föreliggande offensiva satsningen fortgå. Styrelsen bedömer att break-even kan nås utan ytterligare kapitaltillskott.

Denna rapport har inte varit föremål för revisorns granskning.

Linköping 2011-08-25

Henrik Ljungcrantz

VD

För mer information, kontakta Henrik Ljungcrantz, tel 013-359951 eller 070-6635580, alternativt maila på henrik@impactcoatings.se.

Nästa rapporttillfälle är 27:e oktober 2011.

Resultaträkningar
Jan –juni 2011 Jan –juni 2010 April -juni2011 April -juni2010 Jan – dec2010
(Samtliga belopp i TSEK)
Nettoomsättning 9 553 2 417 6 290 1 449 13 323
Aktiverat arbete för egen räkning 131 480 20 282 1 494
Övriga rörelseintäkter 1 677 2 252 1 178 1 977 3 417
Summa intäkter 11 361 5 149 7 488 3 708 18 234
Råvaror och förnödenheter – 6 290 – 2 596 – 3 324 – 292 – 12 629
Övriga externa kostnader -4 535 – 5 464 – 2 314 – 2 806 – 11 018
Personalkostnader – 12 851 – 12 408 – 6 394 – 6 396 – 24 633
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar – 1 464 – 1 293 – 731 – 653 – 2 624
Rörelseresultat – 13 779 – 16 612 – 5 275 – 6 439 – 32 670
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 278 105 234 53 471
Räntekostnader och liknande resultatposter – 4 – 5 – 2 – 1 – 14
Resultat efter finansiella poster – 13 505 – 16 512 – 5 043 – 6 387 – 32 213
Skatt på periodens resultat* 0 0 0 0 9 496
Periodens resultat – 13 505 – 16 512 – 5 043 – 6 387 – 22 717
Nettoresultat/aktie (kr) Neg Neg Neg Neg Neg
Genomsnittligt antal aktier under perioden 16 214 632 14 458 794** 16 214 632 15 929 540** 15 343 929**
Antal aktier vid periodens utgång (st) 16 214 632 16 214 632 16 214 632 16 214 632 16 214 632

* Skatt är inte beräknad på kvartalsresultaten under året. Sker endast i samband med årsbokslut.

** Nyemissionen på 3 242 926 aktier, tecknade per den 19 mars 2010, registrerades den 8 april 2010.

Balansräkningar
2011-06-30 2010-06-30 2010-12-31
(Samtliga belopp i TSEK)
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Balanserade utgifter 522 773 647
Maskiner och tekniska anläggningar 17 334 12 818 18 489
Inventarier, verktyg och installationer 866 1 134 1 037
Uppskjuten skattefordran 21 201 11 705 21 201
Summa anläggningstillgångar 39 923 26 430 41 374
Omsättningstillgångar
Råvaror och förnödenheter 8 973 7 744 7 020
Varor under tillverkning** 24 584 23 467 24 077
Kortfristiga fordringar** 5 145 8 348 5 883
Kassa och bank 34 353 65 336 50 462
Summa omsättningstillgångar 73 055 104 895 87 442
SUMMA TILLGÅNGAR 112 978 131 325 128 816
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 103 682 123 392 117 187
Kortfristiga skulder* 9 296 7 933 11 629
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 112 978 131 325 128 816
* varav räntebärande skulder 0 0 0
Ställda säkerheter 5 000 4 000 4 000
Ansvarsförbindelser 100 100 100
Förändringar i eget kapital
2011-06-30 2010-06-30 2010-12-31
(Samtliga belopp i TSEK)
Belopp vid periodens ingång 117 187 66 094 66 094
Nyemission 0 73 810 73 810
Periodens resultat – 13 505 – 16 512 – 22 717
Belopp vid periodens utgång 103 682 123 392 117 187
Genomsnittligt antal aktier under perioden 16 214 632 14 458 794** 15 343 929**
Antal aktier vid periodens utgång (st) 16 214 632 16 214 632 16 214 632

** Nyemissionen på 3 242 926 aktier, tecknade per den 19 mars 2010, registrerades den 8 april 2010.

Kassaflödesanalyser
Jan – juni2011 Jan – juni2010 April – juni2011 April – juni2010 Jan – dec2010
(Samtliga belopp i TSEK)
Rörelseresultat efter avskrivningar – 13 779 – 16 612 – 5 275 – 6 439 – 32 670
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 1 739 1 393 963 705 3 081
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital – 12 040 – 15 219 – 4 312 – 5 734 – 29 589
Förändring av rörelsekapital – 4 056 – 1 463 – 2 759 – 5 888 4 544
Kassaflöde från den löpande verksamheten -16 096 – 16 682 – 7 071 – 11 622 – 25 045
Kassaflöde från investeringsverksamheten – 14 – 405 0 – 26 – 6 914**
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 73 810 0 – 193 73 810
Periodens kassaflöde – 16 110 56 723 – 7 071 – 11 841 41 851
Likvida medel vid periodens början 50 463 8 612 41 424 77 176 8 612
Likvida medel vid perioden slut* 34 353 65 335 34 353 65 335 50 463
*Utöver likvida medel vid periodens slut förfogade bolaget över en checkkredit uppgående till 1 500 TSEK.**Av investeringarna på 6 914 TSEK avser 6 000 TSEK en omklassificering från korta fordringar till maskiner och tekniska anläggningstillgångar.
Finansiell utveckling i sammandrag
Nedan sammanfattas Impact Coatings AB finansiella utveckling för perioden jan – juni 2011 samt för helåren 2006 -2010.
Samtliga uppgifter verksamhetsåren 2006 – 2010 baseras på material hämtat från officiellt publicerade årsredovisningar.
Jan – juni2011 2010 2009 2008 2007 2006
(Samtliga belopp i TSEK)
Omsättning 9 553 13 323 53 593 12 790 5 196 3 898
Rörelseresultat – 13 779 – 32 670 – 8 129 – 22 385 – 3 837 – 1 641
Resultat efter finansiella poster – 13 505 – 32 213 – 6 164 – 21 554 – 3 854 – 1 770
Vinstmarginal % Neg Neg Neg Neg Neg Neg
Immateriella anläggningstillgångar 522 647 899 1 150 1 401 1 422
Materiella anläggningstillgångar 18 200 19 526 14 984 14 362 13 187 10 534
Finansiella anläggningstillgångar 21 201 21 201 11 705 10 116 4 753 2 536
Varulager 33 557 31 097 28 639 17 843 1 966 1 644
Kortfristiga fordringar 5 145 5 883 8 514 2 463 2 474 2 966
Kortfristiga placeringar 0 0 5 000 30 160 57 100 0
Kassa, bank 34 353 50 462 3 611 3 578 5 591 0
Eget kapital 103 682 117 187 66 094 70 669 86 980 11 978
Långfristiga skulder 0 0 0 0 283 1 485
Kortfristiga skulder 9 296 11 629 7 258 9 003 6 564 5 639
Balansomslutning 112 978 128 816 73 352 79 672 93 706 19 101
Räntabilitet på genomsnittligt totalt kapital % Neg Neg Neg Neg Neg Neg
Räntabilitet på genomsnittligt eget kapital % Neg Neg Neg Neg Neg Neg
Soliditet % 91,7 91,0 90,1 88,7 92,7 62,7
Skuldsättningsgrad ggr 0 0 0 0 0 0,35
Räntetäckningsgrad % Neg Neg Neg Neg Neg Neg
Antal anställda 33 39 39 23 14 8
Investeringar
     Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 186 47
     Materiella anläggningstillgångar 14 6 914*** 2 309 2 640 3 618 1 387
Vinst per aktie SEK Neg Neg Neg Neg Neg Neg
Genomsnittligt antal aktier under perioden 16 214 632 15 343 929* 12 971 706 12 971 706 11 836 967 11 147 300**
Antal aktier vid periodens slut 16 214 632 16 214 632 12 971 706 12 971 706 12 971 706 11 147 300**
*Nyemission på 3 242 926 aktier, tecknade per den 19 mars 2010, registrerade den 8 april 2010.**Antal aktier är, pro forma, omräknade m h t split 4:1 genomförd oktober 2007.***Av investeringarna på 6 914 TSEK avser 6 000 TSEK en omklassificering från korta fordringar till maskiner och tekniska anläggningstillgångar.
Definition av nyckeltal:
Vinstmarginal Resultat efter finansnetto dividerat med omsättningen
Eget kapital Summa aktiekapital, bundna reserver och fritt eget kapital
Räntabilitet på genomsnittligt totalt kapital Resultat före räntekostnader dividerat med genomsnittligt totalt kapital
Räntabilitet på genomsnittligt eget kapital Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt eget kapital
Soliditet Eget kapital dividerat med balansomslutningen
Skuldsättningsgrad Räntebärande skulder dividerat med eget kapital
Räntetäckningsgrad Resultat före räntekostnader dividerat med räntekostnader
Vinst per aktie Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.