DELÅRSRAPPORT FÖR APRIL-JUNI 2007

2007-08-17

• Nettoomsättningen steg under andra kvartalet med 139% till 2.389 tkr (999 tkr)

• Resultatet blev -250 tkr (-386 tkr)

• Kassaflödet för perioden uppgick till -1.910 tkr (-123 tkr)

• Soliditeten var 82,8% vid periodens slut

• Order om 2 beläggningssystem till dansk kund

• Mobiltelefonkund har godkänt Maxfas för ersättning av guld

• Styrelse har beslutat att kalla till extra bolagsstämma för beslut om nyemission.Allmänt

Bolagets nettoomsättning steg 139% till 2.389 tkr ( 999 tkr). Detta resulterade i att resultatet för perioden blev -250 tkr(-386 tkr).

Kassaflödet för perioden blev -1.910 tkr (-123 tkr), huvudsakligen till följd av investeringar i det nya beläggningssystemet InlineCoater. Soliditeten var vid periodens slut 82,8 %.

För det första halvåret har nettoomsättningen ökat med 60% till 3.516 tkr (2.198 tkr), medan resultatet försämrats till -2.160 tkr (-485 tkr) på grund av omfattande icke intäktsgivande aktiviteter för kvalificering av Maxfas under första kvartalet. Rörelseintäkterna ökade till 5.007 tkr (4.275 tkr). Jämförelsesiffran för 2006 innehåller bidrag från Vinnova med 1.777 tkr.

Det totala kassaflödet för hela första halvåret uppgår till 4.390 tkr (-384 tkr).

Händelser under april-juni 2007

Kortsiktiga intäkter i form av legoytbeläggning har prioriterats ned till förmån för en koncentrerad satsning dels på samarbetet med en mobiltelefonkund, dels på transformationen till att bli en systemleverantör.

Dessa satsningar ledde i slutet av perioden till att den danska glasögontillverkaren Lindberg beställde två stycken InlineCoaters. Ordervärdet är avsevärt mer än förra årets omsättning men har inte bidragit till intäkterna under rapportperioden.

Odern är ett genombrott för Impact som leverantör av kompletta system för industriellt bruk och visar på potentialen i Impacts unika koncept att integrera ytbeläggningen i produktionsflödet.Händelser efter periodens utgång

Det nära samarbetet med en mobiltelefonkund har resulterat i att kunden nu godkänt Maxfas för ersättning av guld på elektriska kontakter. Tillägg i specifikationen bidrog till att kvalificeringen tog längre tid och mer resurser i anspråk än vad som ursprungligen bedömdes.

Godkännandet verifierar att bolagets strategiska satsning på att slå sig in som leverantör av kontaktbeläggningar för konsumentelektronik varit riktig. Förutsättningarna för en kommersiell exploatering är i och med godkännandet mycket goda.

Samarbetet har också vidgats till att omfatta flera av världens största tillverkare av kontaktdon, som nu studerar möjligheterna att integrera Impacts beläggningssystem för produktion av Maxfas-beläggningar i sina produktionsanläggningar, främst i Asien.

Framtidsutsikter

Verkställandet av systemordern till Lindberg löper enligt plan. Den ena maskinen planeras att levereras runt årsskiftet och den andra under första halvåret 2008.

Systemordern, mobiltelefonkundens godkännande samt ett fortsatt inflöde av nya potentiella kunder skapar förutsättningar att öka bolagets marknadsföring och transformera bolaget till en mer renodlad systemleverantör på den internationella arenan.

För att ta tillvara dessa möjligheter, framförallt inom Maxfas, har ett antal nyckelpersoner rekryterats till marknad och ekonomi.Ytterligare rektryteringar planeras under hösten.

I syfte att stärka bolagets ställning inför större systemordrar och för offensiva satsningar på expansion, har styrelsen beslutat att inom kort kalla till extra bolagsstämma. Stämman har då att besluta om dels en split, dels om ett bemyndigande till styrelsen att genomföra en nyemission på i storleksordningen 50 MSEK med företräde för bolagets aktieägare.

Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorns granskning.

Linköping 2007-08-17

Henrik Ljungcrantz
VD

För mer information, kontakta Henrik Ljungcrantz, tel 013-359951 eller 070-6635580Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.