BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2011

2012-02-16

 • Rörelseintäkterna blev 19.035 tkr (18.234)
 • Rörelseresultatet blev -31.139 tkr (-32.670)
 • Årets resultat blev -51.561 tkr (-22.717) efter återföring av uppskjuten skattefordran
 • Kassaflödet för helåret blev -30.014 tkr (41.851)
 • Likvida medel uppgick vid årets slut till 20.449 tkr (50.463)
 • Soliditeten vid periodens utgång var 91,7% (91)
 • Nytt beläggningsmaterial, SilverMaxPhase, färdigutvecklades, verifierades och lanserades
 • En PlastiCoater installerades i världens första integrerade produktionscell för reflektorer
 • En InlineCoater för dekorativ beläggning levererades till en tidigare kund
 • En InlineCoater levererades som en del av ett strategiskt forskningssamarbete med Fraunhofer-institutet
 • Agenter i Indien, Kina, Taiwan, Malaysia och Ryssland etablerades

Allmänt

Bolaget har under 2011 investerat ytterligare kapital i marknadsutveckling. Förhoppningarna att inleda en löpande leverans av beläggningssystem till den sk 20-kunden avtog under året för att till sist upphöra i och med att kunden lade ner den aktuella verksamheten. Trots att Bolaget under året ändrat fokus från utveckling till försäljning, har ersättningsaffärer för detta volymbortfall inte kunnat realiseras tillräckligt snabbt.

Bidragande orsaker till fördröjningarna har varit att de aktuella affärerna utgör komplicerade processer som påverkats negativt av den finansiella oron i omvärlden.

Under året installerades totalt 3 beläggningssystem, en PlastiCoater för metallisering integrerat med formsprutning, ytterligare en InlineCoater för dekorativ beläggning av glasögon samt en InlineCoater som nu utgör plattform för ett strategiskt utvecklingssamarbete med Fraunhoferinstitutet. Affären har bidragit till att Impact Coatings egna utvecklingsresurser kunnat minskas.

Dessa affärer var dock inte tillräckliga för att bära Bolagets kostnader. I början av 2012 beslutade därför styrelsen att minska Bolagets kostnader i syfte att utöka den finansiella uthålligheten. En minskning av personalkostnaderna med 10 mkr på årsbasis, har inletts, vilket berör 15 av Bolagets drygt 30 anställda. Vidare har ett antal balansposter kopplade till avslutade affärsrelationer justerats.

Nu verkställs en nystart av Bolaget, med en bantad och vältrimmad organisation och en god soliditet. De omfattande investeringar i marknad och produktutveckling som genomförts under 2010 och 2011 har medfört att Bolaget nu har en portfölj av produkter som är färdiga för marknaden samt ett stort antal upparbetade kundrelationer.

Det nya kontaktmaterialet SilverMaxPhase, som lanserades under hösten 2011, utgör framledes Bolagets huvudprodukt. Produkten har mottagits mycket positivt och flera kontaktdonstillverkares interna tester har verifierat att beläggningen tekniskt kan ersätta den guldplätering som används idag. Målet är att Impact Coatings skall leda kontaktdonsindustrins övergång från kemiskt pläterat guld till icke guldbaserade PVD-beläggningar. För detta ändamål har två välmeriterade personer som tidigare innehaft högt uppsatta positioner inom internationell kontaktdonsindustri, engagerats. Personerna är stationerade i Sydeuropa och Asien.

Bolagets ekonomiska utveckling

Fjärde kvartalet 2011

Bolagets rörelseintäkter minskade under det fjärde kvartalet till 1.782 tkr (5.501). Samtidigt minskades Bolagets rörelsekostnader, bl a genom minskning av de fasta kostnaderna, till 13.286 tkr (14.036). Resultatet före skatt försämrades till -11.246 tkr (-8.289). Kvartalets resultat försämrades till -32.447 tkr (1.207) på grund av en återföring av uppskjuten skattefordran.

Helåret 2011

För helåret ökade rörelseintäkterna till 19.035 tkr (18.234). Bolagets rörelsekostnader minskade till 50.174 tkr (50.904). Finansnettot var under år 2011 positivt, 779 tkr (457). Bolagets resultat försämrades till -51.561 tkr (-22.717) efter återföring av uppskjuten skattefordran. Kassaflödet blev -30.014 tkr (41.851) för helåret. Soliditeten vid periodens utgång var 91,7% (91).

Bokslutet belastas med engångskostnader på 24.325 tkr, dels avseende nedskrivning av beläggningsutrustning som använts i nu slutförd teknisk utveckling (3.124 tkr), dels återföring av tidigare uppbokad uppskjuten skattefordran (21.201 tkr). Den uppskjutna skattefordran har bokförts med stöd av överenskommelsen om leverans av ytterligare 18 beläggningssystem till den sk 20-kunden. Då avtalet inte längre är gällande har styrelsen valt att göra denna bokföringsmässiga förändring alldeles oavsett vilka framtida vinster som förväntas. Samtidigt ändras bokföringsprincipen så att sådan uppbokning ej skall ske fortsättningsvis.

I likhet med tidigare år har några utvecklingskostnader inte aktiverats under 2011.

Finansiell ställning och likviditet

Likvida medel uppgick vid periodens slut till 20.449 tkr (50.463).

Räntebärande skulder var till 0 tkr (0). Bolagets soliditet uppgick till 91,7% (91).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under 2011 till -25.414 tkr (-25.045).

I investeringsverksamheten uppgick kassaflödet till -4.614 tkr (-6.914) under 2011. Av dessa avser 4.600 tkr en omklassificering från korta fordringar till maskiner och tekniska anläggningstillgångar. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 0 tkr (73.810). Detta ger ett totalt kassaflöde för perioden på -30.014 tkr (41.851).

Händelser under 2011

Applikationsområde Elektriska kontakter

Under året slutfördes den grundläggande utvecklingen av beläggningsmaterialet SilverMaxPhase, (SMP). Vidare genomfördes tester av materialet som verifierade att beläggningen utifrån ett generellt kontaktperspektiv kan jämföras med guld. Även de mekaniska egenskaperna är likvärdiga med guld, varför beläggningen bedöms vara ett alternativ till guld som är enklare att använda på befintliga applikationer jämfört med den ursprungliga, keramiska Maxfasen. Utvecklingen har skett på systemplattformen InlineCoater, men under året överfördes även beläggningsprocessen till ReelCoater-systemet. De kostnadspåverkande faktorerna har kartlagts och kostnaderna för SMP jämfört med guld för olika applikationer kan nu beräknas med tillfredsställande precision. 30-60% besparing beroende på applikation har påvisats i de case som sådan kalkyl upprättats för.

En patentansökan avseende SMP lämnades också in under 2011 och ytterligare patent har förberetts, men inte lämnats in förrän i februari 2012.

Med anledning av dessa tekniska framgångar togs under året ett beslut att inledningsvis fokusera på SMP för affärsområdet Elektriska kontakter. Keramisk Maxfas är dock fortsatt huvudalternativet för bränsleceller.

Mot denna bakgrund påbörjades lanseringen av SMP inom kontaktdonsindustrin under andra halvåret. Detta resulterade i ett antal potentiella kunder med uttalat intresse att använda det nya materialet. Två applikationer valdes ut som ”killer applications” i syfte att snabbt nå fullvärdiga industriella referenser från storskalig tillämpning av SMP och ReelCoater-system. Ytterligare ett antal möjliga systemaffärer bearbetas dock på lite lägre intensitetsnivå.

Bägge ”killer applications” avser kontakter för mobiltelefoner. Huvudargumentet för att ersätta guld med SMP är kostnadsbesparing, men även en minskad miljöbelastning har betydelse.

Betydande kommersiella framsteg togs under året för bägge dessa affärer, men de avslut som förväntades före årsskiftet sköts än en gång upp. Såväl tekniska som kommersiella frågor mellan Impact Coatings och de aktuella kunderna är avklarade, Problemet är att en affär också förutsätter en överenskommelse mellan kontaktdonstillverkaren och slutkunden. Bägge dessa parter är övertygade om att en övergång till den nya lösningen skulle kunna spara avsevärda belopp och därigenom generera en ökad vinst för bägge parter, men till dess att man kommer överens om hur denna vinst och affärens risker skall fördelas, skjuts beställningen till Impact Coatings på framtiden.

Införandet av SMP på en befintlig applikation måste godkännas av slutkunden. För detta kräver denna en kostnadsreduktion. Detta leder till att kontaktdonstillverkarens intäkter för applikationen minskar. För att kontaktdonstillverkaren likväl skall göra en betydande investering måste denna kunna räkna med täckningsbidrag från investeringen under förhållandevis lång tid. Då slutkunden inte är beredd att garantera producenten volym under så lång tid, uppstår en affärsrisk för producenten som skapar tveksamhet. Denna tveksamhet förstärks av den allmänna oron i världsekonomin, som i sig skapar osäkerhet i produktionsvolymer.

Besparingarna är dock så pass betydande att det vore orimligt att parterna inte skulle komma överens alls. Det är dock svårt att uppskatta när detta sker och processen kan ej påverkas av Impact Coatings, annat än genom att marknadsföra lösningen till ytterligare aktörer så att ökad konkurrens uppstår.

Under året kvalificerades också en specialvariant av Maxfas för en applikation till Boeing, med extraordinära krav på korrosionsbeständighet. Kontakterna tillverkas i små serier och hanteras därför som legoproduktion. Omsättningen är blygsam, men applikationen utgör en värdefull referens.

SMP har också överförts till den InlineCoater som sedan 2009 hyrs av en tysk kontakdonstillverkare. Kundens avsikt är att därigenom påskynda industrialiseringen av SMP-applikationer inom sitt produktsortiment. Också Fraunhofer-institutets InlineCoater har utrustats för SMP.

Applikationsområde Deko

Den kund som 2009 köpte 2 st InlineCoater 500 och som avsåg att bygga upp en verksamhet omfattande ca 20 beläggningssystem för dekorativ beläggning av mobilskal, beslutade att lägga ner den aktuella verksamheten i slutet av 2011. Detta medförde att överenskommelsen om leverans av ytterligare 18 beläggningssystem upphörde att gälla.

Den del av Impact Coatings som inte varit inriktad på Bolagets Maxfas-relaterade produkter, har haft dessa förväntade systemleveranser som mål. En organisation att löpande bygga i storleksordningen ett system per månad, har byggts upp, liksom kapacitet att löpande utveckla nya dekorativa beläggningar.

Sedan denna kunds besked om att verksamheten upphör, har ett antal olika ansträngningar gjorts för att skapa en ersättningsefterfrågan för de resurser som byggts upp. Detta har inte varit möjligt på den tillgängliga tiden, varför styrelsen i början av 2012 beslutade att reducera dessa resurser och minska fokuseringen på dekorativa applikationer. Affärer med andra, etablerade leverantörer av mobilskal bedöms kräva utveckling av ytterligare nya beläggningsegenskaper, vilket är något Impact Coatings för närvarande inte har resurser att satsa på.

I mindre skala fortgår dock den kommersiella exploateringen av de beläggningsprocesser som redan har utvecklats, ursprungligen för mobilskalsapplikationerna. Bl a såldes under året en tredje InlineCoater 300 till den glasögontillverkare som tidigare köpt två system. Detta system kompletterades med den nya generationens beläggningskällor som utvecklats för ”svåra” dekorativa beläggningar, bl a svart och blått. Tillsammans med kunden har processer tagits fram för kundens produkter, vilka nu produktionsverifieras. Om resultatet från detta är tillfredsställande kan ytterligare beläggningssystem efterfrågas.

Lösningarna har även presenterats för europeisk fordonsindustri, främst tillverkare av premiumbilar och deras underleverantörer. Teknologin har mötts av stort intresse, då flera nya modeller efterfrågar de beläggningar som denna lösning kan producera. De långa ledtiderna i utveckling av nya modeller (designmässigt arbetar man nu med modeller som ska börja produceras 2014), leder dock till att underleverantörerna försöker skjuta investeringsbeslut framåt i tiden.

Som komplement har därför legoproduktion av främst den svarta keramiska beläggningen startat. Två, initialt mindre volymer, varav en till en interiör applikation för en personbil i det övre premiumsegmentet, har inletts efter slutgodkännande av såväl produkten som Impact Coatings som leverantör.  

Applikationsområde Metall på plast

I början av 2011 installerades det första PlastiCoater-systemet för fullskalig industriell produktion. Systemet integrerades i en helautomatisk produktionscell för reflektorer och utgör en mycket stark referens.

Marknadsfokus inom plastområdet har därför legat inom reflektorområdet. Kontakter har öppnats upp med den absoluta merparten av europeisk reflektorindustri, som huvudsakligen tillverkar reflektorer för fordon. Den presenterade lösningen har här mötts av stort intresse, men samtidigt har det blivit uppenbart att ett mer allmänt införande kommer att ta viss tid. Huvudorsaken är att den nya lösningens konkurrensfördelar gentemot den befintliga främst är möjligheten att integrera och automatisera flödet mellan formsprutning och metallisering. Detta kräver i sin tur omfattande förändringar av fabrikslayout och produktionsorganisation. På sikt finns en övertygelse om att Impact Coatings lösning representerar framtiden, men för de tillfällen då man kortsiktigt behöver utökad kapacitet är den befintliga lösningen enklare.

Det andra tillämpningsområdet för Impact Coatings teknologi för metallisering av plast avser dekorativa applikationer. Den absoluta merparten av dessa applikationer kräver någon form av kompletterande lackering för att skydda metalliseringen mot nötning. Bolaget har under det gångna året inte haft möjlighet att erbjuda en sådan kompletterande teknik, men har i olika projekt deltagit i utvecklingen av en sådan, i syfte att i framtiden kunna tillhandahålla sådan.  

Händelser efter periodens slut
Till följd av en rad affärsförseningar beslutade styrelsen den 2:e januari att reducera företagets fasta kostnader med motsvarande 10 mkr på årsbasis. Kapacitet att supportera befintliga prospekts och kunder, samt exploatering av Maxfasrelaterade produkter skall dock behållas intakta. Avsikten är att utöka Bolagets finansiella uthållighet.

För att uppnå detta har personalstyrkan reducerats och totalt berörs ett 15-tal personer. Systemkonstruktioner, produktionsupplägg och beläggningsprocesser har färdigställts till en sådan grad att leveransförmågan kan upprätthållas med en lägre bemanning. På säljsidan har kapaciteten för befintliga prospekts och kunder behållits, men kapaciteten att utveckla nya kundrelationer behålls endast inom området elektriska kontakter.

Framtidsutsikter
Förutom ett stort antal företag som på sikt är intresserade att ta Impact Coatings teknologi i bruk, finns för närvarande ett 20-tal prioriterade affärsprocesser. För dessa pågår en blandning av affärsförhandling, verifiering av funktion och kostnad samt processmodifiering. Generellt kan sägas att tekniska och kostnadsrelaterade frågeställningar reducerats under den senaste tiden, medan opåverkbara omvärldsfaktorer tilltagit. Någon prognos för när dessa affärer kan nå avslut kan därför inte lämnas.

Tack vare betydande tekniska och kommersiella framsteg med SilverMaxPhase under 2011, riktas alltmer av Bolagets fokus till detta område. Siktet är inställt på att etablera Impact Coatings som den ledande aktören i processen att ersätta våtkemiskplätering med guld av elektriska kontakter med icke guldbaserade, PVD-belagda beläggningar. Intressant att notera är att flera av de kontaktdonstillverkare som bearbetas även har behov av SMP på plast.    

Omställningen till den nya organisationen fortgår under februari-mars och under denna tid kommer även en ny strategisk plan för verksamheten att utformas.


Linköping 2012-02-16

Henrik Ljungcrantz
VD

För mer information, kontakta Henrik Ljungcrantz, tel 013-359951 eller 070-6635580
 

Revisorns granskning och redovisningsprinciper:

Denna bokslutskommuniké har granskats av bolagets revisor avseende balansräkning, resultaträkning och kassaflödesanalys. Kommunikén är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.                

Kommande rapporttillfällen:
Årsstämma 2012:                                 25:e maj     
Delårsrapport kvartal 1 2012:                 9:e maj        
Delårsrapport kvartal 2 2012:                 22:a augusti
Delårsrapport kvartal 3 2012:                 25:e oktober
Bokslutskommuniké för 2012:               21:a februari 2013            

Informationen lämnades för offentliggörande den 16:e februari 2012 klockan 09.00.

Impact Coatings AB utvecklar och kommersialiserar innovativ teknologi för PVD ytbeläggning. PVD är en metod att i vakuum framställa tunna skikt av metaller och keramer.
Företagets huvudprodukt är beläggningsmaterialet SilverMaxPhase
, som kan ersätta guld på elektriska kontakter. För rationell industriell applicering av materialet, har beläggningssystemen ReelCoater™,InlineCoater™och PlastiCoater™ utvecklats. Dessa kan även användas för applicering av andra material för t ex dekorativa och optiska applikationer.
Målgruppen består främst av komponenttillverkare för elektronik- och fordonsprodukter.
Verksamheten startade 1997 och efter en fas av utveckling och etablering av produkter och tjänster har den globala exploateringen inletts. Bolagets aktie handlas sedan 2004 på OMX Stockholm First North. Bolagets certified adviser är Remium AB.


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.