Årsstämma i Impact Coatings AB (publ)

2009-03-27

Aktieägarna i Impact Coatings AB (publ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 24:e april 2009 kl 15.00 i Bolagets lokaler, Westmansgatan 29 i Linköping.

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman ska dels vara införd i den av Värdepapperscentralen (VPC AB) förda aktieboken den 17:e april 2009, dels till Impact Coatings anmäla sin avsikt att deltaga senast den 17:e april 2009 kl 16.00.
Anmälan om deltagande på stämman sker per e-post till anmalan@impactcoatings.se eller brev till Impact Coatings AB, Westmansgatan 29, 582 16 Linköping. Vid anmälan uppges namn, person-/organisations-nummer, adress samt telefonnummer.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga på bolagsstämman, begära att tillfälligt registreras i den av VPC AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 17:e april.

Förslag till dagordning
1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Fastställande av dagordning.
5. Val av justeringsmän.
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. VD-anförande
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
9. Beslut om
a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.
10. Fastställelse av arvoden åt styrelse och revisorer.
11. Val av styrelse.
13. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
14. Stämman avslutas

Förslag till beslut
Utdelning (punkt 9b)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret
Styrelsearvode (punkt 10)
Årsstämman föreslås fastställa ett arvode till styrelsen om SEK 250 000 att fördelas enligt styrelsens eget beslut samt att revisor erhåller ersättning enligt bok och räkning.
Val av styrelse (punkt 11)
Årsstämman föreslås omval av befintliga ledamöter; Torsten Rosell, Göran Holmgren , Göran Felldin och Lars-Erik Nordell.

Linköping i mars 2009
Styrelsen i Impact Coatings AB (publ)


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.