VALBEREDNINGEN UTSEDD INFÖR IMPACT COATINGS ÅRSSTÄMMA 2020

2019-11-22

I enlighet med årsstämmans beslut ska Impact Coatings valberedning bestå av tre ledamöter som representerar bolagets till röstetalet största aktieägare samt styrelseordförande som adjungerad medlem.

För det fall någon av de tre största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse representant i valberedningen, övergår rätten till den aktieägare som därnäst har det största aktieinnehavet. Valberedningen består av:

  Kai Tavakka, ordförande, utsedd av Accendo Capital SICAV SIF
  Syafiq Johari, utsedd av Hyundai Motor Company
  Torsten Rosell, egen representation
  Mark Shay, styrelseordförande

Impact Coatings årsstämma kommer att äga rum i Linköping den 14 maj 2020. Valberedningens förslag publiceras i samband med kallelsen till årsstämman samt kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida, www.impactcoatings.com.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det per e-post till
investors@impactcoatings.se senast den 1 februari 2020.
 

För mer information kontakta:

Peter Högfeldt, VP Marketing
Tel: +46 708 87 44 34

E-mail: investors@impactcoatings.se
 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 november 2019, kl. 11:30 CET.

—————————————————