TIDIGARE VD AVSKEDAS EFTER PRELIMINÄRT RESULTAT AV OBEROENDE REDOVISNINGSUTREDNING, REVISOR ERSÄTTS

2018-07-24

Medgrundaren och tidigare VD:n Henrik Ljungcrantz har idag avskedats med omedelbar verkan och utan ytterligare avgångsvederlag. Enligt pressmeddelande den 27:e maj 2018 ersattes Henrik Ljungcrantz av kommersiella skäl som VD. En pågående redovisningsutredning av PWC, på uppdrag av styrelsen, indikerar att Henrik Ljungcrantz brutit mot regler för återbetalning av utgifter under flera år. Styrelsen kommer att lämna över den slutliga utredningsrapporten, som förväntas under september 2018, till Ekobrottsmyndigheten samt kommer att kalla till extra bolagsstämma för att ersätta bolagets revisor.

En obereoende redovisningsutredning av perioden januari 2016-juni 2018, som PWC genomför på uppdrag av Impact Coatings styrelse, har preliminärt kunnat konstatera att en väsentlig andel av återbetalningskraven för reserelaterade kostnader och personliga utlägg av tidigare VD Henrik Ljungcrantz är verksamhetsfrämmande och/eller saknar nödvändig stöddokumentation.

En analys av en separat och oberoende firma har funnit liknande felaktig hantering av utgifter under 2012-2015. Perioder före 2012 har inte beaktats. Henrik Ljungcrantz var VD för Impact Coatings under perioden 2002-2014, och igen under perioden maj 2017-maj 2018.

I avvaktan på ytterligare utredning samt baserad på preliminära uppgifter, är det rimligt att förvänta att ca 1-3 miljoner kronor i felaktiga kostnadsersättningar bekräftas för perioden 2012-2018, plus ca 1 miljon kronor i utredningskostnader, vilket sammantaget bolaget har för avsikt att återhämta.

Styrelsen har, efter att ha träffat Henrik Ljungcrantz idag, beslutat att avskeda honom med omedelbar verkan. Han kommer efter idag ej att ta emot ytterligare avgångsvederlag som beskrivs i bolagets pressmeddelande daterat 27:e maj 2018.

Styrelsen kommer att lämna över till Ekobrottsmyndigheten den slutliga rapporten från utredningen inklusive stöddokumentation.

Under de närmaste veckorna kommer styrelsen att kalla aktieägare till en extra bolagsstämma vars syfte blir att ersätta bolagets revisor.

Bolaget kommer att lämna in till Skatteverket rättelser av mervärdesskatt och bolagets utgifter för berörda tidsperioder. Relevanta justeringar av resultaträkning och balansräkning kommuniceras i samband med kvartalsrapporten för tredje kvartalet 2018 eller så snart som anses praktiskt.

"Impact Coatings anställda och bolagsledning ska upprätthålla de högsta etiska normerna och följa bolagets regler för utgiftsrapportering och ersättning samt tillämplig lag. Styrelsen följer noga den pågående utredningen och kommer att göra sitt yttersta för att på aktieägarnas vägnar återkräva allt felaktigt utbetalt kapital samt kostnaderna för utredningen och nödvändiga korrigerande åtgärder. Styrelsen och ledningen är nu fullt fokuserade på att fortsätta Impact Coatings resa mot industrialisering och hållbar kommersiell framgång", säger Mark Shay, ordförande.

För mer information, kontakta:
Mark H. Shay, CFA
Styrelseordförande
Tel: +46 765 96 62 38 eller e-mail: mark@accendofund.com 

Denna information är sådan information som Impact Coatings AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24:e juli 2018, kl. 12:20 CET.

———————————————————————————