RESUMÉ AV EXTRA BOLAGSSTÄMMA 23 MARS

2016-03-30

Extra bolagsstämma hölls i Impact Coatings AB (publ) 23 mars, 2016. Här följer en sammanfattning.

Stämman hölls i bolagets lokaler i Linköping. Lars-Erik Nordell valdes att som ordförande leda stämman. Efter formaliadelen redogjorde bolaget kortfattat för motiven till den riktade emissionen till Crede Capital Group.

TIDSFAKTOR

Styrelsen gjorde en bedömning att tidsaspekten för en emission var betydelsefull. En företrädesemission med prospekt, roadshow, etc. hade definitivt varit möjlig, men hade samtidigt tagit för mycket av bolagets tid och managementkapacitet i anspråk. Därför föredrogs en snabb riktad emission.

KAPITALBEHOV

Kopplat till en ökad försäljningsvolym av system binds kapital under ledtiden upp i t.ex. strategiska inköp av komponenter, bankgarantier och leveransflexibilitet.

MARKNADSPOSITION

Ledningen redogjorde för den marknadsposition vi upplever att bolaget har skaffat sig inom området fuel cell technology. Impact Coatings är redan idag en teknologipartner till många billeverantörer/kluster och styrelsen bedömer att investeringar krävs för att vi skall kunna behålla och förstärka denna position.

ORGANISATION

Redan 2014 påbörjades en indelning av bolaget i en maskinproducerande division, Systems, och en applikationskopplad division, MaxPhase. Den strukturen har visat sig väl fungerande och kommer att utvecklas vidare.

CREDE CAPITAL GROUP

Crede Capital tog kontakt med Impact Coatings under 2015. Kontakterna intensifierades i slutet av året för att slutligen leda fram till ett avtalsförslag. Styrelsen sammanvägda bedömning enligt resonemanget ovan var positiv. Vår värdering av Crede Capital, tillsammans med externa bedömare, förstärkte denna bild.

Efter denna redogörelse av anledningen till att föreslå stämman en emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt frågade Ordföranden om stämman kunde anta det i förväg presenterade förslaget. Stämman beslöt enhälligt att anta förslaget i sin helhet.

Mötet avslutades med sedvanlig kaffestund och bolagsledningen passade på att hälsa all närvarande välkomna till ordinarie bolagsstämma den 17 maj 2016 i Linköping.

——————————————–


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.