PUBLICERING AV PROSPEKT AVSEENDE IMPACT COATINGS NYEMISSION

2010-03-01

Styrelsen för Impact Coatings har utarbetat ett prospekt avseende nyemissionen med företrädesrätt för de befintliga aktieägarna. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet finns publicerat på Impact Coatings hemsida, www.Impactcoatings.se och www.remium.com samt kan även beställas via Impact Coatings kontor, Westmansgatan 29, 582 16 Linköping, telefon 013-359 950. Det huvudsakliga motivet för föreliggande nyemission är att stärka Impact Coatings rörelsekapital för att därigenom möjliggöra en kraftig ökning av antalet levererade beläggningssystem och etablera en bas för eftermarknadsförsäljning. För mer information: Henrik Ljungcrantz, VD Telefon 013-359 951, 070-663 55 80 henrik@impactcoatings.se Torsten Rosell, Styrelseordförande Telefon 013-359 952, 070-512 61 09 torsten@impactcoatings.se Viktig information Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentlig-gjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Kanada, Sydafrika, Japan eller Nya Zeeland eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner. Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Impact Coatings. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Impact Coatings kommer endast att ske genom det prospekt som Impact Coatings har offentliggjort, vilket prospekt bl.a. innehåller redovisningshandlingar samt information om Impact Coatings styrelse och revisorer. Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.