PUBLICERING AV INFORMATIONSMEMORANDUM AVSEENDE IMPACT COATINGS NYEMISSION

2014-05-30

Styrelsen för Impact Coatings AB (publ) (”Impact Coatings”) har upprättat ett informationsmemorandum avseende nyemissionen med företrädesrätt för de befintliga aktieägarna. Informationsmemorandumet finns tillgängligt för nedladdning på Impact Coatings hemsida, www.impactcoatings.se och på Remium Nordic AB:s hemsida, www.remium.com samt kan även beställas via Impact Coatings kontor, Westmansgatan 29, 582 16 Linköping, telefon 013-359 950.

För mer information

Torsten Rosell, Styrelseledamot och COO

torsten@impactcoatings.se alt. 013-359 952

Impact Coatings AB utvecklar och kommersialiserar innovativ teknologi för PVD ytbeläggning. PVD är en metod att i vakuum framställa tunna skikt av metaller och keramer.

Företagets huvudprodukter är beläggningssystemen, InlineCoater™ och PlastiCoater™ ReelCoater™ för Lean-organiserad komponentproduktion som inkluderar PVD.  Systemen används för ytbehandling av ett stort antal applikationer, bl a i syfte att ersätta guldplätering på elektriska kontakter och kromplätering av plast. Bolaget har också utvecklat en komplett teknologiportfölj för ytbeläggning av bipolära flödesplattor för bränsleceller.

Målgruppen består främst av komponenttillverkare för elektronik- och fordonsprodukter.

Verksamheten startade 1997 och efter en fas av utveckling och etablering av produkter och tjänster har den globala exploateringen inletts. Bolagets aktie handlas sedan 2004 på OMX Stockholm First North. Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

Viktig information
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentlig-gjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Impact Coatings. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Impact Coatings kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som Bolaget offentliggör genom detta pressmeddelande.

Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.