PUBLICERING AV INFORMATIONSMEMORANDUM AVSEENDE IMPACT COATINGS NYEMISSION

2013-05-23

Styrelsen för Impact Coatings AB (publ) (”Impact Coatings”) har upprättat ett informationsmemorandum avseende nyemissionen med företrädesrätt för de befintliga aktieägarna. Informationsmemorandumet finns tillgängligt för nedladdning på Impact Coatings hemsida, www.Impactcoatings.se och på Remium Nordic ABs hemsida, www.remium.com samt kan även beställas via Impact Coatings kontor, Westmansgatan 29, 582 16 Linköping, telefon 013-359 950.

Emissionsvillkor
Innehavare av befintliga aktier har företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de ägde på avstämningsdagen den 22 maj 2013. Varje befintlig aktie i Impact Coatings berättigar till två (2) teckningsrätter. Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen är fastställd till 4,60 kronor per aktie. Den totala emissionslikviden uppgår till högst 21,3 Mkr före emissionskostnader. Teckningsperioden löper från och med den 24 maj 2013 till och med den 10 juni 2013.

Viktig information
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentlig-gjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Impact Coatings. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Impact Coatings kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som Impact Coatings avser att offentliggöra omkring den 23 maj 2013.

Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.