KOMMUNIKÉ FRÅN IMPACT COATINGS AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA

2020-10-07

Extra bolagsstämma har idag hållits i Impact Coatings AB (publ), vars aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. Med anledning av COVID-19 pandemin genomfördes stämman i enklast tänkbara form, men med bibehållen möjlighet för aktieägarna att utöva sina rättigheter. På den extra bolagsstämman deltog 4 personer representerande 12,1% av det totala röstetalet.

På den extra bolagsstämman beslutades:

Att godkänna den av styrelsen föreslagna ändringen av bolagsordningen avseende antalet styrelseledamöter, vilket utökades från högst sex till högst sju ledamöter.

Att godkänna den av styrelsen föreslagna ändringen av bolagsordningen avseende avstämningsdag för att anpassa bolagsordningen till en ändring i aktiebolagslagen (SFS 2005:551) som trädde ikraft den 3 september 2020.

Att utöka antalet styrelseledamöter från sex till sju i enlighet med styrelsens förslag, samt att till ny styrelseledamot välja Per Wassén.

Att den nya styrelseledamoten ska ha rätt till ett årligt arvode om 180 000 kronor vilket motsvarar det arvode som övriga styrelseledamöter erhåller.

 

För mer information kontakta:

Mark H. Shay, CFA
Styrelseordförande
Tel. +46 765 96 62 38 eller e-mail: mark@accendofund.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 oktober 2020, kl. 10:00 CEST.

————————————————————————-