KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMPACT COATINGS AB (PUBL)

2018-09-11

Impact Coatings AB (publ) har idag, tisdagen den 11 september 2018, hållit extra bolagsstämma i Stockholm.

Anledningen till den sammankallade extra bolagsstämman var av styrelsen föreslaget val av nytt revisionsbolag till bolaget. På stämman deltog 4 personer representerande 6,0% av det totala aktiekapitalet och röstetalet.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsen förslag, att välja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (”PwC”) org.nr 556029-6740, med huvudansvarig revisor Johan Palmgren, till nytt revisionsbolag för bolaget från och med bolagsstämmans datum.

För mer information kontakta:
Mark H. Shay, CFA
Styrelseordförande
Tel: +46 765 96 62 38 eller e-mail: mark@accendofund.com

——————————————————————————