KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMPACT COATINGS AB (PUBL)

2017-11-23

Impact Coatings AB (publ) (”Impact Coatings” eller ”Bolaget”) har idag, torsdagen den 23 november 2017, hållit extra bolagsstämma i Linköping.

Bolagstämman beslutade att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare. Bolagsstämman beslutade även att genomföra en nyemission av aktier riktad till Accendo Capital SICAV SIF (”Accendo Capital”) samt en nyemission av teckningsoptioner riktad till Accendo Capital.

Fullständig kommuniké från den extra bolagsstämman finns i bifogad bilaga.

För mer information kontakta:

Lars-Erik Nordell, styrelsens ordförande 
Telefon: 0705 649655, eller e-mail: Lars-Erik@Nordellpartner.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Impact Coatings AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 november 2017 kl 17:45 CET.

————————————————————-

Om Impact Coatings

Impact Coatings levererar världsledande teknologi för PVD-beläggning av bränslecellsplattor och fordonsreflektorer. PVD är en metod att i vakuum framställa tunna skikt av metaller och keramer – ytbeläggningar som maximerar prestanda och hållbarhet. Impact Coatings patenterade teknologi ökar till exempel effektiviteten i en bränslecell med 25-30 procent jämfört med andra lösningar. Bolaget är strategiskt placerat på den internationella marknaden för vätgasdrivna fordon som nu står inför sitt stora genombrott.

Bolagets aktie handlas sedan 2004 på Nasdaq First North (Nasdaq OMX Nordic). Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Impact Coatings. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Impact Coatings kommer endast att ske genom det prospekt som Bolaget beräknar kunna offentliggöra omkring den 30 november 2017.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, eller kommer att registreras, enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess nuvarande lydelse, (”Securities Act”) och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon annan jurisdiktion i USA och får därför inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller genom transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.