KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I IMPACT COATINGS AB (PUBL)

2021-05-18

Årsstämma har idag hållits i Impact Coatings AB (publ), vars aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. Med anledning av COVID-19-pandemin genomfördes stämman, med stöd av tillfälliga lagregler, genom förhandsröstning (poströstning). 6 personer representerande 3,3% av det totala röstetalet deltog vid stämman.

På årsstämman beslutades bland annat:
 
Att fastställa av styrelsen föreslagen resultat- och balansräkning för 2020.
 
Att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag.
 
Att styrelseledamöter och verkställande direktör Torbjörn Sandberg beviljas ansvarsfrihet.
 
Att till styrelse välja Mark Shay, Christian Sahlén, Sukhwan Yun, Göran Malm och Per Wassén, samt att till styrelseordförande omvälja Mark Shay.
 
Att arvode om 180 000 SEK ska utgå till styrelsens ordinarie ledamöter och arvode om 300 000 SEK ska utgå till styrelsens ordförande, med inget ytterligare arvode för utskottsarbete.
 
Att till revisor välja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (”PwC”), med huvudansvarig revisor Johan Palmgren.
 
Att anta valberedningens förslag till procedur för att utse kommande valberedning.
 
Att godkänna styrelsens förslag om införande av ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för anställda.
 
Att avslå valberedningens förslag om införande av ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för vissa styrelseledamöter.
 
Att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler.
 
Att bemyndiga styrelsen att företa smärre justeringar av beslut fattade vid stämman i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Accendo Capital SICAV RAIF, som äger 6 816 016 aktier i Impact Coatings, motsvarande 12,04% av utestående aktier, lämnade in sin ifyllda röstsedel med stöd för samtliga av bolagets förslag. På grund av ett administrativt fel hos depåbanken ingår inte rösterna i det officiella omröstningsantalet, utan presenteras här för kännedom. Att inkludera rösterna i det officiella omröstningsantalet skulle inte ändra resultatet som rapporterats.