KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMPACT COATINGS AB (PUBL)

2016-03-01

Aktieägarna i Impact Coatings AB (publ), org. nr. 556544-5318 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 23 mars 2016, kl. 13.00 i Bolagets lokaler på Westmansgatan 29 i Linköping.

A. Rätt att delta på stämman

Aktieägare som önskar delta vid stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per torsdagen den 17 mars 2016, och dels senast den 17 mars 2016 kl. 16.00 anmäla sitt deltagande till Bolaget antingen under adress: Impact Coatings AB, Westmansgatan 29, 582 16 Linköping. eller via e-post: anmalan@impactcoatings.se.

Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakten får inte vara äldre än fem år.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per den 17 mars 2016 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum.

B. Ärenden på stämman

Förslag till dagordning:
1) Stämmans öppnande
2) Val av ordförande vid stämman
3) Upprättande och godkännande av röstlängd
4) Godkännande av dagordning
5) Val av en eller två justeringsmän
6) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7) Beslut om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
8) Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT M.M.

Punkt 7 – Beslut om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Bolaget styrelse föreslår stämman att fatta beslut om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt följande.

Bolagets aktiekapital skall ökas med högst 375 000 kronor till högst 4 156 286 kronor genom emission av högst 3 000 000 nya aktier.

Teckning av nyemitterade aktier skall ske senast onsdagen den 31 mars 2016.

Betalning skall erläggas kontant med pengar senast torsdagen den 31 mars 2016.

Teckningskursen per aktie har bestämts till det lägsta av (i) 80 % av den volymviktade genomsnittskursen under fem handelsdagar närmast före den 25 februari 2016 eller (ii) 80 % av den volymviktade genomsnittskursen under fem handelsdagar närmast före den 23 mars 2016. Emissionen beräknas medföra en utspädning om ca 5,83 % baserat på en teckningskurs om 16 kronor inklusive rabatt.

Rätt att teckna nya aktier skall med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tillkomma Crede CG III Ltd, registreringsnummer 47249. Tilldelning får endast ske av så många aktier som motsvarar 30 000 000 kronor.

De nya aktierna skall berättiga till utdelning från och med innevarande räkenskapsår.

Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att pågående affärer har skapat ett större kapitalbehov som snabbt behöver tillgodoses.

C. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster

För giltigt beslut enligt punkten 7 fordras att besluten biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Aktieägare erinras om sin rätt enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Fullständiga förslag till beslut och handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen, finns tillgängliga på Bolagets kontor och på Bolagets hemsida, www.impactcoatings.se, senast från och med den 2 mars 2016. Kopior av dessa handlingar kommer att skickas ut till aktieägare som anmält sig till stämman och som uppgivit sin postadress.

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse är det totala antalet aktier och röster i Bolaget 30 250 288. Bolaget innehar inga egna aktier.

——————————————————–
Linköping i februari 2016
Impact Coatings AB (publ)
Styrelsen


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.