KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMPACT COATINGS AB (PUBL)

2017-10-31

Aktieägarna i Impact Coatings AB (publ), org.nr 556544-5318, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 23 november 2017 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Westmansgatan 29 i Linköping.

Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 17 november 2017, dels anmäla deltagande till bolaget senast fredagen den 17 november 2017 per post till adress Impact Coatings AB (publ), Westmansgatan 29, 582 16 Linköping.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden. Sker deltagandet genom ombud bör behörighetshandlingar insändas före bolagsstämman. Behörighetshandlingen får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i behörighetshandlingen. Om fullmaktsgivaren är en juridisk person, ska ombudet uppvisa registreringsbevis eller annan handling som utvisar firmatecknares behörighet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.impactcoatings.com senast från och med tre veckor före stämman och dagen för stämman och skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste för att få delta i bolagsstämman tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB i så god tid att omregistreringen är utförd senast fredagen den 17 november 2017. För att detta ska kunna ske måste begäran om sådan omregistrering göras till förvaltaren i god tid före nämnda dag.

Förslag till dagordning

 1.   Stämmans öppnande.
 2.   Val av ordförande vid stämman.
 3.   Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4.   Fastställande av dagordning.
 5.   Val av en eller två justeringsmän.
 6.   Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7.   Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare.
 8.   Beslut om riktad nyemission av aktier.
 9.   Beslut om riktad nyemission av teckningsoptioner.
 10.   Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 7 – Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 1.

Punkt 8 – Beslut om riktad nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 2. Beslutet ska vara villkorat av att bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag under punkt 7 och 9.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Punkt 9 – Beslut om riktad nyemission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 3. Beslutet ska vara villkorat av att bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag under punkt 7 och 8.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Övrigt

Handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551), samt fullständiga förslag enligt punkt 7-9 ovan, kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Westmansgatan 29, 582 16 Linköping, senast från och med den 9 november 2017. Handlingarna kommer senast från och med samma dag finnas tillgängliga på bolagets hemsida, www.impactcoatings.com

Kopior av ovan handlingar skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid bolagsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

______________

Linköping i oktober 2017 
Impact Coatings AB (publ)
Styrelsen

För mer information kontakta: 

Lars-Erik Nordell, Styrelsens ordförande
Telefon: 0705 649655, eller e-mail: Lars-Erik@Nordellpartner.se 

Om Impact Coatings:

Impact Coatings levererar världsledande teknologi för PVD-beläggning av bränslecellsplattor och fordonsreflektorer. PVD är en metod att i vakuum framställa tunna skikt av metaller och keramer – ytbeläggningar som maximerar prestanda och hållbarhet. Impact Coatings patenterade teknologi ökar till exempel effektiviteten i en bränslecell med 25-30 procent jämfört med andra lösningar. Bolaget är strategiskt placerat på den internationella marknaden för vätgasdrivna fordon som nu står inför sitt stora genombrott.

Bolagets aktie handlas sedan 2004 på Nasdaq First North (Nasdaq OMX Nordic). Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Impact Coatings AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2017 kl 08:15 CET.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Impact Coatings. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Impact Coatings kommer endast att ske genom det prospekt som Bolaget beräknar kunna offentliggöra omkring den 30 november 2017.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, eller kommer att registreras, enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess nuvarande lydelse, (”Securities Act”) och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon annan jurisdiktion i USA och får därför inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller genom transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Impact Coatingss aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

–––––––––––– 

Bilaga 1

Punkt 7 – Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare

Styrelsen för Impact Coatings AB (publ), org.nr 556544-5318, föreslår att bolagstämman beslutar att öka bolagets aktiekapital med högst 1 004 273,875 kronor genom nyemission av högst 8 034 191 aktier med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare. (”Företrädesemissionen”). För Företrädesemissionen ska i övrigt följande villkor gälla.

 1. För varje ny aktie ska betalas 10 kronor och 50 öre.
 2. Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma de aktieägare som på avstämningsdagen för Företrädesemissionen är registrerade som aktieägare. Varje aktieägare äger företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier  innehavaren förut äger. Teckning av aktier ska även kunna ske utan stöd av teckningsrätter.
 3. Företrädesrätten ska innebära att bolagets aktieägare erhåller rätt att teckna en (1) ny aktie per fyra (4) befintliga aktier. Endast hela aktier kan tecknas.
 4. För det fall inte samtliga nya aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter enligt följande.
  i)    I första hand till dem vilka även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de är aktieägare på avstämningsdagen eller inte. Om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata till antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
  ii)   I andra hand till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter. Om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en anmält för teckning och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
  iii)  I tredje hand till Accendo SICAV SIF i egenskap som emissionsgarant i förhållande till storleken av ställt garantiåtagande. 
 5. Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen ska vara den 1 december 2017.
 6. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 5 december 2017 till och med den 19 december 2017. Teckning av aktier med företrädesrätt ska ske genom samtidig betalning. Teckning av aktier utan företrädesrätt ska ske på teckningslista. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.
 7. Betalning för aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ska erläggas senast två dagar efter besked om tilldelning enligt avräkningsnota som skickas till tecknaren. Styrelsen ska emellertid ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.
 8. Betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant. Det erinras emellertid om styrelsens möjlighet att medge kvittning enligt de förutsättningar som anges i 13 kap. 41 § aktiebolagslagen. 
 9. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att Företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket och aktierna har införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
 10. Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

–––––––––––– 

Bilaga 2

Punkt 8 – Beslut om riktad nyemission av aktier

Styrelsen för Impact Coatings AB (publ), org.nr 556544-5318, föreslår att bolagstämman beslutar att öka bolagets aktiekapital med högst 297 619,125 kronor genom nyemission av högst 2 380 953 aktier (”Riktade Emissionen”). Bolagsstämmans beslut enligt denna punkt ska vara villkorat av att bolagsstämman även beslutar i enlighet med styrelsen förslag under punkt 7 och 9. För nyemissionen ska i övrigt följande villkor gälla.

 1. För varje ny aktie ska betalas 10 kronor och 50 öre. Grunden för beräkning av teckningskursen är aktiernas bedömda marknadsvärde, vilket motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen. 
 2. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma Accendo SICAV SIF. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är dels att bolaget tillförs nödvändigt kapital genom Företrädesemissionen och den Riktade Emission för att möjliggöra bolagets expansion på den kinesiska marknaden, dels att utvidga Bolagets aktieägarkrets med en ny stark och långsiktig huvudägare, vilket Accendo SICAV SIF bedöms vara. Bolaget har, för att säkerställa att Företrädesemissionen fulltecknas, ingått ett emissionsgarantiavtal med Accendo SICAV SIF, varigenom Accendo SICAV SIF åtagit sig att, utan företrädesrätt, teckna samtliga aktier i Företrädesemissionen som inte tecknas av annan.
 3. Teckning av aktier ska ske genom samtida betalning från och med 5 december 2017 till och med den 19 december 2017. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.
 4. Betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant.
 5. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket och aktierna har införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
 6. Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

––––––––––––

Bilaga 3

Punkt 9 – Beslut om riktad nyemission av teckningsoptioner

Styrelsen för Impact Coatings AB (publ), org.nr 556544-5318, föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av 800 000 teckningsoptioner berättigande till teckning av 800 000 aktier i bolaget varmed aktiekapitalet kan komma att öka med 100 000 vid fullt utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna. Bolagsstämmans beslut enligt denna punkt ska vara villkorat av att bolagsstämman även beslutar i enlighet med styrelsen förslag under punkt 7 och 8. För nyemissionen ska i övrigt följande villkor gälla.

 1. Rätt att teckna nya teckningsoptioner ska tillkomma Accendo SICAV SIF. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är dels att tillföra bolaget nödvändigt kapital genom Företrädesemissionen och den Riktade Emission, i syfte att möjliggöra bolagets expansion på den kinesiska marknaden, dels att utvidga Bolagets aktieägarkrets med en ny stark och långsiktig huvudägare, vilket Accendo SICAV SIF bedöms vara. Bolaget har, för att säkerställa att Företrädesemissionen och den Riktade Emissionen fulltecknas, ingått ett emissionsgarantiavtal med Accendo SICAV SIF, varigenom Accendo SICAV SIF åtagit sig att dels, utan företrädesrätt, teckna samtliga aktier i Företrädesemissionen som inte tecknas av annan, dels teckna samtliga aktier i den Riktade Emissionen.
 2. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. 
 3. Teckning av teckningsoptionerna ska ske på teckningslista under tiden från och med den 5 december 2017 till och med den 19 december 2017. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.
 4. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske från och med Bolagsverkets registrering av nyemissionen och under en period om två år. 
 5. Teckningskursen för aktier tecknade genom utnyttjande av teckningsoptionerna ska uppgå till 17 kronor och 50 öre.
 6. Aktie som tillkommit på grund av teckning med stöd av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts.
 7. Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
 8. I övrigt ska de villkor gälla för teckningsoptionerna som framgår enligt Bilaga A

––––––––––––