KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMPACT COATINGS AB (PUBL)

2020-09-07

Aktieägarna i Impact Coatings AB (publ), org.nr 556544-5318 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 7 oktober 2020 kl. 09.00 hos Bolagets Certified Adviser, Redeye AB, Mäster Samuelsgatan 42 i Stockholm.
___________________________

Med anledning av coronavirusets spridning i samhället har Bolaget beslutat att genomföra den extra bolagsstämman i enklast tänkbara form, men med bibehållen möjlighet för aktieägarna att utöva sina rättigheter.Stämman begränsas enligt följande:

 • Inregistrering sker först från kl. 08.30.
 • Frågorna på stämman kommer att koncentreras till beslutspunkterna på dagordningen.
 • Ingen förtäring eller dryck kommer att serveras.
 • Aktieägare ombeds noga överväga behovet av biträden vid stämman.
 • Närvarande aktieägare ombeds vara extra uppmärksamma för att undvika smittspridning.
 • Deltagande av såväl styrelseledamöter som företagsledning kommer att begränsas.

___________________________

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 29 september 2020, dels anmäla deltagande till Bolaget senast torsdagen den 1 oktober 2020 per e-post till anmalan@impactcoatings.se eller post till adress Impact Coatings AB (publ), Westmansgatan 29G, 582 16 Linköping.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden. Sker deltagandet genom ombud bör behörighetshandlingar insändas till Bolaget på ovan angivna adress i god tid före bolagsstämman. Behörighetshandlingen får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i behörighetshandlingen. Om fullmaktsgivaren är en juridisk person, ska ombudet uppvisa registreringsbevis eller annan handling som utvisar firmatecknares behörighet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.impactcoatings.com senast från och med tre veckor före stämman till dagen för stämman och skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste för att få delta i bolagsstämman tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Omregistreringen måste vara verkställd senast torsdagen den 1 oktober 2020. För att detta ska kunna ske måste begäran om sådan omregistrering göras till förvaltaren i god tid före nämnda dag.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Fastställande av dagordning.
 5. Val av en eller två justerare.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Ändring av bolagsordningens 6 § om antal styrelseledamöter.
 8. Ändring av bolagsordningens 8 § om avstämningsdag.
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och nyval av en styrelseledamot.
 10. Fastställande av styrelsearvode.
 11. Stämmans avslutande. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7 – Ändring av bolagsordningens 6 § om antal styrelseledamöter
Styrelsen föreslår att nuvarande lydelse av 6 §:

”Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 6 ordinarie ledamöter, med lägst 0 och högst 6 suppleanter.”

ändras till:

”Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 7 ordinarie ledamöter, med lägst 0 och högst 6 suppleanter.”

Punkt 8 – Ändring av bolagsordningens 8 § om avstämningsdag
För att anpassa bolagsordningen till en ändring i aktiebolagslagen (SFS 2005:551) som trädde ikraft den 3 september 2020, föreslår styrelsen att nuvarande lydelse av 8 § andra stycket:

”För att få deltaga i stämma skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman.  Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej heller infalla tidigare än femte vardagen före stämman.”

ändras till:

”För att få deltaga i stämma skall aktieägare göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej heller infalla tidigare än femte vardagen före stämman.”
 

Beslut under punkt 7 och 8 är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 9 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och nyval av en styrelseledamot
Styrelsen föreslår att antalet styrelseledamöter ska utökas från sex till sju ledamöter och att Per Wassén, som nominerats av Accendo Capital och Hyundai, representerande tillsammans 22,4% av aktierna och rösterna i Bolaget, ska väljas som ny ledamot i styrelsen.

Per Wassén är född 1961 och är svensk medborgare. Förutom tidigare styrelseuppdrag i flera privata företag har han varit Investment Director i Volvo Group Venture Capital, styrelseordförande i PowerCell Sweden AB, och VD och koncernchef i PowerCell Sweden AB. Han har civilingenjörsexamen i teknisk fysik från Chalmers tekniska högskola och en kandidatexamen i företagsekonomi och ekonomi från Göteborgs universitet. Per Wassén har för närvarande inga styrelse- eller ledningsuppdrag och han äger 10 000 aktier i Bolaget. Han är oberoende i förhållande till Bolaget och dess verkställande ledning och oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Punkt 10 – Fastställande av styrelsearvode
Villkorat av att bolagsstämman väljer Per Wassén som ny styrelseledamot enligt punkt 9 ovan, föreslår styrelsen att Per Wassén ska erhålla ett årligt arvode om 180 000 kronor vilket motsvarar det arvode som övriga styrelseledamöter erhåller.

ANTALET AKTIER OCH RÖSTER

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande finns det i Bolaget totalt 51 809 051 aktier och totalt 51 809 051 röster.

RÄTT TILL UPPLYSNINGAR

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende ärenden på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

HANDLINGAR

Samtliga handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551), kommer att hållas tillgängliga på Bolagets hemsida www.impactcoatings.com samt på Bolagets kontor, Westmansgatan 29G i Linköping, senast tre veckor innan bolagsstämman. Kopior av ovan handlingar skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

___________________________

Linköping i september 2020
Impact Coatings AB (publ)
Styrelsen

 

För mer information kontakta: 
Mark H. Shay, CFA
Styrelseordförande
Telefon: +46 765 96 62 38, eller e-mail: mark@accendofund.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 september 2020, kl. 14:00 CEST.

——————————————————–