IMPACT COATINGS VD-BYTE DRÖJER – CTO MISSTÄNKT FÖR OLOVLIGT RÖJANDE AV INSIDERINFORMATION

2017-02-27

Göran Felldin kommer att kvarstå i rollen som VD tills vidare. Detta av två orsaker, dels på grund av att tilltänkt VD, Henrik Ljungcrantz, CTO och styrelseledamot, har delgivits misstanke om olovligt röjande av insiderinformation samt dels på grund av det pågår ett intensivt försäljnings- och marknadsarbete, bl.a. i Asien, vilket leds av Henrik och vilket kräver allt hans fokus och mycket resor.

Som tidigare meddelats förstärker bolaget också organisationen med ett flertal anställningar.

Styrelsens beslut att avvakta med VD-bytet motiveras förstås särskilt av att Henrik svårligen kan tillträda som VD så länge som misstankarna om olovligt röjande av insiderinformation kvarstår mot honom. Bolaget kommer att påbörja en egen utredning för att säkerställa att inga interna brister föreligger i bolagets informationshantering.

Bolagets operativa verksamhet i övrigt påverkas inte av detta och Henrik kommer, så som framgått ovan, att fortsatt leda försäljnings- och marknadsarbetet. Han sitter fortsatt också kvar i bolagets styrelse.

Bolaget har för närvarande inga ytterligare kommentarer att ge.

För mer information kontakta:
Lars-Erik Nordell, Styrelsens ordförande, Telefon: 0705-640655, E-mail: Lars-Erik.Nordell@Nordellpartner.se.

Denna information är sådan information som Impact Coatings AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr. 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27:e februari 2017 kl. 08:50 CET.

—————————————————————————