Impact Coatings tillkännager riktad nyemission till Hyundai Motor Company och Accendo Capital till en kurspremie och Hyundai nominerar styrelseledamot, båda villkorade av beslut på extrastämma

2019-10-30

Styrelsen i Impact Coatings AB har idag beslutat om en riktad nyemission om 5 400 000 aktier till Hyundai Motor Company (Sydkorea) och 3 857 143 nya aktier till Accendo Capital (Luxemburg). Hyundai har nominerat Sukhwan Yun att ingå i Impact Coatings styrelse. Emissionen och val av styrelseledamot förutsätter godkännande av en extra bolagsstämma som kommer att hållas den 22 november, 2019.

Emissionen har en teckningskurs om 7,00 kronor per aktie, vilket motsvarar en i förhand överenskommen premie om 30 procent mot de senaste fem handelsdagarnas genomsnittliga volymviktade aktiekurs per den 11 oktober. Bruttolikviden från emissionen uppgår till cirka 65 miljoner kronor och det totala antalet nya aktier som emitteras uppgår till 9 257 143. Efter transaktionen kommer Hyundai och Accendo Capital att äga 10,4 respektive 12,0 procent av antalet utestående aktier och röster i bolaget. Syftet med den riktade nyemissionen är att öka bolagets kapital i syfte att realisera potentiella tillväxtmöjligheter och att etablera en långsiktig industriell relation med Hyundai, en global ledare i fordonsindustrin och en erkänd pionjär inom bränslecellsteknologier.

Transaktionen

Styrelsen i Impact Coatings AB har idag beslutat, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma, om en riktad nyemission om 5 400 000 nya aktier till Hyundai Motor Company (“Hyundai“) och 3 857 143 nya aktier till Accendo Capital SICAV SIF (“Accendo Capital”) till en teckningskurs om 7,00 kronor per aktie, vilket motsvarar en i förhand överenskommen premie om 30 procent mot de senaste fem handelsdagarnas genomsnittliga volymviktade aktiekurs (VWAP) per den 11 oktober, 2019. Teckningskursen motsvarar även en premie om 30 procent mot 30-dagars VWAP per den 11 oktober, 2019, och en premie om 11 procent mot 30-dagars VWAP per marknadens stängning sista handelsdagen före offentliggörandet, den 29 oktober, 2019. Det totala antalet nya aktier som emitteras uppgår till 9 257 143. Efter registrering hos Euroclear kommer de nya aktierna medföra rätt till framtida utdelningar.

Den sammanlagda bruttolikviden från nyemissionen uppgår till 6 miljoner euro (ungefär 65 miljoner svenska kronor) av vilka bruttolikviden från Hyundai uppgår till 3,5 miljoner euro (ungefär 38 miljoner svenska kronor) och bruttolikviden från Accendo Capital uppgår till 2,5 miljoner euro (ungefär 27 miljoner svenska kronor). Efter transaktionen kommer Hyundai och Accendo Capital att äga 10,4 respektive 12,0 procent av antalet utestående aktier och röster i bolaget.

Hyundai och Accendo Capital har tilldelats de nya aktierna enligt ovan angivna antal och aktierna har blivit formellt tecknade. Betalning kommer att ske under förutsättning att den extra bolagsstämman godkänner den riktade emissionen.

Transaktionen mellan Impact Coatings och de två parterna, Hyundai och Accendo Capital, kommer att regleras enligt gällande marknadspraxis och Nasdaq First North Growth Markets regelverk. Det finns inget separat aktieägaravtal inom eller mellan berörda parter i transaktionen.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Transaktionen avviker från aktieägarnas företrädesrätt och är som sådan strikt begränsad till de nya aktier som emitterats till Hyundai, som för närvarande äger 0 aktier i Impact Coatings, och Accendo Capital, som för närvarande äger 2 380 953 aktier.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt och att bredda aktieägarbasen med en industriell ägare som är en av världens ledande fordonsbolag.

Styrelsen ser Accendo Capitals fortsatta aktiva engagemang och kapitalbidrag till Impact Coatings som nödvändiga för bolagets framtida framgång och samarbete med industriella ägaren Hyundai. Styrelsen ser att Hyundai och Accendo Capitals kombinerade ägande kommer att bidra till stabilitet, långsiktighet och kompletterande expertis till Impact Coatings.

Emissionskursen har fastställts baserat på offentliggjorda referenstransaktioner och förhandlingar med Hyundai. Enligt styrelsen blir befintliga aktieägare kompenserade för en potentiell utspädning i sitt ägande genom att prissättningen i den riktade emissionen sker till en premie i förhållande till genomsnittlig volymviktad aktiekurs.

Mark H. Shay, ordförande i styrelsen för Impact Coatings och Senior Partner i Accendo Capital, har inte deltagit i styrelsens diskussion och beslut gällande emissionen av aktier till Accendo Capital.

Användning av emissionslikvid

Emissionslikviden om 6 miljoner euro (ungefär 65 miljoner svenska kronor), exklusive transaktionskostnader om cirka 800 000 svenska kronor, förväntas fördelas enligt följande huvudsakliga bolagsinitiativ:

  • Etablering av ett kontor i Sydkorea för att påskynda produktutvecklingsinitiativ
  • Utveckling av en ny generation beläggningssystem och lösningar
  • Expansion av försäljningsteam
  • Allmänna bolagssändamål

Nominering till styrelsen

Hyundai har nominerat till ledamot i Impact Coatings styrelse Sukhwan Yun. Nomineringen förmedlas formellt i inbjudan till stämman, som publiceras separat idag.

Sukhwan Yun är Senior Manager i Corporate Venture Capital (CVC) Team hos Hyundai Motor Company. Han var tidigare Senior Research Engineer hos Hyundai Fuel Cell Research Lab med ansvar för utveckling av bänslecellsfordon (Tucson ix35 och NEXO). Dr. Yun har B.Sc. och Ph.D. examen inom kemiteknik från Illinois Institute of Technology i Chicago. Hans doktorsforskning fokuserade på polymera elektrolytiska membraner för energiomvandling med applikationer inom bränsleceller och batterier. Som Senior Manager i CVC är Dr. Yun ansvarig för utvärdering och exekvering av investeringar med hög potential inom fordonsbranschen samt relaterade områden, för Hyundai och dess dotterbolag. Dr. Yun har för närvarande inga övriga styrelseuppdrag och äger inga aktier i Impact Coatings.

Aktieägares godkännande

Den riktade nyemissionen och val av styrelseledamot förutsätter ett godkännande av en extra bolagsstämma som sammankallas kl 09:00 den 22 november, 2019 hos bolagets Certified Adviser, Redeye AB, med adress Mäster Samuelgatan 42 i Stockholm.

Den riktade nyemissionen förutsätter ett godkännande av en kvalificerad majoritet av de aktieägare som är representerade vid stämman, dvs. minst två tredjedelar av aktierna och rösterna som är representerade vid stämman.

Valet av den föreslagna styrelseledamoten sker under förutsättning att stämman beslutar att godkänna den riktade emissionen.

Bindande åtagande

Accendo Capital (som äger 2 380 953 aktier och 5,6% av utestående aktier och röster) och Torsten Rosell (som äger 1 041 282 aktier och 2,4% av utestående aktier och röster) har var för sig ingått bindande åtaganden med motparten Hyundai Motor Company om att rösta för den riktade nyemissionen vid den kommande extra bolagsstämman. Båda har också förbundit sig att stödja framtida styrelsekandidat som nomineras av Hyundai så länge Hyundai innehar mer än 10 procent av aktierna och rösterna i Bolaget. Accendo Capital har utöver det förbundit sig att stödja en eventuell framtida investering från Hyundai, förutsatt att en sådan investering godkänns av Impact Coatings styrelse.

Ledamöter i Impact Coatings styrelse och ledningsgrupp som sammanlagt äger 145 464 aktier (0,3% av utestående aktier och röster) var för sig indikerat till bolaget sina intentioner att rösta för den riktade nyemissionen och för den av Hyundai nominerade styrelseledamoten vid den kommande extra bolagsstämman.

Gemensamt utvecklingsavtal med Hyundai

Som ska tillkännages och beskrivas separat idag har Impact Coatings ingått ett gemensamt utvecklingsavtal (Joint Development Agreement) med Hyundai, med avsikten att bolagen ska samarbeta i utvecklingen av beläggningsteknik för bipolära flödesplattor av metall, en nyckelkomponent for vätgasdrivna bränslecellsfordon (hydrogen fuel cell electric vehicles).

"Impact Coatings välkomnar Hyundai Motor Company som ny aktieägare och ser det ytterligare ekonomiska åtagandet från Accendo Capital som klart positivt för alla aktieägare. Accendo Capital fortsätter att visa sitt långsiktiga engagemang för Impact Coatings och är en viktig del av företagets strategiska utveckling och bra bolagsstyrning. I Hyundai får företaget en industriell ägare som tillför trovärdighet, industriell kunskap, och distributionskanaler som når de snabbt växande globala marknaderna för bränsleceller och fordonsteknologi. Vi ser också fram emot att få välkomna Dr. Sukhwan Yun till bolagets styrelse,” säger Torbjörn Sandberg, VD på Impact Coatings.
 

För mer information, vänligen kontakta:

Torbjörn Sandberg, VD
Telefon: +46 768 43 43 76, eller e-mail:
torbjorn.sandberg@impactcoatings.se

Mark H. Shay, CFA, Ordförande
Telefon: +46 765 96 62 38, eller e-mail: mark@accendofund.com

Denna information är sådan information som Impact Coatings AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 oktober 2019, kl 00:29 CET.

——————————————————-