Impact Coatings tillförs cirka 148,2 MSEK i företrädesemissionen

2023-03-24

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM, ELLER INBJUDAN TILL, ATT FÖRVÄRVA ELLER TECKNA VÄRDEPAPPER I IMPACT COATINGS OCH INFORMATIONEN ÄR EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, SINGAPORE, JAPAN, RYSSLAND, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER LIKNANDE ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

 

Impact Coatings AB (publ) (“Impact Coatings” eller “Bolaget”) meddelade den 23 mars 2023 det preliminära utfallet i Bolagets företrädesemission om högst 30 877 662 aktier med en teckningskurs om 4,80 SEK per aktie (”Företrädesemissionen”), för vilken teckningsperioden avslutades den 23 mars 2023. Bolaget har idag erhållit det slutgiltiga utfallet i Företrädesemissionen, vilket överensstämmer med det preliminära utfallet, som visar att 11 918 604 aktier, motsvarande cirka 38,6 procent av erbjudna aktier, tecknats med stöd av teckningsrätter i Företrädesemissionen. Därtill har teckningsanmälningar för 65 127 aktier, motsvarande cirka 0,2 procent av erbjudna aktier, mottagits för teckning utan stöd av teckningsrätter. Tillsammans utgör teckningarna med stöd av teckningsrätter och teckningsanmälningar utan stöd av teckningsrätter cirka 38,8 procent av erbjudna aktier. Därmed kommer garantiåtaganden om 18 893 931 aktier, motsvarande cirka 61,2 procent av erbjudna aktier, att utnyttjas. Företrädesemissionen kommer att tillföra Bolaget cirka 148,2 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen.

“Vi är glada över att ha genomfört företrädesemissionen i detta utmanande marknadsläge, där vår storägare Accendo visar på sin tilltro till bolaget och vår resa framåt. Emissionen säkerställer investeringar i den snabbväxande marknaden för grön vätgas såväl som expansion i Nordamerika. Vi kommer att etablera ett nytt Coating Service Center i USA samt utveckla befintliga center i andra regioner, vilket för oss närmare kunderna och möjliggör att successivt skala upp vår produktion. Sammantaget är detta ett viktigt steg som säkrar fortsatta investeringar i industrialiseringen och internationalisering av Impact Coatings – och den spännande tillväxtresa vi har framför oss”, säger Torbjörn Sandberg, VD för Impact Coatings.

Den 22 december 2022 offentliggjorde Impact Coatings att styrelsen i Bolaget avsåg att besluta om Företrädesemissionen. Den 28 februari 2023 beslutade styrelsen i Impact Coatings om Företrädesemissionen med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 16 februari 2023.

Slutgiltigt utfall
Företrädesemissionen uppgår till högst 30 877 662 aktier och det slutliga utfallet visar att 11 918 604 aktier, motsvarande cirka 38,6 procent av erbjudna aktier, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har anmälningar mottagits om att teckna 65 127 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 0,2 procent av erbjudna aktier. Företrädesemissionen är således tecknad till cirka 38,8 procent av erbjudna aktier med och utan stöd av teckningsrätter. Garantiåtaganden om 18 893 931 aktier, motsvarande cirka 61,2 procent av erbjudna aktier, kommer att utnyttjas. Sista dag för handel med betalda tecknade aktie (BTA:er) är den 4 april 2023. Handel med de nya aktierna tecknade med och utan teckningsrätter förväntas inledas på Nasdaq First North Growth Market omkring den 7 april 2023. Impact Coatings kommer genom företrädesemissionen att tillföras en likvid om cirka 148,2 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen, vilka beräknas uppgå till cirka 17,9 MSEK.

Meddelande om tilldelning
De som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter har tilldelats aktier i enlighet med de principer som anges i prospektet publicerat den 3 mars 2023. Meddelande om tilldelning till de personer som tecknat aktier utan teckningsrätter förväntas distribueras den 27 mars 2023. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Investerare som har tecknat via en förvaltare kommer att erhålla meddelande om tilldelning i enlighet med deras respektive förvaltares förfaranden. Endast de som har tilldelats aktier kommer att meddelas.

Antal aktier och aktiekapital
Genom Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Impact Coatings öka med 30 877 662, från 56 609 051 till 87 486 713 och aktiekapitalet öka med 3 859 707,750 SEK, från 7 076 131,375 SEK till 10 935 839,125 SEK.
 
Rådgivare
Pareto är Sole Manager och Bookrunner, KANTER Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Bolaget och Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till Pareto i samband med Företrädesemissionen.