IMPACT COATINGS ORGANISERAR OM MED FOKUS PÅ MAXFAS

2012-01-02

Impact Coatings mål har under flera år varit att bli en ledande leverantör av PVD-teknologi för elektriska kontakter. Detta mål är nu på väg att realiseras och merparten av det kostnadskrävande utvecklingsarbetet är genomfört. För att säkerställa Bolagets likviditet till kommersialiseringen av denna avbryts tills vidare både fortsatt teknisk vidareutveckling och offensiva satsningar inom andra tillämpningsområden. Kapacitet att ge service åt befintliga kunder och att sälja redan utvecklade lösningar bibehålls, men omorganisationen medför likväl en personell övertalighet. Förhandlingar om friställningar inleds därför inom kort.

Bakgrunden är att intresset för Bolagets produkter, framförallt de Maxfasrelaterade, vuxit starkt under 2011, men att en ökad finansiell oro i omvärlden troligtvis bidragit till att det tagit längre tid än väntat att nå avslut. Den order för beläggning av kontakter till mobiltelefoner som tidigare nämnts är fortfarande aktuell men avslut gick ej att nå innan årsskiftet. I syfte att säkerställa Bolagets likviditet för kommersialisering av de Maxfasrelaterade produkterna och förbereda för en eventuellt vikande konjunktur, väljer styrelsen att dra ner på andra offensiva satsningar. Neddragningarna omfattar både marknadssatsningar inom andra områden samt ytterligare teknisk utveckling.

Efter omorganisationen kommer merparten av Bolagets resurser att läggas på kommersialisering av de produkter som utvecklats för ersättning av guldplätering av elektriska kontakter. Avsikten är att skapa en leverantör som med sina produkter, sin kompetens och sitt marknadsfokus är dedikerade till att tillmötesgå just denna målgrupps behov.

Resurser behålls också för att ge service åt befintliga kunder och prospects, men inga nya satsningar görs förrän kundorder säkrats.

Detta innebär kortsiktigt en övertalighet inom organisationen, varför berörda fackföreningar kontaktats för att inleda förhandlingar om friställande av personal.

Avsikten med åtgärden är att bibehålla en tillfredsställande likviditet utan ytterligare nyemissioner.

För mer information, kontakta verksamhetschef Torsten Rosell, tel 013-359952, 0705-126109 alternativt torsten@impactcoatings.se


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.