IMPACT COATINGS OFFENTLIGGÖR PROSPEKT

2017-11-30

Prospektet med anledning av Impact Coatings AB (publ)s (”Impact Coatings” eller ”Bolaget”) tidigare meddelade fullt garanterade företrädesemission har, den 30 november, godkänts av Finansinspektionen.

Prospekt, anmälningssedel och annan relevant information finns tillgängligt på bolagets kontor samt kan laddas ned från Bolagets hemsida www.impactcoatings.com. Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida www.fi.se samt på Hagberg & Aneborn Fondkommission AB:s hemsida www.hagberganeborn.se. Direktregistrerade aktieägare kommer att tillsändas förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi, särskild anmälningssedel, VD-brev, informationsfolder, anmälningssedel för teckning utan stöd av teckningsrätter samt blanketter för kundkännedom. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer att tillsändas VD-brev samt informationsbroschyr innehållande en sammanfattning av villkoren för företrädesemissionen och hänvisning till föreliggande fullständiga Prospekt. Prospekt och anmälningssedlar kan kostnadsfritt beställas via e-post; info@hagberganeborn.se eller per post på adress Hagberg & Aneborn Fondkommission AB, Ärende: Impact Coatings, Valhallavägen 124, 114 41 Stockholm.

Företrädesemissionen i sammandrag

Extra bolagsstämma den 23 november 2017 i Bolaget beslutade i enlighet med styrelsen förslag om en företrädesemissionen varigenom Bolagets aktieägare kommer att ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de äger på avstämningsdagen till en teckningskurs om 10,50 SEK per aktie. I Företrädesemissionen berättigar fyra (4) befintliga aktier till teckning av en (1) ny aktie. Genom Företrädesemissionen ökar Bolagets aktiekapital med högst 1 004 273,875 SEK och antalet aktier med högst 8 034 191 aktier samt tillförs Bolaget en total teckningslikvid om 84 359 005,50 SEK före emissionskostnader.

Tidplan för företrädesemissionen i korthet

1 december: Avstämningsdag för tilldelning av teckningsrätter
5 december: Handel i BTA startar, pågår till Emissionen är registrerad hos Bolagsverket
5 december till 15 december: Handel i teckningsrätter på First North
5 december till 19 december: Teckningsperiod (teckning genom betalning)

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare. Advokatfirman Glimstedt är juridisk rådgivare. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut i emissionen.

För ytterligare information kontakta:

Henrik Ljungcrantz, VD
Tel: +46 706 63 55 80
E-mail: henrik.ljungcrantz@impactcoatings.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Impact Coatings AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 november 2017 kl 15:45 CET.

——————————————————————————-

Om Impact Coatings

Impact Coatings levererar världsledande teknologi för PVD-beläggning av bränslecellsplattor och fordonsreflektorer. PVD är en metod att i vakuum framställa tunna skikt av metaller och keramer – ytbeläggningar som maximerar prestanda och hållbarhet. Impact Coatings patenterade teknologi ökar till exempel effektiviteten i en bränslecell med 25-30 procent jämfört med andra lösningar. Bolaget är strategiskt placerat på den internationella marknaden för vätgasdrivna fordon som nu står inför sitt stora genombrott.

Bolagets aktie handlas sedan 2004 på Nasdaq First North (Nasdaq OMX Nordic). Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

Om Stockholm Corporate Finance AB

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 44 M&A-rådgivare och investmentbanker i 38 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Impact Coatings. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Impact Coatings kommer endast att ske genom det prospekt som Bolaget nu offentliggjort.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, eller kommer att registreras, enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess nuvarande lydelse, (”Securities Act”) och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon annan jurisdiktion i USA och får därför inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller genom transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Impact Coatings aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.