Impact Coatings offentliggör avsikt att genomföra en riktad nyemission om cirka 100 miljoner SEK

2021-02-24

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Impact Coatings AB (publ) (”Impact Coatings” eller ”Bolaget”) offentliggör avsikt att genomföra en riktad nyemission om cirka 100 miljoner SEK till svenska och internationella institutionella investerare (den ”Riktade Nyemissionen”).

Den Riktade Nyemissionen avses genomföras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 14 maj 2020. Impact Coatings har gett i uppdrag till Pareto Securities AB (”Pareto Securities”) att utreda förutsättningarna för den Riktade Nyemissionen genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.
 
Teckningskursen för aktierna i den Riktade Nyemissionen kommer att fastställas genom ett accelererat bookbuilding-förfarande, vilket kommer att påbörjas direkt efter offentliggörandet av detta pressmeddelande och avslutas innan dess att handeln på Nasdaq First North Growth Market påbörjas den 25 februari 2021. Bookbuilding-förfarandet kan, om Bolaget eller Pareto Securities så beslutar, komma att förkortas eller förlängas och kan när som helst avslutas. Nettolikviden från den Riktade Nyemissionen avses användas för att möjliggöra ökade investeringar i Bolagets internationalisering, samt i sin kommersialiserings-, tekniska- och produktionsförmåga för att kunna kapitalisera på signifikanta tillväxtmöjligheter som erbjuds genom migrationen från fossila bränslen till vätgasbaserade energisystem, och främjandet av fordonssäkerhet och relaterade applikationer.
 
Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är vidare att diversifiera ägarbasen i Bolaget bland svenska såväl som internationella institutionella och välrenommerade investerare samt utnyttja möjligheten att anskaffa kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. Genom att teckningskursen i den Riktade Nyemissionen kommer att fastställas genom ett accelererat bookbuilding-förfarande är det styrelsens bedömning att teckningskursen säkerställs marknadsmässigt.
 
Impact Coatings största ägare Accendo Capital, som äger cirka 12 procent av antalet aktier och röster i Bolaget, har åtagit sig att teckna aktier motsvarande sin ägarandel i Bolaget i den Riktade Nyemissionen.
 
I samband med den Riktade Nyemissionen har Bolaget åtagit sig att, med sedvanliga undantag, inte emittera ytterligare aktier för en period om 12 månader efter offentliggörande av resultatet av den Riktade Nyemissionen. Styrelseledamöter, aktieägande ledande befattningshavare samt vissa större befintliga aktieägare, i form av Accendo Capital och Hyundai Motor Company, har åtagit sig att inte sälja några aktier i Impact Coatings under en period om 90 kalenderdagar efter offentliggörande av resultatet av den Riktade Nyemissionen, med sedvanliga undantag.
 
Rådgivare
Pareto Securities AB är Sole Manager och Bookrunner och Kanter Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Bolaget och Baker McKenzie Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Pareto Securities i samband med den Riktade Nyemissionen.