Impact Coatings kallar till extra bolagsstämma

2007-08-24

Impact Coatings AB, noterade på First North, kallar aktieägarna till extra bolagsstämma den 25 september 2007. Detta sker mot bakgrund att styrelsen beslutat om att föreslå ägarna om en split 1:4 av aktien, samt att söka ett bemyndigande att genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna.

Motivet till bemyndigandet är att stärka bolagets ställning inför kommande förväntade systemordar och en offensiv satsning på expansion. Läget för en sådan satsning är nu mycket bra med bl a en första systemorder i hamn, en första kommersiell applikation för serieproduktion av Maxfas samt en mobiltelefontillverkares godkännande av Maxfas som ersättning av guld. Fler affärsbekräftelser förväntas under den närmaste tiden.

”Vi förväntar oss en snabb händelseutveckling och förbereder oss därför genom att söka ett bemyndigande till styrelsen att agera med kortast möjliga tidsfördröjning” säger Torsten Rosell, styrelseordförande i Impact Coatings. Bemyndigandet gäller en emission med företrädesrätt för bolagets aktieägare och den planerade omfattningen är i storleksordningen 50 MSEK.

För mer information, kontakta Torsten Rosell, tel 013 359952 eller 0705 126109Extra bolagsstämma i Impact Coatings AB (publ)

Aktieägarna i Impact Coatings AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 25 september 2007 kl 15.00 i Bolagets lokaler, Westmansgatan 29 i Linköping. Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman ska dels vara införd i den av Värdepapperscentralen (VPC AB) förda aktieboken den 18 september 2007, dels till Impact Coatings anmäla sin avsikt att deltaga senast den 21 september 2007 kl 16.00. Anmälan om deltagande på stämman sker per e-post eller brev till Impact Coatings AB, Westmansgatan 29, 582 16 Linköping, e-post anmalan@impactcoatings.se. Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress samt telefonnummer. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga på bolagsstämman, begära att tillfälligt registreras i den av VPC AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 17 september.

Förslag till dagordning
1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Fastställande av dagordning.
5. Val av justeringsmän.
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om uppdelning av aktien (split) och därmed sammanhängande
bolagsordningsändring.
8. Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna.
9. Stämman avslutas.

Förslag till beslut
Beslut om uppdelning av aktien och därmed sammanhängande bolags-ordningsändring (punkt 7)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om uppdelning av aktien (split), varigenom varje befintlig aktie, med ett kvotvärde om 0,50 kronor, uppdelas i fyra nya aktier med ett kvotvärde om 0,125 kronor per aktie, utan ändring av bolagets aktiekapital. Med anledning härav föreslås att 5 § i bolagsordningen ändras från:
”Antalet aktier skall utgöra lägst 1.400.000 och högst 5.600.000” till följande lydelse:
”Antalet aktier skall utgöra lägst 10.000.000 och högst 40.000.000”.
Som avstämningsdag för deltagande i uppdelningen (split) föreslås den 19 oktober 2007.
Stämman beslut om uppdelning av aktien och ändring av bolagsordningen skall fattas tillsammans som ett beslut. För giltigt beslut av stämman skall aktieägare med minst två tredjedelar av såväl angivna röster som vid stämman företrädda aktier rösta för beslutet.

Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna (punkt 8).
Bolagsstämman föreslås bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma besluta om nyemission om högst 4.000.000 aktier (förutsatt att stämman bifaller förslag enligt punkt 7) med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Bemyndigande ska gälla vid ett tillfälle och aktier ska utges mot kontant betalning.

Linköping i augusti 2007

Styrelsen i Impact Coatings AB (publ)


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.