IMPACT COATINGS KALLAR TILL ÅRSSTÄMMA

2012-04-25

Impact Coatings AB (publ), noterade på Nasdaq OMX Stockholm First North kallar till årsstämma den 25:e maj kl 13 i Bolagets lokaler. Årsredovisning för 2011 finns nu också att laddas ner från rapportarkivet på Bolagets hemsida.

Aktieägarna i Impact Coatings AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25:e maj 2012 kl 13.00 i Bolagets lokaler, Westmansgatan 29 i Linköping.

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken den 18:e maj 2012, dels till Impact Coatings anmäla sin avsikt att deltaga senast den 18:e maj 2012 kl 16.00.

Anmälan om deltagande på stämman sker per e-post till anmalan@impactcoatings.se eller brev till Impact Coatings AB, Westmansgatan 29, 582 16 Linköping. Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress samt telefonnummer.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga på bolagsstämman, begära att tillfälligt registreras i den av Euroclear AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 18:e maj.

Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Fastställande av dagordning.

5. Val av sekreterare och två justeringsmän.

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. VD-anförande

8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.

9. Beslut om

a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt

 c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.

10. Fastställelse av arvoden åt styrelse- och revisorer.

11. Val av valberedningskommitté.

12. Val av styrelse.

13. Val av revisor.

14. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

15. Stämman avslutas

Förslag till beslut

Utdelning (punkt 9b)
Styrelsen och VD föreslår att Bolagets resultat disponeras så att 53.014.901kronor överförs i ny räkning, som då inkluderar årets resultat.

Styrelsearvode (punkt 10)
Årsstämman föreslås fastställa ett arvode till styrelsen om SEK 450 000 att fördelas enligt styrelsens eget beslut samt att revisor erhåller ersättning enligt bok och räkning.

Val av valberedningskommitté
Huvudägarna föreslår följande kandidater att utgöra valberedningskommitté; Torsten Rosell och Bo Gustavsson.

Val av styrelse (punkt 11)
Årsstämman föreslås omval av; Torsten Rosell, Göran Holmgren och Lars-Erik Nordell.

Val av revisor (punkt 12)
Styrelsen föreslår omval av Kjell Hansson, Ernst&Young AB som revisor.  

Linköping i april 2012

Styrelsen i Impact Coatings AB (publ) 

Impact Coatings AB utvecklar och kommersialiserar innovativ teknologi för PVD ytbeläggning. PVD är en metod att i vakuum framställa tunna skikt av metaller och keramer.

Företagets huvudprodukt är beläggningsmaterialet SilverMaxPhase, som kan ersätta guld på elektriska kontakter. För rationell industriell applicering av materialet, har beläggningssystemen ReelCoater™,InlineCoater™och PlastiCoater™ utvecklats. Dessa kan även användas för applicering av andra material för t ex dekorativa och optiska applikationer.

Målgruppen består främst av komponenttillverkare för elektronik- och fordonsprodukter.

Verksamheten startade 1997 och efter en fas av utveckling och etablering av produkter och tjänster har den globala exploateringen inletts. Bolagets aktie handlas sedan 2004 på OMX Stockholm First North. Bolagets certified adviser är Remium Nordic AB.


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.