Impact Coatings genomför en riktad nyemission om cirka 120 miljoner kronor

2021-02-24

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER LIKNANDE ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Impact Coatings AB (publ) (”Impact Coatings” eller ”Bolaget”) har, i enlighet med vad som offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande tidigare idag, genomfört en riktad nyemission av 4 800 000 aktier, motsvarande cirka 120 miljoner SEK (den ”Riktade Nyemissionen”). Teckningskursen för aktierna i den Riktade Nyemissionen uppgick till 25,00 kronor per aktie. Ett stort antal svenska och internationella institutionella investerare, däribland Länsförsäkringar Fonder och existerande aktieägaren Accendo Capital, deltog i den Riktade Nyemissionen.

Styrelsen för Impact Coatings har, i enlighet med vad som offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande tidigare idag beslutat om en riktad nyemission av 4 800 000 aktier. Teckningskursen per ny aktie i den Riktade Nyemissionen uppgick till 25,00 kronor och har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som genomförts av Bolagets finansiella rådgivare Pareto Securities AB (”Pareto Securities”). Det är därför styrelsens bedömning att villkoren för den Riktade Nyemissionen och teckningskursen är marknadsmässiga. Teckningskursen per aktie i den Riktade Nyemissionen motsvarar en rabatt om cirka 7,7 procent jämfört med stängningskursen på Nasdaq First North Growth Market den 24 februari 2021. Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Impact Coatings cirka 120 miljoner kronor före emissionskostnader.
 
Ett stort antal svenska och internationella institutionella investerare, däribland Länsförsäkringar Fonder och existerande aktieägaren Accendo Capital, deltog i den Riktade Nyemissionen.
 
Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är vidare att diversifiera ägarbasen i Bolaget bland svenska såväl som internationella institutionella och välrenommerade investerare samt utnyttja möjligheten att anskaffa kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. Nettolikviden från den Riktade Nyemissionen avses användas för att möjliggöra ökade investeringar i Bolagets internationalisering, samt i sin kommersialiserings-, tekniska- och produktionsförmåga för att kunna kapitalisera på signifikanta tillväxtmöjligheter som erbjuds genom migrationen från fossila bränslen till vätgasbaserade energisystem, och främjandet av fordonssäkerhet och relaterade applikationer.
 
Genom den Riktade Nyemissionen ökar antalet utestående aktier och röster med 4 800 000, från 51 809 051 till 56 609 051. Aktiekapitalet ökar med 600 000 SEK, från 6 476 131,375 SEK till 7 076 131,375 SEK. Den Riktade Nyemissionen medför en utspädning om cirka 8,5 procent av antalet aktier och röster i Bolaget efter genomförandet av den Riktade Nyemissionen.
 
I samband med den Riktade Nyemissionen har Bolaget åtagit sig att, med sedvanliga undantag, inte emittera ytterligare aktier för en period om 12 månader efter offentliggörande av resultatet av den Riktade Nyemissionen. Styrelseledamöter, aktieägande ledande befattningshavare samt vissa större befintliga aktieägare, i form av Accendo Capital och Hyundai Motor Company, har åtagit sig att inte sälja några aktier i Impact Coatings under en period om 90 kalenderdagar efter offentliggörande av resultatet av den Riktade Nyemissionen, med sedvanliga undantag.
 
Rådgivare

Pareto Securities AB är Sole Manager och Bookrunner och Kanter Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Bolaget och Baker McKenzie Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Pareto Securities i samband med den Riktade Nyemissionen.