Impact Coatings extra bolagsstämma beslöt i enlighet med styrelsens förslag

2007-09-26

Impact Coatings AB, noterade på First North, genomförde igår eftermiddag en extra bolagsstämma som godkände styrelsens förslag avseende

• Uppdelning av aktien (split), så att varje aktie delas upp i fyra nya aktier. Avstämningsdag för split beslöts till den 19 oktober 2007. Stämman beslöt även om en sammanhängande ändring av bolagets bolagsordning.

• Bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Bemyndigandet avser upp till 4 miljoner aktier.


”Vi förväntar oss en snabb händelseutveckling och förbereder oss därför genom att söka ett bemyndigande till styrelsen att agera med kortast möjliga tidsfördröjning” säger Torsten Rosell, styrelseordförande i Impact Coatings. Bemyndigandet gäller en emission med företrädesrätt för bolagets aktieägare och den planerade omfattningen är i storleksordningen 50 MSEK.

Den presentation som presenterades vid stämman finns publicerad på företagets hemsida.

För mer information, kontakta Torsten Rosell, tel 013 359952 eller 0705 126109


Bolagets aktie är noterad på First North och Weavering Capital AB är certified adviser.


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.