IMPACT COATINGS ERHÅLLER SYSTEMORDER FRÅN NOTERADE BOLAGET SHOUHANG

2019-02-04

Impact Coatings har mottagit en beställning på ett beläggningssystem för utveckling och produktion av PVD-beläggningar. Beställaren är den börsnoterade koncernen Beijing Shouhang Resources Saving Co., Ltd (Kina). Ordervärdet är cirka 11,2 miljoner kronor.

Impact Coatings har erhållit förskottsbetalning och en Irrevocable Letter of Credit tillsammans motsvarande 90% av ordervärdet. Sista 10% betalning erhålls efter att maskinen är installerad och slutgiltigt godkänd hos kund. Leverans är planerad till tredje kvartalet 2019.

För export från EU krävs exportlicens för varor som svenska Inspektionen för strategiska produkter (ISP) kvalificerar som produkter med dubbla användningsområden. Impact Coatings bedömer att ordern kan kräva en sådan licens och ska följaktligen lämna in en ansökan till ISP. Systemordern gäller därför under förutsättning att eventuell erforderlig exportlicens erhålles.

För mer information kontakta:

Torbjörn Sandberg, VD
+46 768 43 43 76

Peter Högfeldt, VP Marketing
+46 708 87 44 34

E-mail: investors@impactcoatings.se

Denna information är sådan information som Impact Coatings AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 februari 2019, kl. 14:45 CET.

————————————————-