IMPACT COATINGS ERHÅLLER ORDER PÅ FÖRSTUDIE FRÅN BEFINTLIG SYSTEMKUND

2014-06-05

Impact Coatings har erhållit order på en förstudie inför en eventuell komplettering av maskinparken från en befintlig kund. Kunden äger sedan tidigare en PlastiCoater. Förstudieordern är värd 20.000 EUR och har en beräknad leveranstid på 4 veckor.

Förstudien syftar till att utvärdera ett antal möjligheter att ytterligare Lean-organisera produktens produktflöde. Den ligger också till grund för slutlig konfigurering av de ytterligare system kunden kan behöva för att möta efterfrågan på den aktuella produkten.

”Kunden betonar att man är mycket nöjd med det levererade systemet och med Impact Coatings support. Nu vill man involvera Impact Coatings mer i den specifika produktens utveckling samt i optimeringen av produktens produktionsflöde” säger Torsten Rosell, COO på Impact Coatings. ”Förstudien innehåller ett antal utmaningar som har stor betydelse för produktens kommersiella utveckling och därmed för behovet av fler beläggningssystem, men vi har goda förhoppningar om att nå målet med förstudien och därmed komma vidare i affärsdialogen med kunden”.


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.