Impact Coatings beslutar om nyemission om cirka 70 MSEK

2007-10-19

Styrelsen för Impact Coatings har beslutat med stöd av bemyndigande, att genomföra en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Emissionens storlek uppgår till cirka 70 MSEK och för tio befintliga aktier ges möjlighet att teckna en ny aktie till kurs 60 kronor. Teckningsperioden är mellan 5 -16 november 2007 med avstämningsdag den 31 oktober 2007. Genom emissionen kommer 1.179.246 nya aktier att emitteras och aktiekapitalet kommer att öka med 147.405:75 kronor.

Styrelsens ordförande Torsten Rosell säger i en kommentar att ”Det nyligen tecknade samarbetsavtalet med Cell Impact och flera andra liknande aktuella affärsframgångar, har medfört ett utökat behov av investeringar i egen beläggningskapacitet. För att ta tilllvara dessa afffärmöjligheter maximalt har vi därför valt att utöka emissionen till 70 MSEK från de 50 MSEK som vi tidigare flaggat för. Därutöver syftar emissionen till att möjliggöra multipla systemaffärer och finansiera offensiva affärssatsningar. Genom emissionen ökas också kunders förtroende för bolagets förmåga att vara en långsiktig och strategisk betydelsefull leverantör. Med emissionens hjälp kan den globala exploateringen av våra affärmöjligheter inledas på allvar”.

Emissionen i korthet:

Teckningsvillkor: 1:10
Kurs: 60 kr
Totalt emissionsbelopp: ca 70 MSEK
Teckningsperiod: 5-16 november 2007
Avstämningsdag: 31 oktober 2007


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.