IMPACT COATINGS BEDÖMER ORDRAR FRÅN CHINA HYDROGEN ENERGY OCH HUAQING POWER TECHNOLOGY SOM EJ LÄNGRE GILTIGA EFTER GRUNDLIG UNDERSÖKNING

2018-07-12

Impact Coatings kommunicerade en order avseende INLINECOATER™FC-maskiner från China Hydrogen Energy (”CHE”) den 21 oktober 2016 och en order avseende INLINECOATER™FC-maskiner från Huaqing Power Technology (”Huaqing”) den 2 oktober 2017. Under överseende av Impact Coatings nya ledning har en undersökning på plats genomförts, vilken kommit fram till att sannolikheten för att kundernas åtaganden ska uppfyllas är tillräckligt låg för att ordrarna ska behandlas som ej längre giltiga. Två INLINECOATER™FC-maskiner har tillverkats som en följd av ordrarna. En maskin kommer att nyttjas av den interna beläggningsverksamheten för produktion åt bränslecellskunder. Den andra enheten kommer att bokföras till tillverkningskostnad som lager färdiga maskiner och finnas tillgänglig till försäljning. Depositionen om 240 TEUR som erhölls från CHE i november 2016 har redovisats som förskottsbetalning och kommer att omklassificeras till balanserat resultat. Depositionen kommer inte att återbetalas till CHE. Balansräkningen per den 30 september 2018, som kommer att redovisas i kvartalsrapporten för tredje kvartalet 2018, kommer att innehålla effekterna av omklassificeringarna av maskinerna och de borttagna ordrarna.

China Hydrogen Energy

I oktober 2016 ingick CHE ett kommersiellt avtal med Impact Coatings om köp av 10 stycken INLINECOATER™FC-maskiner. CHE gjorde en förskottsbetalning om 240 TEUR i november 2016.

Så som informerades i ett pressmeddelande den 25 september 2017 hade CHE meddelat en förskjutning av leveranserna på grund av att bygget av deras första produktionsanläggning blivit försenat. Så som beskrivits i delårsrapporten för första kvartalet och i materialet som presenterades på årsstämman 2018 bedömde Impact Coatings att ordern från CHE var fortsatt giltig baserat på återkommande dialog med kunden. Den främsta anledningen till förseningen som gavs Impact Coatings var pågående förhandlingar mellan CHE och en möjlig köpare av en majoritetsandel i CHE.

Impact Coatings har under juli månad genomfört en undersökning på plats i Kina, under överseende av bolagets ledning, för att utvärdera situationen och bedöma avtalets genomförbarhet.

Slutsatsen av denna undersökning är att det mest lämpliga och realistiska är att behandla ordern som ej längre giltig.

Huaqing Power Technology

I oktober 2017 mottog Impact Coatings en order från Huaqing om 6 stycken INLINECOATER™FC-maskiner för leverans under 2018 och 2019. Leveranserna skulle ske i tre omgångar om två maskiner per gång.

Huaqing meddelade sedan en försening till Impact Coatings, som beskrevs i ett pressmeddelande den 31 januari 2018. I god tro har Impact Coatings försökt hjälpa Huaqing att komma framåt med den övergripande utvecklingen av sitt bränslecellsprogram, med avsikten att säkra orderns genomförande, även om den blivit försenad.

I samband med utvärderingen som genomförts i Kina, så som beskrivits ovan, har också den historiska utvecklingen i relationen till Huaqing genomlysts och sannolikheten för orderns slutförande har bedömts baserat på tillgängliga fakta.

Slutsatsen av analysen är att det mest lämpliga och realistiska är att behandla ordern som ej längre giltig.

Redovisningseffekter

Två maskiner som har tillverkats i samband med de ovan nämnda orderna har löpande redovisats under rubriken Upparbetad men ej fakturerad intäkt med ett sammanlagt värde av 15 158 TSEK. En enhet kommer att användas för produktion till bränslecellskunder. Den andra enheten kommer att bokföras som lager färdiga maskiner och finnas tillgänglig för försäljning.

Maskinen som används i beläggningsproduktion, kommer att omklassificeras till produktionsmaskin med ett värde av 7 579 TSEK. Framtida intäkter och vinster som uppkommer genom användandet av denna maskin liksom dess faktiska värde kommer att redovisas i enlighet med vedertagna redovisningsregler.

Maskin nummer två, som är tänkt för försäljning till bränslecellsindustin, kommer att omklassificeras till lagertillgång till ett värde av 7 579 TSEK. I det fall maskinen säljs för ett värde överstigande detta värde, kommer omsättning och vinst på försäljningen att redovisas. I det fall maskinen säljs för mindre än detta värde, eller om företaget i framtiden beslutar om en nedjustering av värdet, kommer en förlust att redovisas.

Under år 2016 och 2017 har totalt 15 158 TSEK redovisats som intäkt för dessa maskiner, vilket återspeglar Impact Coatings kostnader och inte innehåller någon vinst. Eftersom transaktionerna i redovisningstermer är att betrakta som aktiverade kostnader för egen räkning, kommer ingen ändring av redovisade intäkter att ske för dessa perioder.

Eftersom båda maskinerna har balansförts till ett värde som motsvarar tillverkningskostnaderna och inte innehåller någon vinst, och eftersom båda bedöms som fullvärdiga tillgångar med hänsyn till marknadsaktiviteter och affärsmässig efterfrågan, planeras för närvarande inga nedskrivningar eller andra omvärderingar.

De ovan beskrivna omklassificeringarna innebär ingen kassaflödeseffekt.

De redovisningsmässiga effekterna av de åtgärder som beskrivits ovan har granskats av  företagets revisor och kommer att beskrivas i sin helhet i kvartalsrapporten för tredje kvartalet 2018 och balansräkningen per den 30 september 2018.

Impact Coatings fortsätter med tydligt fokus att bearbeta bränslecellsindustrin i Kina och globalt.

För mer information kontakta:
Torbjörn Sandberg, VD
Tel: 0768-43 43 76 eller e-mail: torbjorn.sandberg@impactcoatings.se

Denna information är sådan information som Impact Coatings AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12:e juli 2018, kl. 14:00 CET.

————————————————————————-