IMPACT COATINGS ÅRSSTÄMMA GENOMFÖRD

2018-05-17

Årsstämma har idag hållits i Impact Coatings AB (publ), vars aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm First North. På årsstämman deltog 37 personer representerande 11,6 % av det totala röstetalet.

På årsstämman beslutades bland annat:

Att fastställa av styrelsen föreslagen resultat- och balansräkning för 2017. 

Att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag medförande att ett fritt eget kapital, inklusive årets resultat, om 80 152 310,18 SEK överförs i ny räkning. 

Om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör. 

Till ny styrelse valdes Mark Shay, Jan-Eric Sundgren, Christian Sahlén, Lars-Gunnar Skötte samt Tania Vainio.

Valberedningens förslag till ny procedur för att utse kommande valberedning antogs.

Beslut om ny lydelse i bolagsordningens § 8 där klockslag under anmälningsdagen tas bort.

Beslut om ny lydelse i bolagsordningens § 9, Årsstämma liksom annan bolagstämma, skall förutom i Linköping även kunna hållas i Stockholm. 

Bemyndigades styrelsen att fatta beslut om att förvärva och överlåta egna aktier.

Bemyndigades styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Bemyndigades styrelsen att företa smärre justeringar av beslut fattade vid stämman i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

För mer information kontakta:
VD Henrik Ljungcrantz, tel. 0706-63 55 80, eller e-mail henrik.ljungcrantz@impactcoatings.se.

Denna information är sådan information som Impact Coatings AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 maj 2018, kl. 16.30 CET.

———————————————